15.3.2019

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Spišská Nová Ves
Zápisnica z jednania Výboru OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES konaného dňa 15.marca 2019 v Richnave
Prítomní: Mgr.Milan Blahovský, Vladimír Vernarský, Peter Šuster, Bc. Pavol Sagula,
Ing.Vladimír Fábian, KK- Dalibor Duľa.
Program:
1.Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení, informácie o prijatej pošte
3. Vyhodnotenie splnenia úloh –Úlohy a termíny na rok 2019 č.1
4. Stanovisko k príspevku na DF SZ CHPH zverejnenom pod menom pán Ján Hudran
5. Rôzne
a) Prejednanie športových pásiem
b) Prejednanie nasadzovacích stredísk na DT a SDT
c) Vydanie pokynov k spracovaniu pretekového plánu
d)Vydanie pokynov k spracovaniu predpretekovej dokumentácie
e) Vydanie pokynov k príprave vozidla
f) Vydanie pokynov pre zabezpečenie školenia výcvikárov ZO
g) Platba za objednané koše
h) Prejednanie návrhu na výberové konanie na prepravcu vozíka na DT
i) Zabezpečenie veterinárnych opatrení
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1. Otvorenie
Predseda OZ p. Mgr.Milan Blahovský privítal členov výboru a predsedu KK na zasadnutí. Predložil program jednania, ktorý bol členmi výboru schválený.
2. Kontrola plnenia uznesení, informácie o prijatej pošte
Kontrolu plnení uznesení vykonal Ing.Vladimír Fábian. Konštatoval, že úlohy uložené v uznesení zo zasadnutia V ZO zo dňa 19.2.2019 boli splnené, alebo beží ešte termín plnenia. K bodu 1. z uznesenia pokladník Bc.Pavol Sagula dokladoval, že z pokladne boli zaplatené poplatky za členské , za časopis na SZ a pod. Ďalšie výdavky na zabezpečenie pretekovej sezóny budú uhrádzané z pokladne.
Ing. V.Fábian informoval o prijatej pošte:
a) Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH konaného dňa 16.2.2019:
. poukázal, ako bol riešený problém nezaradenia športových kategórii našej OZ do katalógu na CV v Trenčíne,
. Kongres FCI schválil novú športovú kategóriu I. –ide o jednoročnú kategóriu, holubovi započítavajú koeficienty z troch pretekov nad 500 km a celkovým súčtom min. 1800 km,
. zrušila sa 5% tolerancia pri pretekoch kategórie E. V praxi to znamená, že musia byť použité preteky nad 700 km,
. najbližšia Olympiáda sa uskutoční v Rumunku,
. Majstrovstvá sveta: 2019 Čína (svetové) a Portugalsko (európske),
. Národný pretek v roku 2019 sa vyhodnotí a ocení , ak na pretek bude nasadených viac ako 2000 holubov,
. Zápisnica v úplnom znení je zverejnená na web.stránke SZ CHPH.
b) Žiadosti o vytvorenie športového pásma predložili:
Spišské Podhradie + Levoča, Richnava + Spišské Vlachy, Svit +Ždiar+Spišský
Štvrtok, Spišská Nová Ves + Smižany + Odorín.
c) Mimoriadne zasadnutie Prezídia SZ CHPH na základe pozvania sa zasadnutia okrem predsedu OZ CHPH SNV Mgr.Milana Blahovského zúčastní aj predseda KK Dalibor Duľa.
3. Vyhodnotenie splnenia úloh –Úlohy a termíny pre ZO na rok 2019 č.1
Evid. listy ZO CHPH, členské príspevky, objednávky materiálu, objednávky Informačného spravodaja boli vďaka včasnému a zodpovednému prístupu funkcionárov ZO splnené na požadovanej úrovni. K dnešnému dňu už zaslalo 8 ZO nahlášku košov. Podľa predbežných nahlášok, bude pravdepodobne potrebné s dôvodu racionalizácie dopravy pristúpiť k regulácii počtov košov pre jednotlivé ZO. Ostáva v plnení bod VI. – prípadná reklamácia rodových krúžkov a preukazov – 2019 do 1.4.2019.
