17.4.2019-výbor

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov

Spišská Nová Ves

 

Zápisnica z jednania Výboru

OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES

konaného dňa 17. apríla 2019 v Spišskom Štvrtku

 

Prítomní:  Členovia výboru OZ, predseda KK  – podľa prezenčnej listiny.

Program:

1.Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení, informácie o  prijatej pošte

3. Návrh na  zloženie  jury a určenie štartovacej komisie

4. Prejednanie návrhu predpretekovej dokumentácie – organizačný poriadok

5. Rôzne:

            a) Informácia o príprave vozidla

b) Informácia o platbách za objednané koše a určenie platby za nahlásené holuby na SDT

c)  Informácia o výberovom konaní na prepravcu vozíka na DT

d) Prejednanie NS na SDT

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

 

1. Otvorenie

Jednanie otvoril Ing. Vladimír Fábian  privítal členov výboru a predsedu KK  na zasadnutí. Predložil program jednania, ktorý bol  schválený.

2. Kontrola plnenia uznesení, informácie o  prijatej pošte

Kontrolu plnení uznesení vykonal  Ing.Vladimír Fábian. Konštatoval, že úlohy uložené v uznesení zo zasadnutia V OZ CHPH zo dňa 15.3.2019 boli splnené, alebo beží ešte termín plnenia. Nebolo úplne plnené uznesenie  písmeno  C,  bod 6, nakoľko pokladníkom ZO CHPH bolo plnenie tejto úlohy upresnené plniť ináč, vzhľadom k vzniknutej situácii.

Ing. V.Fábian informoval o prijatej pošte:

 1. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia Prezídia SZ CHPH konaného dňa 23.3.2019:
  • Prezídium SZ CHPH: „ Uložilo Predsedovi kontrolnej komisie OZ CHPH Spišská Nová Ves prerokovať v komisii všetky správy o hospodárení a závery z konferencií OZ CHPH Spišská Nová Ves za účasti p. Jána Hudrana a spol. Písomný zaver predložiť výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves a Prezídium SZ CHPH písomne informovať o splnení uznesenia. Termín: 10. 04. 2019“
 2. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH  z 23.3.2019
  • Zápisnica v úplnom znení je zverejnená na web.stránke SZ CHPH a je potrebné je preštudovať v plnom rozsahu.
 3. Správa kontrolnej komisie OZ SNV  zo dňa 2.4.2019
 4. Odvolanie  - J.Lesnický ml.

3. Návrh na  zloženie  jury a určenie štartovacej komisie

            V súlade s Pretekovým poriadkom SZ CHPH, hlava I., bod 13 navrhol V. Vernarský  určiť   3 –člennú komisiu ( v ďalšom jury) v zložení:

Vedúci jury: Vladimír Vernarský

Členovia: Ing.Vladimír Fábian a Peter Šuster

Taktiež navrhol, aby aj štartovacia komisia pracovala v tom istom zložení.

4. Prejednanie návrhu predpretekovej dokumentácie – organizačný poriadok

            Výcvikár OZ Vladimír Vernarský predložil návrh organizačného poriadku na rok 2019. Pripomienky k organizačnému poriadku neboli.

5. Rôzne:

 a) Informácia o príprave vozidla

            Vedúci dopravnej komisie OZ Peter Šuster informoval o vykonaných opatreniach na vozidle. Skonštatoval, že vozidlo je pripravené na pretekovú sezónu.

b) Informácia o platbách za objednané koše a určenie platby za nahlásené holuby na SDT

            Platba za koše bola predsedom OZ CHPH spresnená, aby peniaze za nahlásené koše boli vzhľadom k vzniknutej situácii zatiaľ ponechané v ZO a neodvádzali ich na účet. Nakoľko bol prejednaný spôsob ich ochrany, je potrebné peniaze odovzdať priamo pokladníkovi  a  nie na účet.

