30.7.2019

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov

Spišská Nová Ves

Zápisnica zo zasadnutia Výboru

OZ CHPH  a predsedov ZO CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES

konaného dňa 30.júla 2019 v Spišskom Štvrtku

 

Prítomní:  Členovia výboru OZ, predseda KK  a predsedovia ZO – podľa prezenčnej listiny

Program:

1.Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení, informácie o  prijatej pošte

3. Vyjadrenie predsedov ZO k pretekovej sezóne starých holubov

4. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov – výcvikár 

5. Vyhodnotenie Hospodárenia s finančnými prostriedkami so stavom k 28.7.2019 a návrh predpokladaných  nákladov  na nácviky a preteky mladých holubov – pokladník OZ

6. Diskusia

7. Návrh  pretekového plánu pre mladé holuby 

8. Rôzne

 a) Návrh na vrátenie pomernej časti fin. prostriedkov za zrušený pretek – Mosty u  Jablunkova

b) Vydanie pokynov k spracovaniu predpretekovej dokumentácie

c)  Ponuka na  usporiadateľa  oblastnej výstavy

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

1.Otvorenie

Jednanie otvoril Mgr. Milan Blahovský   privítal členov výboru, predsedu KK a predsedov ZO CHPH na zasadnutí. Apeloval, že pri tvorbe pretekového plánu pre mladé holuby je potrebné hľadať kompromisy a hľadať cesty k spokojnosti všetkých chovateľov OZ.

Ing. Vladimír Fábian, uviedol  že na  jednaní je prítomných 5 členov V OZ a 10 predsedov ZO, t.j. spolu 15 hlasov s hlasom rozhodujúcim a zasadnutie V OZ rozšírené o predsedov ZO je uznášania schopné. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Predseda KK má hlas poradný.  Oneskorením sa na jednanie dostavil pán Jaco.

Predložil program jednania, ktorý bol  schválený.

2.  Kontrola plnenia uznesení, informácie o  prijatej pošte

      Kontrolu plnení uznesení vykonal  Ing.Vladimír Fábian. Konštatoval, že úlohy uložené v uzneseniach zo zasadnutí V OZ CHPH  boli priebežne plnené k stanoveným termínom, alebo ešte nebol  termín plnenia. Nebolo splnené uznesenie ohľadom prevzatia klietok od ZO SNV.  Pred začatím jednania pán Pavol Sagula oznámil, že nemal podklady a nemohol spracovať – Správu o hospodárení s fin. prostriedkami so stavom k 28.7.2019.

Prijatá pošta:

 1. J. Hudran – návrh na začatie disciplinárneho konania proti predsedom ZO CHPH

Na p.J.Hudrana bola na SZ CHPH zaslaná žiadosť na disciplinárne konanie voči menovanému a podnety J.Hudrana riešia orgány činné v trestnom konaní.

 1. D.Janošík  - návrh na prešetrenie diskusného príspevku

Predseda KK OZ CHPH  SNV p.Dalibor Duľa zaslal všetkým členom V OZ  dňa 1.3.2019  email, v ktorom oznámil, že odstupuje z funkcie predsedu KK. Následne svoje  rozhodnutie prehodnotil a písomne dňa 4.3.2016 odvolal žiadosť. Výbor zasadal dňa 15.marca 2019 a z dôvodu odvolania žiadosti sa danou vecou sa ani nezaoberal.