4. Stanovisko k príspevku na DF SZ CHPH „ Kam to spejeme “ - zverejnenom pod menom pán Ján Hudran
Členovia výboru sa v žiadnom prípade nestotožňujú s vyjadreniami menovaného, ktoré zverejnil v príspevku na DF SZ CHPH dňa 8.3. 2019. Svojimi vyjadrenia znevážil činnosť OZ a hrubo osočil niektorých funkcionárov V OZ. Po Mimoriadnom zasadnutí Prezídia SZ CHPH a RKK SZ CHPH ohľadne riešenia situácie v OZ Spišská Nová Ves, výbor v prípade potreby voči menovanému príjme ďalšie opatrenia.
5. Rôzne
a) prejednanie športových pásiem
Na základe predložených žiadosti ZO a ich súhlasov V OZ odsúhlasil športové pásma.
b) prejednanie nasadzovacích stredísk na DT (na všetky trate nad 500 km)
Prejednaný návrh na zriadenie nasadzovacích stredísk na DT ( trate od 500 do 700 km) a SDT (nad 700 km)
NS 1 pre - ZO Richnava
NS 2 Spišské Podhradie - pre - ZO Spišské Podhradie, ZO Spišské Vlachy, ZO Levoča
NS 3 Spišská Nová Ves – pre ZO Spišská Nová Ves, ZO Markušovce, ZO Odorín
NS 4 Spišský Štvrtok – pre ZO Spišský Štvrtok, ZO Smižany, ZO Ždiar, ZO Svit
Na SDT (trate nad 700 km) budú nasadzovacie strediská určené po vzájomnej dohode s prepravcom.
c) Vydanie pokynov k spracovaniu pretekového plánu
Pretekový plán bude dopracovaný výcvikárom OZ podľa výsledkov jednania ohľadom SDT na zasadnutí Regiónu Spiš.
d) Vydanie pokynov k spracovaniu predpretekovej dokumentácie
Spracovať návrh predpretekovej dokumentácie v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a uzneseniami.
e) Vydanie pokynov k príprave vozidla
Pripraviť vozidlo, nádstavbu a prepravný vozík na prevádzku po technickej a administratívnej stránke.
f) Vydanie pokynov pre zabezpečenie školenia výcvikárov ZO
Výcvikár OZ pripraví a vykoná školenie výcvikárov ZO. Miesto a termín oznámi aspoň 10 dní pred školením.
g) Platba za objednané koše
Platbu za koše je potrebné uhradiť jednorázovo na účet OZ.
h) Prejednanie návrhu na výberové konanie na prepravcu vozíka na DT, SDT
Na zabezpečenie prepravy holubov vo vozíku na DT resp.SDT je potrebné zabezpečiť vhodného prepravcu. Na webovej stránke budú zverejnené podmienky výberového konania.
i) Zabezpečenie veterinárnych opatrení
Povinnosťou každého chovateľa je mať pred závodnou sezónou zaočkované holuby proti paramyxovírusovej nákaze. Záznam o očkovaní musí byť uvedený vo veterinárnom preukaze a potvrdený veterinárnym lekárov. K zabezpečeniu prepravy holubov je za každú ZO potrebné zabezpečiť veterinárne potvrdenie, ktoré musí obsahovať mená a priezviská chovateľov a číslo šarže, ktorou boli holuby očkované. Kontroly veterinárnej správy v Poľsku vyžadujú zoznamy očkovaných holubov, k tomu je potrebné predložiť potvrdený zoznam očkovaných holubov ( zostavu z EKS o priradení čípov) od veterinárneho lekára. Chovateľ, ktorý nebude mať zabezpečené uvedené veterinárne opatrenia sa nemôže zúčastniť nácvikov a pretekov.
7. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prečítané a jednomyseľne schválené.
Uznesenie
Výbor OZ CHPH Spišská Nová Ves prijal toto uznesenie:
A: Berie na vedomie:
1.Informácie o stave splnenia úloh z Uznesenia z V OZ
2. Informácie o stave plnenia úloh z usmernenia– Úlohy a termíny pre ZO
CHPH č.1.
B: Schvaľuje:
1. Športové pásma:
VS 1: ŠP 1-Svit +Ždiar+ Spišský Štvrtok, ŠP 2– Spišská Nová Ves + Smižany +
Odorín
VS 2: ŠP 3- Spišské Podhradie + Levoča, ŠP 4- Richnava + Spišské Vlachy.
