4.9.2019

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov

Spišská Nová Ves

Zápisnica z mimoriadného zasadnutia Výboru a KK

OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES

konaného dňa 4. septembra 2019 v Spišskom Podhradí

 

Prítomní:  Členovia výboru OZ,  KK   – podľa prezenčnej listiny

Prizvaní:  Predseda a tajomník ZO Smižany – podľa prezenčnej listiny

Program:

1.Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Informácie o  prijatej a odoslanej pošte

4. Disciplinárne riešenie štatutárnych zástupcov  ZO CHPH   Smižany

5. Riešenie podnetov kontrolnej komisie

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver

 

1.Otvorenie

Jednanie otvoril Mgr. Milan Blahovský   privítal členov výboru a členov KK  OZ CHPH na zasadnutí. Uviedol dôvody zvolania MZ VOZ a kontrolnej komisie.

Ing. Vladimír Fábian, uviedol  že na  jednaní sú prítomní 3 členovia V OZ , 2 členovia KK a tajomník ZO CHPH Smižany.

Predložil program jednania, ktorý bol  schválený.

 

2. Kontrola plnenia uznesení

            Úlohy z uznesení z V OZ zo dňa 30.7.2019 a MZ V OZ zo dňa 2.8.2019 boli splnené, alebo ešte prebieha termín plnenia.  Nakoľko sa jednania  nezúčastnil pokladník OZ p. Pavol Sagula, nebola podaná správa o splnení úloh z Uznesenia V OZ zo dňa 30.7.2019 - bod.3.,5. a 6.

3. Informácia o prijatej a odoslanej pošte

      Ing. V.Fábian informoval o prijatej a odoslanej pošte:

  1. Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH konaného dňa 1.8.2019 v Stráňavách
  2. Evidečný list ZO CHPH Svit  - doplnenie členov k 14.7.2019
  3. Na sekretariát SZ CHPH bola včas odosláná predpreteková dokumentácia k pretekom mladých  holubov, následne bol nám vrátený a potvrdený jeden výtlačok pretekového plánu.

     4. Disciplinárne riešenie štatutárnych zástupcov  ZO CHPH   Smižany

             Na jednanie V OZ boli na základe Uznesenia Prezídia SZ CHPH zo dňa 1.8.2019 odst.IV. bod 6  predvolaný štatutári ZO CHPH Smižany   v súvislosti s disciplinárnym konaním s členom Jánom Hudranom. Na jednanie bez udania dôvodu neprišiel predseda ZO CHPH Smižany Ján Juházy. Tajomník ZO CHPH Smižany pán Zdeno Novotný informoval, že pán Ján Hudran  bol disciplinárne riešení V ZO CHPH Smižany a členovia V ZO  menovanému dočasne pozastavili členstvo až do vyriešenia sporu resp. sťažnosti voči V OZ CHPH Spišská Nová Ves.

     5. Riešenie podnetov kontrolnej komisie

            Predseda KK OZ CHPH Spišská Nová Ves pán Dalibor Duľa informoval o zistených čiastočných nedostatkov kontrolnou komisiou v pretekovej dokumentácii ZO  CHPH Spišská Nová Ves, ZO CHPH Markušovce a v ZO CHPH Odorín. Uviedol, že vzhľadom k zisteným chybám je potrebné pretekovú dokumentáciu v uvedených ZO prekontrolovať komplet celú.

      6.  Návrh na uznesenie

Uznesenie bolo prečítané a jednomyseľne schválené.

Uznesenie

 

Výbor  OZ  CHPH  prijal toto uznesenie:

 

A:   Ukladá:

1.  Informovať Prezídium SZ CHPH o splnení uznesenia

                  Termín: do 15. septembra 2019                     Zodpovedá: Tajomník OZ

            2.  Predložiť Správu o splnení úloh z Uznesenia V OZ zo dňa 30.7.2019 - bod.3.,5. a 6.

                 Termín: na následnom zasadnutí V OZ           Zodpovedá: Pokladník OZ

    7. Záver

            Po vyčerpaní všetkých bodov programu tajomník poďakoval prítomným za účasť na jednaní.

 

V Spišskom Podhradí, 4.9.2019

Zapísal: Ing.Vladimír Fábian

 

                                                                               Mgr.Milan Blahovský

                                                                                           predseda