 1. Zápisnica z členskej schôdze ZO CHPH Spišský Štvrtok – PP mladých
 2. Zápisnica z členskej schôdze ZO CHPH Markušovce – PP mladých
 3. Zápisnica z členskej schôdze ZO CHPH Smižany – pozastavenie členstva J.Hudran
 4. Zápisnica z členskej schôdze ZO CHPH Svit – pretekový plán mladých a prijatie nových členov

 

3. Vyjadrenie predsedov ZO k pretekovej sezóne starých holubov

 

 

ZO CHPH

 

KT

 

ST

 

DT

Spišská Nová Ves

Neregulárne  dolety

 

Objektívne

Chýbala spolupráca v regióne

Spišské Podhradie

Spokojnosť-  skoré štarty, rýchle dolety, holuby doletovali priebežne, neunavené, mohli byť opätovne nasadené, ročné holuby niekoľko krát úspešné zvládli trate nad 300 km a dokonca aj trať nad 500km, podstatne sa zlepšili sa  koef., aby

sme sa mohli porovnávať aj s iný úspešnými chovateľmi z iných OZ v rámci SR, progresívna cesta do budúcnosti v prospech našich holubov.

Levoča

Spokojnosť

Spokojnosť

Výhrady proti prekladaniu pretekov(nie každý je doma)

 

Richnava

Spokojnosť

Spokojnosť

Výhrady voči zdĺhavému zberu holubov

Spišský Štvrtok

Nespokojnosť s pretekmi

Smižany

 

Nevyhovoval  im pretekový plán

Odorín

Predseda nedokladoval

Svit

 

Nevyhovoval  im pretekový plán

Ždiar

Spokojnosť – preteky boli spravodlivé, regulérne

Spišské Vlachy

Spokojnosť aj zo severo – západného smeru

Markušovce

 

Nevýhodné

Neboli rozdiely

Chýbala spolupráca v regióne

4. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov – výcvikár 

          Výcvikár pán Vladimír Vernarský zhodnotil pretekovú sezónu, poukázal na geografické podmienky v priamom smere doletu holubov.

5. Vyhodnotenie Hospodárenia s finančnými prostriedkami so stavom k 28.7.2019 a návrh predpokladaných  nákladov  na nácviky a preteky mladých holubov – pokladník OZ

            Nebolo predložené.

6. Diskusia

p. P. Dudžák – výhrady voči KT, pri ST sa výsledky zobjektívnili, polarizácia členskej základne

p.V. Vernarský – pri doletoch z ČR bol Majster OZ zo všetkých organizácii, poukázal, že ZO Spišský Štvrtok nechytili ani cenu

p.J.Juházsy – ak by  sa malo letieť z PĽR, odchádzajú do OZ  Poprad, ďalej sa vyjadril, že ich ZO sa dištancuje od aktivít pána Jána Hudrana

p.J.Čurila – holuby dolietavajú do priestoru, preteky z PĽR sú regulárne

p.D.Duľa – poukázal, že pri tvorbe pretekového plánu pre mladé holuby je potrebné, aby brané do úvahy požiadavky všetkých ZO

p.J.Kmec – oponuje V.Vernarskému, nech sa nevyhovára na Tatry, za ZO SNV vyjadril súhlas na bezplatné uloženie klietok v ich klubovni v tomto roku do konania výstavy OZ

p.B.Lištiak – navrhuje, aby sme lietali smer Waršava- Bielorusko, vraj by to bolo spravodlivejšie

p.V.Fábian – požiadal predsedov, aby hľadali cesty a spôsoby, kedy a kde, by usporiadali oblastnú výstavu  a zaslali mu návrhy

p.M.Blahovský - poďakoval členom V OZ, predsedom ZO ako aj všetkým členom, ktorí sa zúčastnili pretekov a svojou činnosťou prispeli k úspešnému zvládnutiu pretekovej sezóny starých holubov. Uviedol, že  napriek  všetkým intrigám, výpoveďou na polícii  a pod. neustále zastaval kladnú prácu členov celého OZ. Pozitívne hodnotil štarty holubov z pretekov aj keď niekedy nás poveternostná situácia donútila zmeniť termín štartu, ale vždy to bolo v prospech úspešného doletu. To, že sa nás región neberie vážne a nepodarila sa spolupráca, vraj kvôli nemu, tak že svoju funkciu rád odovzdá inému.

