2.8.2019

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov

Spišská Nová Ves

Zápisnica z mimoriadného zasadnutia Výboru a KK

OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES

konaného dňa 2.augusta 2019 v Spišskom Podhradí

 

Prítomní:  Členovia výboru OZ,  KK   – podľa prezenčnej listiny

Program:

1.Otvorenie

2. Správa výcvikára o zistených nedostatkoch

3. Informácia o nahláškach  košov

4. Komerčný pretek Vysoké Mýto

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver

 

1.Otvorenie

Jednanie otvoril Mgr. Milan Blahovský   privítal členov výboru a členov KK  OZ CHPH na zasadnutí. Apeloval, že pri tvorbe pretekového plánu pre mladé holuby je potrebné hľadať kompromisy a hľadať cesty k spokojnosti všetkých chovateľov OZ.

Ing. Vladimír Fábian, uviedol  že na  jednaní sú prítomní 4 členovia V OZ a 2 členovia KK.

Predložil program jednania, ktorý bol  schválený.

 

2. Správa výcvikára o zistených nedostatkoch

 

            Výcvikár OZ p.V.Vernarský informoval o nedostatkoch, ktoré zistil pri kontrole. Predložil protokoly o uzatváraní a otváraní konštatovacích hodín zo ZO CPH Spišské Vlachy z pretekov: Bytča 14.6.2019, Mosty u Jablunkova 30.6.2019, Wroclav 20.7.2019, Wroclav 27.7.2019 a Grunberg 28.7.2019. Vo všetkých  týchto protokoloch sú uvedené iba 4 konštatovacie systémy.

            V uvedených pretekoch došlo k porušeniu Pretekového poriadku pre organizovanie pretekov poštových holubov Hlava IV. bod 3. a Hlava VI. Bod 1., nakoľko nebolo odovzdaných pri nasadzovaní a otváraní najmenej päť hodín vrátané elektronických konštatovacích systémov.

            Na základe zistených nedostatkov sa ZO CHPH Spišské Vlachy rušia vyššie uvedené  preteky  vo všetkých  Pretekových výsledkoch OZ CHPH Spišská Nová Ves.

 

3. Informácia o nahláškach  košov

          

            Výcvikár OZ p.V.Vernarský informoval o stave nahlášok. Uviedol, že na nácviky k zabezpečeniu prepravy postačuje kapacita auta. Na preteky pôjde auto aj vozík. V prípade, že počet nasadených holubov klesne pod 2000, vozík na ďalší pretek nepôjde. Výcvikár urobí rozpis košov podľa situácie.

 

4. Komerčný pretek Vysoké Mýto

           

            Výcvikár OZ p.V.Vernarský uviedol, že je možnosť zúčastniť sa spoločného komerčného preteku Vysoké  Mýto z OZ HPH Poprad, Kežmarok a Liptovský Mikuláš.

 

9.  Návrh na uznesenie

 

Uznesenie bolo prečítané a jednomyseľne schválené.

 

Uznesenie

 

Výbor  OZ  CHPH  a revízna komisia Spišská Nová Ves  prijali toto uznesenie:

A:   Schvaľuje:

  1.  Doplniť do Pretekového plánu komerčný pretek Vysoké Mýto.

       Termín: do 15.augusta 2019                   Zodpovedá: Vycvikár OZ

 

B:   Ukladá:

1.  Zrušiť ZO CHPH Spišské Vlachy uvedené preteky v texte v pretekových výsledkoch.

                  Termín: do 15.augusta 2019                     Zodpovedá: Spracovateľ výsledkov

 

 

10. Záver

            Po vyčerpaní všetkých bodov programu tajomník poďakoval prítomným za účasť na jednaní.

 

V Spišskom Podhradí, 2.8.2019

Zapísal: Ing.Vladimír Fábian

 

                                                                               Mgr.Milan Blahovský

                                                                                           predseda