17.4.2019 štatútari+výbor

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov

Spišská Nová Ves

 

Zápisnica z jednania Výboru

OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Rozšíreného o predsedov a V NS ZO CHPH

konaného dňa 17. apríla 2019 v Spišskom Štvrtku

 

Prítomní:  Členovia výboru OZ, predseda KK , predsedovia a V NS ZO CHPH – podľa prezenčnej listiny.

Program:

1.Otvorenie

2. Aktuálne úlohy k zabezpečeniu pretekovej sezóny

3. Oboznámenie s organizačným poriadkom

4. Príprava vedúcich NS

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

 

1. Otvorenie

Jednanie otvoril Ing. Vladimír Fábian  privítal predsedov  a vedúcich nasadzovacích stredísk ZO CHPH, členov výboru a predsedu KK  na zasadnutí. Predložil program jednania, ktorý bol  schválený.

2. Aktuálne úlohy k zabezpečeniu pretekovej sezóny

            Predseda OZ p. Mgr.Milan Blahovský  privítal predsedov  a vedúcich nasadzovacích stredísk ZO CHPH.

- poukázal na zložitú a napätú situáciu v rámci OZ, ktorá v našej oblasti snáď nikdy taká nebola, kde jednotlivec podporovaný určitou skupinou hrubo znevažuje činnosť  niektorých členov výboru OZ a KK,

- vymenoval hlavné úlohy, ktoré boli V OZ splnené pred začiatkom pretekovej sezóny,

-vyjadril sa k situácii ohľadne p.Jána Hudrana – poukázal, čo bolo zakúpené za 30.000,-eur, ktoré vraj boli prešustrované, na jeho výzvy, zastrašovanie, vyhrážanie z ohrozenia pretekovej činnosti, pozastavenie účtu a pod.,

- uviedol, že v správe o hospodárení sú určité chyby, v ktorých pochybil pokladník Bc.Pavol Sagula,

- poukázal, že výbor OZ niektoré úlohy ZO „toleroval“, ale že sa poučil, a v budúcnosti nemieni tolerovať neplnenie úloh,

- vyjadril sa k manipulácii s web. stránkou, zápisnicami....,uviedol, že to robí zdarma, a nevyplýva mu to z funkcie, ako to tvrdí p. Ján Hudran,

- uviedol, že zvažoval už o odstúpení na prelome rokov 2018/2019 a, že nakoniec po zvážení sa  rozhodol pokračovať v činnosti ďalej, a to je dôvod, že pravdepodobne určitej skupine nesedí a teraz sa ho snaží diskreditáciou donútiť odstúpiť z funkcie,

-poukázal , že vzťahy medzi chovateľmi sú chladné, a robia si naprieky,

- ozrejmil spoluprácu v rámci regióne 

  - uviedol, že kto robí , robí aj chyby, a že mnohým nedorozumeniam, treba predchádzať diskusiou a nie ohováraním a kydaním na predstaviteľov OZ,

- v závere povedal, že nemá problém odstúpiť.  

3. Oboznámenie s organizačným poriadkom

                    Vladimír Vernarský vo svojom úvode doplnil ešte predsedu OZ ohľadné prijatých opatrení ohľadom finančných prostriedkov, ktorými disponuje OZ. Peniaze z účtu boli vybraté z dôvodu ich ochrany pred existujúcou hrozbou.

Prítomných oboznámil s organizačným poriadkom na pretekovú sezónu 2019. Poukázal na aktuálne zmeny, ktoré boli prijaté na Valnom zhromaždení SZ CHPH dňa 23.3.2019

4. Príprava vedúcich NS

            Vladimír Vernarský následne poučil vedúcich NS z úloh , ktoré je potrebné pri organizácii preteku plniť. Požiadal, o zaslanie adries nasadzovacích stredísk doplnených aj o ich súradnice. Apeloval, aby ak sú ešte nejaké zmeny v súradniciach uvedených v evidenčnom liste mu opravy obratom zaslali emailom.

5. Diskusia

P.Dudžák – pýtal sa prečo nefunguje naša web stránka, vyjadril sa, že nikdy nikoho z členov výboru  neurážal, že on p.J.Hudrana neriadi, že nemá ambície ani záujem o prácu vo výbore OZ, a že ho v žiadnom prípade nemáme spájať s konaním p.J.Hudrana,

- poukázal na situáciu ohľadom DT v Regióne Spiš – kde boli stanovené DT – v ČR, no ten sa rozpadol,

- poukázal na slabé koeficienty u holubov z DT,

M.Blahovský – oponoval p.P.Dudžákovi, že p.J.Hudran na MZ prezídia SZ CHPH vytiahol email od neho,

- pýtal sa predsedov, či má tento výbor dôveru,

J.Juhazy – informoval o listoch p.J.Hudrana, ktoré obdŕžal, vyjadril sa, že p.J.Hudran nech vecí rieši ako chce, a nech neohrozuje pretekovú sezónu ostatným chovateľom,

M.Blahovský – upozornil na nebezpečenstvo pre nás všetkých, ktoré do budúcnosti by  mohlo vysoko navýšiť finančné prostriedky na zabezpečenie pretekovej sezóny,

- informoval, o povinnom školení štatutárov ZO o ochrane osobných údajov a následnom vyžiadaní o pridelení IČA pre každú ZO,

- uviedol, že až po našej konferencii v  OZ SB bolo rozhodnuté, že odchádzajú do Regiónu Šariš,

D.Duľa – uviedol, že v Huncovciach neboli úplne dohodnuté DT pre Región Spiš, k preprave na uvažované DT vraj OZ SNV holuby prepravovať nebude,

- požiadal o prístup ku kontrole súradníc vo výpočtovom programe,

J.Jaco – položil otázku k pretekovému plánu pre mladé holuby,

J.Lesnický ml. – uviedol tiež, že Región Spiš mal schválené DT v ČR,

- žiadal, aby sa zlepšila činnosť KK, aby bolo vykonávaných viac kontrol, aby boli hlásené a kontrolované dolety holubov z SDT,

V.Fábian – vysvetlil povinnosti pre členov a štatutárov ZO ohľadom splnenia povinnosti vzhľadom k veterinárnej správe,

 - uviedol, že ďalšie takéto spoločné zasadnutie sa uskutoční po pretekovej sezóne starých holubov, kde bude prejednaná aj predpreteková dokumentácia pre mladé holuby,

- dal hlasovať o dôvere predsedu OZ. Predseda OZ bol jednohlasne podporený vo výkone svojej funkcie.

6. Návrh na uznesenie

Ukladá:

  1. Nahlásiť výcvikarovi OZ adresy NS aj so súradnícami ako aj prípadné zmeny

v súradniciach holubníkov.

           Termín: do 16.mája 2019                       Zodpovedá: Predseda ZO

 

7. Záver

            Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ing.Vladimír Fábian poďakoval prítomným za zodpovedný a konštruktívny prístup v priebehu jednania. Poprial im a ich členom pevné zdravie a úspešný štart do pretekovej sezóny.

 

V Spišskom Podhradí, 22.4.2019

Zapísal: Ing.VladimírFábian

 

                                                                                Mgr.Milan Blahovský

                                                                                           predseda