Platbu za nahlásené holuby na SDT v cene  1,50,- eur   za ks je potrebné uhradiť do 16.5.2019 do rúk pokladníka. 

c)  Informácia o výberovom konaní na prepravcu vozíka na DT

Predseda  OZ  informoval, že do výberového konania sa neprihlásil žiaden záujemca.

Úloha na zabezpečenie prepravcu trvá naďalej.

d) Prejednanie NS na SDT

            Výcvikár OZ p.Vladimír Vernarský predložil návrh na určenie nasadzovacích stredísk na SDT ( preteky nad 700 km) takto:

NS 1 Spišské Podhradie  - pre - ZO Spišské Podhradie, ZO Spišské Vlachy, ZO   Richnava  a ZO Levoča

NS 2 Spišská Nová Ves –  pre ZO Spišská Nová Ves, ZO Markušovce, ZO Odorín

NS 3 Spišský Štvrtok      – pre ZO Spišský Štvrtok, ZO Smižany, ZO Ždiar, ZO Svit

 

            Na základe pripomienok zo ZO Spišské Vlachy bolo navrhnuté, aby na DT (preteky od 500 do 700 km) sa holuby nasadzovali vo všetkých ZO v súlade s pretekovým poriadkom. Väčšina členov s výboru OZ s týmto návrhom súhlasila.

 

6. Návrh na uznesenie

 

Uznesenia boli prečítané a jednomyseľne schválené.

Uznesenie

Výbor  OZ  CHPH Spišská Nová Ves prijal toto uznesenie:

 A:  Berie na vedomie:

             1.Informácie o stave splnenia úloh z Uznesenia z V OZ 

             2. Správu kontrolnej komisie

 

B:   Schvaľuje:

 

1. 3 –člennú komisiu (jury)  a štartovaciu v zložení:

Vedúci jury: Vladimír Vernarský

Členovia: Ing.Vladimír Fábian a Peter Šuster

 

2. Organizačný poriadok  na rok  2019

 

3. Nasadzovacie strediská pre SDT:

 

NS 1 Spišské Podhradie  - pre - ZO Spišské Podhradie, ZO Spišské Vlachy, ZO              

                                             Richnava  a ZO Levoča

NS 2 Spišská Nová Ves –  pre ZO Spišská Nová Ves, ZO Markušovce, ZO Odorín

NS 3 Spišský Štvrtok      – pre ZO Spišský Štvrtok, ZO Smižany, ZO Ždiar, ZO Svit

 

4. Zrušenie NS na SDT (na trate od 500 do 700 km), ktoré boli uvedené v uznesení z 15.3.2019.

C:   Ukladá:

 

 1. Oboznámiť všetkých členov ZO CHPH  so Zápisnicou zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZ CHPH  z 23.3.2019

 

Termín: do 27.apríla 2019                     Zodpovedá: Predseda ZO

 

 1.   Pokladníkmi ZO odovzdať  platbu za nahlásené koše fyzicky Bc.Pavlovi Sagulovi.

          Termín: do 27.apríla 2019                       Zodpovedá: Predseda ZO

Pozn.: Zmena v plnení uznesení z dôvodu vzniknutej situácie, hrozby blokovania účtu zo strany možných krokov p.Jána Hudrana.

 

 1.  Pokladníkmi ZO odovzdať  platbu za holuby na SDT pokladníkovi OZ .

           Termín: do 16.mája 2019                       Zodpovedá: Predseda ZO

 

 

 1. Zvolať disciplinárny orgán k preriešenia odvolania J.Lesnického ml.

           Termín: do 30. apríla 2019                      Zodpovedá:V.Fábian

 

 

7. Záver

 

          Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ing.Vladimír Fábian poďakol členom výboru za účasť na jednaní..

 

V Spišskom Podhradí, 22.4.2019

Zapísal: Ing.VladimírFábian

 

                                                                                Mgr.Milan Blahovský

                                                                                           predseda