7. Návrh  pretekového plánu pre mladé holuby 

Návrh č. 1 – Martin, Bytča, Púchov, Valašské Meziřičí, Přerov

Návrh č. 2 – Martin, Mosty, Krmelín, Opava, Wroclav

Návrh č. 1 podporili zástupcovia ZO – 10 hlasov, okrem zástupcov z ZO Richnava, Spišské Podhradia a Ždiaru – 5 hlasov, p.Blahovský sa hlasovania zdržal

8. Rôzne

 a) Návrh na vrátenie pomernej časti fin. prostriedkov za zrušený pretek – Mosty u Jablunkova

Pretek Mosty u Jablunkova – koef. OZ, ktorý sa mal konať dňa 14.7.2019 Jury z dôvodu nepriaznivej predpovede rozhodla pretek zrušiť. Navrhujeme vrátiť chovateľom, ktorí si koef. preteky zaplatili vrátiť ¼ vložených fin. prostriedkov.

b) Vydanie pokynov k spracovaniu predpretekovej dokumentácie

Výcvikárovi OZ pripraviť a spracovať stanovenú predpretekovú dokumentáciu pre mlade holuby.

c)  Ponuka na  usporiadateľa  oblastnej výstavy

V OZ vyzýva predsedov ZO, aby hľadali možnosti a spôsoby usporiadania oblastných výstav, nie iba na tento rok, ale aj na roky nasledujúce, aby sme v predstihu vedeli, ktorá ZO CHPH, kedy bude poriadať  oblastnú výstavu.

9.  Návrh na uznesenie

Uznesenie bolo prečítané a jednomyseľne schválené.

Uznesenie

Výbor  OZ  CHPH Spišská Nová Ves  rozšírený o predsedov ZO prijal toto uznesenie:

 A:  Berie na vedomie:

             1.Informácie o stave splnenia úloh z Uznesení a o prijatej pošte

             2. Informácie predsedov ZO o pretekovej sezóne starých

             3. Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov výcvikárom OZ

             4. Súhlas ZO SNV na bezplatné uloženie klietok v roku 2019

             5. Vyjadrenie predsedu ZO Smižany, že sa dištancujú od aktivít p.Jána Hudrana

             6. Deklaráciu pre ŠP – Richnava a Spišské Vlachy

B:   Schvaľuje:

 1. Pretekový plán nácvikov a pretekov mladých holubov – návrh č.1
 2. Cenu za koše: - nácviky 10/7  eur (kôš do auta/kôš do vozíka)                                               

                        - preteky  25/16  eur (kôš do auta/kôš do vozíka)

Ceny zatiaľ orientačné, môžu byť upravené v závislosti od nahlášok.

B:   Ukladá:

1.  Spracovať predpretekovú dokumentáciu

                  Termín: do 7.augusta 2019                   Zodpovedá: Vycvikár OZ

 1. Nahlásiť počty košov

                  Termín: do 7.augusta 2019                  Zodpovedá: Vycvikár OZ

 1. Uhradiť pokladníkovi OZ platby za koše pre mladé holuby

Termín: do 21.augusta 2019                   Zodpovedá: Pokladník ZO

 1. Oznámiť tajomníkovi OZ  možnosť  poriadania oblastnej výstavy

Termín: do 22. septembra 2019                   Zodpovedá: Predseda ZO

 1. Spracovať správu o finančnom hospodárení so stavom k 28.7.2019

Termín: do 1.septembra 2019                   Zodpovedá: Pokladník OZ

 1. Vrátiť pokladníkom ZO 10,-eur za nahlásený kôš na koef. za neodletený pretek Mosty u Jablunkova

10. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu tajomník poďakoval  všetkým zúčastneným za ústretový  prístup k riešeniu bodov programu, poprial im veľa oddychu počas dovoleniek a úspešné zvládnutie pretekov s mladými holubmi.

V Spišskom Štvrtku, 30.7.2019

Zapísal: Ing.Vladimír Fábian

 

                                                                               Mgr.Milan Blahovský

                                                                                           predseda