2.10.2019

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov

Spišská Nová Ves

Zápisnica z jednania Výboru

OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES

konaného dňa 2. októbra 2019 v Spišskom Podhradí

 

Prítomní:  Členovia výboru OZ, predseda KK  – podľa prezenčnej listiny.

Program:

1.Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3.Informácie o  prijatej a odoslanej pošte

4. Prejednať Správu V OZ CHPH o usporiadaní vzťahov členskej základne

5. Vyhodnotenie pretekovej sezóny mladých holubov

6. Vydanie pokynov k vyhodnoteniu pretekovej sezónny

7. Pokyny k zabezpečeniu oblastnej výstavy

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

 

1.Otvorenie

Jednanie otvoril Ing. Vladimír Fábian  privítal členov výboru a predsedu KK  na zasadnutí. Predložil program jednania, ktorý bol  schválený.

2.  Kontrola plnenia uznesení, informácie o  prijatej pošte

      Kontrolu plnení uznesení vykonal  Ing.Vladimír Fábian. Informoval o úlohách  z uznesení  zo zasadnutí V OZ CHPH:

 - žiadna ZO CHPH  neprejavila záujem o usporiadanie oblastnej výstavy,

-  bola predložená Prezídiu SZ informácia o splnení úlohy z uznesenia Prezídia SZ

-  pokladník p.P.Sagula  informoval, že poplatky za mladé sú uhradené všetkými ZO, za  

    neodletený pretek Mosty, je potrebné vrátiť peniaza ešte ZO Svit, ZO Spišské Vlachy

    a ZO Ždiar. Informáciu k predbežnému stavu pokladne nevie podať presne, nakoľko    

    niektoré podklady mu p.V.Vernarský dodal 28.9.2019. Ďalej uviedol, že je treba

    vyzbierať peniaze za objednaný materiál na rok 2020,

- ostatné body uznesení boli splnené.

3.Informácie o  prijatej a odoslanej pošte

      Ing. V.Fábian informoval o prijatej pošte:

  1. Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH konaného dňa 2.9.2019:

V zápisnici, ktorá je uvedená na web stránke SZ CHPH sa mimo iného uvádza:

- listy p.Jána Hudrana vzalo na vedomie, prezídium sa k obsahu nemôže vyjadriť,  

  nakoľko OZ CHPH hospodári na základe vlastného schváleného rozpočtu,

     - list p.D.Jánošíka bol odovzdaný na prešetrenie ÚKK,

     - informácia o certifikátoch GDPR.

b)  žiadosť ZO CHPH Svit o vyjadrenie OZ  k  prijatiu nových členov, ako aj o odpovedí    

      pre ZO CHPH   Svit.

4. Prejednať Správu V OZ CHPH o usporiadaní vzťahov členskej základne

        

            Predseda OZ p. Milan   Blahovský informoval o správe, ktorú predloží prezídiu. K  „ Správe....“  neboli  vznesené podstatné pripomienky.

5. Vyhodnotenie pretekovej sezóny mladých holubov

          

            Výcvikár OZ CHPH p. Vernarský uviedol, že všetky preteky mladých holubov boli odletené podľa pretekového plánu. Holubom prialo aj počasie a straty boli primerané. Plánovaného komerčného preteku v kooperácii s OZ CHPH Poprad a Kežmarok sa nezúčastníme z dôvodu, že prepravca OZ CHPH Kežmarok odmietol odviesť naše holuby. Vzhľadom k záujmu o pretek  vlastná preprava nepripadá do úvahy. Je možnosť v danom termíne nasadiť holuby na pretek Wroclav  s OZ CHPH Sabinov.

6. Vydanie pokynov k vyhodnoteniu pretekovej sezónny

         Po krátkej rozprave boli pre výcvikára a pokladníka spresnené úlohy k vyhodnoteniu pretekovej sezóne.

7. Pokyny k zabezpečeniu oblastnej výstavy

         Žiadna ZO CHPH neprejavila záujem o usporiadanie Oblastnej výstavy CHPH Spišská Nová Ves. OZ CHPH Kežmarok nám ponúkol možnosť usporiadať spoločnú výstavu dňa 14.12.2019 v Huncovciach. Za našu OZ vystavíme holuby umiestnené na 1. – 3.mieste v športových kategóriach, a max.3 H a 3Ha štandardné a po 2 ks mladých s každého pohlavia za ZO podľa nahlášok.  Predseda vydal pokyny  pre pokladníka a výcvikára k zabezpečeniu výstavy.

8. Návrh na uznesenie

Uznesenie bolo prečítané a jednomyseľne schválené.

Uznesenie

Výbor  OZ  CHPH Spišská Nová Ves prijal toto uznesenie:

A:   Schvaľuje:

  1.  Výcvikara OZ CHPH p.Vladimíra Vernarského za koordináciu zabezpečenia výstavy s OZ CHPH Kežmarok.

 B:  Berie na vedomie:

             1. Informácie o stave splnenia úloh z Uznesení z V O.

             2. Správu  V OZ CHPH o usporiadaní vzťahov členskej základne.         

C:   Ukladá:

  1. Skompletizovať  finančné podklady.

Termín: do 20.10 2019                     Zodpovedá: Pokladník OZ CHPH

   Vrátiť uvedeným ZO CHPH v texte preplatky.

Termín: do 11.10 2019                     Zodpovedá: Pokladník OZ CHPH

  1. Uhradiť pokladníkovi OZ za objednané krúžky, gumičky a materiál na rok 2020.

Termín: do 24.11 2019                     Zodpovedá: Predseda ZO CHPH

  1. Predložiť na sekretariát informáciu o získaní certifikátov GDPR štatutármi OZ CHPH.

Termín: ihneď                                   Zodpovedá: Predseda OZ CHPH

  1. Predložiť  Prezídiu SZ CHPH Správu V OZ CHPH o usporiadaní vzťahov členskej základne.

 Termín:  do 10.10.2019                    Zodpovedá: Predseda OZ CHPH

 

  1. Spracovať zoznam vystavovaných holubov.

 

Termín:  do 1.12.2019                    Zodpovedá: Výcvikár  OZ CHPH

 

  1. Zakúpiť poháre pre ocenenie holubov dodaných na výstavu na 1.-3. pre športové kategórie, štandard podľa pohlavia - staré holuby 1. -3. miesto, mladé 1. a 2. Pripraviť podklady na vyhodnotenie pretekov a Majstrovstiev OZ.

 

Termín: do 30.11. 2019                     Zodpovedá: Pokladník OZ CHPH

 

9. Záver

         Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ing.Vladimír Fábian poďakoval členom výboru za účasť na jednaní.

V Spišskom Podhradí, 2.10.2019

Zapísal: Ing.Vladimír Fábian

                                                                                Mgr.Milan Blahovský

                                                                                           predseda