19.2.2019

Zápisnica z jednania Výboru

OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES

konaného dňa 19.februára 2019 v Spišskom Podhradí

Prítomní:   -  Mgr.Milan Blahovský, Vladimír Vernarský, Peter Šuster, Bc. Pavol Sagula,   

Ing.Vladimír Fábian, Predseda KK- Dalibor Duľa

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenia z OK, došla pošta
 3. Stav plnenia úloh z usmernenia – Úlohy a termíny pre ZO CHPH č.1
 4. Návrh zasadnutí výboru OZ ( V OZ)  na rok 2019
 5. Prejednanie návrhov na stanovenie ceny za koše
 6. Rôzne – prehodnotenie vrátenie platieb za zníženie počtu košov v roku 2018

            - prehodnotenie realizácie platieb a poplatku za skladovanie klietok

            - vytváranie športových pásiem

  7)   Návrh na uznesenie

    Záver

 

K bodu 1/

Jednanie výboru OZ otvoril p.M.Blahovský, privítal členov výboru a predsedu KK. Predložil program jednania. K programu neboli pripomienky.

K bodu 2/

Členovia výboru konštatovali, že OKOZ CHPH  bola zvládnutá k spokojnosti delegátov, k čomu napomohli aj dôsledne vykonané výročné členské schôdze v ZO CHPH a predložené zápisnice z V ČS. Delegáti svojimi vecnými pripomienkami prispeli ku konštruktívnemu jednaniu a úspešnému priebehu konferencie.

Pokladník p.P.Sagula predložil pokladničnú knihu,  členovia V OZ sa zhodli na potrebe, aby hotovosť, ktorú má v pokladni vložil na účet. Predseda KK v správe opraví zmeny až po pripísaní hotovosti na účet.

O došlej pošte informoval p.V.Fábian. Členov výboru informoval o Zápisnici zo zasadnutia KK zo dňa 12.2.2019. Všetci členovia KK skonštatovali, že im p. J.Lesnický ml. ani p. S.Poklemba nepredložili nahrávku videa, ktorú získali pri sledovaní doletov holubov z preteku u nimi známeho chovateľa. Menovaní podľa zápisu z OK CHPH  boli vyzvaní, aby tak u učinili do 10.2.2019.

Predseda p.M.Blahovský informoval, že OZ CHPH Sabinov bolo prijaté do regiónu ŠARIŠ.

K bodu 3/

V.Fábian informoval, že jednotlivé úlohy z usmernenia – Úlohy a termíny pre ZO CHPH č.1 sú priebežne plnené.

K bodu 4/

V.Fábian predložil Návrh zasadnutí V OZ na rok 2019. Návrh po prejednaní bol upravený a doplnený. Príloha č.1

K bodu 5/

Po prepočítaní nákladov na dopravu holubov do vypúšťacích miest podľa Pretekového plánu na rok 2019. Stanovené ceny vychádzajú z predpokladu, že holuby si budeme dopravovať iba samy, bez kooperácie s inými OZ a pri vypredaní všetkých košov. Predpokladá sa v závislosti podľa nahlášok, že vozík bude využívaní iba na prvé 3 krátke trate, na stredné trate bude prepravovať holuby iba auto, na dvojpreteky  ( trať nad 500 km + šprint) budú využívané oba prostriedky. V OZ hľadá vhodného prepravcu na ťahanie prepravného vozíka.

 Výška poplatkov za koše

3 x nácviky = 15,-eur,-(1 kôš 40 holubov)

3 x KT= 25 ,-eur,- (vozík-1koš- 25 holubov)

KT(40 ks) + ST(35 ks) + DT(nad 500 km - 20 ks) = 1 kôš do auta = 120,-eur,-

Šprint – 4 preteky –   1 kôš 40ks holubov = 40,-eur,-

Cena na SDT (Nemecka) bude stanovená cena na holuba zvlášť, podľa dohody s prepravcom.

Počet holubov v prepravnom boxe nesmie byť prekročený.

 

K bodu 6/

 1. Na základe niektorých zápisov z V ČS ZO CHPH vyplynula požiadavka vrátenia peňazí za zníženie počtu košov v priebehu sezóny 2018. Členovia výboru danú požiadavku prehodnotili a rozhodli adekvátnu čiastku za koše vrátiť na  ZO. Cena bola stanovená podľa vzorca pre výpočet vrátenej sumy - cena koša na KT a ST - 70 €, krátili sa koše na 7 pretekov z 10 teda 70 percent - vrátiť 70% z ceny 70 € na kôš = 49 €.
 2. Z dôvodu minimalizovania výdavkov  a po zvážení členovia rozhodli, že od roku 2019 nebudú platiť ZO SNV poplatok za skladovanie klietok.
 3. Doporučujeme štatutárom ZO uzatvoriť písomné dohody medzi ZO k vytvoreniu Športových pásiem v rámci VS.

Uznesenie

Výbor  OZ  CHPH Spišská Nová Ves prijal toto uznesenie:

 A:  Berie na vedomie:
                           -
informácie o stave plnenia úloh z OK CHPH

                           - informácie o stave plnenia úloh z usmernenia– Úlohy a termíny pre ZO  CHPH č.1.

B:   Schvaľuje:

 1. Na návrh predsedu KK k riešeniu nepredloženia nahrávky videa do 10.2.2019 V OZ SNV určuje Disciplinárny senát v zložení: Mgr.M.Blahovský,V.Vernarský,P.Šuster,

Bc.P.Sagula, D.Duľa a Ing.V.Fábian..

 1. Plán zasadnutí V OZ na rok 2019.
 2. Cenu poplatkov za koše:

3 x nácviky = 15,-eur,- (1 kôš 40 holubov)

3 x KT = 25 ,-eur,- (vozík-1koš- 25 holubov)

KT(40 ks) + ST(35 ks) + DT(nad 500 km - 20 ks) = 1 kôš do auta = 120,-eur,-

Šprint – 4 preteky –   1 kôš 40ks holubov = 40,-eur,-,

 1. Zrušenie poplatku za skladovanie klietok ZO SNV.

C:   Ukladá:

 1. Pokladníkovi Bc.P.Sagulovi neodkladne najneskôr do 26.2.2019 vložiť peniaze z pokladne na účet OZ.
 2. Pokladníkovi Bc.P.Sagulovi vyplatiť poplatky za skrátené koše za sezónu 2018.

 

                                                                                Termín: do 31.3.2019

 1. Predsedovi KK p.D.Duľovi prekontrolovať vloženie hotovosti na účte do 28.2.2019.
 2. V.Fábianovi zaslať p.J,Lesnickému ml.a S.Poklembovi pozvánky na disciplinárne konanie.
 3. Výcvikárovip.V.Vernarskému spracovať tab. pre nahlášky košov.
 4. Štatutárom  uzatvoriť písomné dohody medzi ZO k vytvoreniu Športových pásiem v rámci VS. Dohody zaslať p.V.Vernarskému emailom.

                                                                             Termín: do 15.marca 2019

 1. Štatútarom ZO zabezpečiť plnenie úloh v súlade s termínovníkom úloh uverejneným na webovej stránke OZ.

 

V Spišskom Podhradí, 19.2.2019

 

 

Zapísal: Ing.VladimírFábian

                                                                         Mgr.MilanBlahovský

                                                                                   predseda