2. Nasadzovacie strediská pre DT:
NS 1 pre - ZO Richnava
NS 2 Spišské Podhradie - pre - ZO Spišské Podhradie, ZO Spišské Vlachy, ZO
Levoča
NS 3 Spišská Nová Ves – pre ZO Spišská Nová Ves, ZO Markušovce, ZO Odorín
NS 4 Spišský Štvrtok – pre ZO Spišský Štvrtok, ZO Smižany, ZO Ždiar, ZO Svit
3. Predsedovi KK Daliborovi Duľovi služobnú cestu zo Spišských Vlach do Nitry a späť na základe pozvánky - MZ Prezídia SZ CHPH v Nitre k prerokovaniu situácie v OZ SNV na základe vyjadrení p.Jána Hudrana na DF SZ CHPH.
C: Ukladá:
1. Podľa stavu nahlášok košov pripraviť návrh na reguláciu počtu košov z dôvodu racionalizácie dopravy.
Termín: do 27. marca 2019 Zodpovedá:V.Vernarský
2. Spracovať a predložiť Pretekový plán na rok 2019 na sekretariát SZ CHPH.
Termín: do 31. marca 2019 Zodpovedá:V.Vernarský
3. Spracovať návrh predpretekovej dokumentácie na rok 2019.
Termín: do12. apríla 2019 Zodpovedá:V.Vernarský
4. Pripraviť vozidlo, nádstavbu a prepravný vozík na prevádzku po technickej a administratívnej stránke.
Termín: do 18. apríla 2019 Zodpovedá:P.Šuster
5. Pripraviť a vykonať školenie výcvikárov ZO
Termín: apríl 2019 Zodpovedá:V.Vernarský
6. Pokladníkmi ZO uhradiť platbu jednorazovo na účet OZ.
Termín: do 15.apríla 2019 Zodpovedá: Predseda ZO
7. Zverejniť podmienky na výberové konanie na prepravcu vozíka.
Termín: do 27. marca 2019 Zodpovedá: Predseda OZ
8. Každému chovateľovi mať potvrdenie od veterinárneho lekára o vykonanom očkovaní proti paramyxovírusovej nákaze vo veterinárnom preukaze. Vedúci NS zabezpečia kontrolu záznamov o očkovaní vo veterinárnom preukaze.
Termín: do 25. apríla 2019 Zodpovedá: Každý chovateľ, Vedúci NS
9. a) Každej ZO predložiť veterinárne potvrdenie, ktoré musí obsahovať názov ZO, mená a priezviská chovateľov a číslo šarže vakcíny z ktorou boli holuby očkované.
b) Potvrdený zoznam očkovaných holubov od veterinára.
Termín: do 25. apríla 2019 Zodpovedá: Každý chovateľ, Vedúci NS
8. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda poďakoval členom výboru za konštruktívny prístup počas jednania.
V Spišskom Podhradí, 19.3.2019
Zapísal: Ing.Vladimír Fábian
Mgr.Milan Blahovský
predseda
Spišská Nová Ves
Zápisnica z jednania Výboru
OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES
konaného dňa 15.marca 2019 v Richnave
Prítomní: Mgr.Milan Blahovský, Vladimír Vernarský, Peter Šuster, Bc. Pavol Sagula,
Ing.Vladimír Fábian, KK- Dalibor Duľa.
Program:
1.Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení, informácie o prijatej pošte
3. Vyhodnotenie splnenia úloh –Úlohy a termíny na rok 2019 č.1
4. Stanovisko k príspevku na DF SZ CHPH zverejnenom pod menom pán Ján Hudran
5. Rôzne
a) Prejednanie športových pásiem
b) Prejednanie nasadzovacích stredísk na DT a SDT
c) Vydanie pokynov k spracovaniu pretekového plánu
d)Vydanie pokynov k spracovaniu predpretekovej dokumentácie
e) Vydanie pokynov k príprave vozidla
f) Vydanie pokynov pre zabezpečenie školenia výcvikárov ZO
g) Platba za objednané koše
h) Prejednanie návrhu na výberové konanie na prepravcu vozíka na DT
i) Zabezpečenie veterinárnych opatrení
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1. Otvorenie
Predseda OZ p. Mgr.Milan Blahovský privítal členov výboru a predsedu KK na zasadnutí. Predložil program jednania, ktorý bol členmi výboru schválený.
2. Kontrola plnenia uznesení, informácie o prijatej pošte
Kontrolu plnení uznesení vykonal Ing.Vladimír Fábian. Konštatoval, že úlohy uložené v uznesení zo zasadnutia V ZO zo dňa 19.2.2019 boli splnené, alebo beží ešte termín plnenia. K bodu 1. z uznesenia pokladník Bc.Pavol Sagula dokladoval, že z pokladne boli zaplatené poplatky za členské , za časopis na SZ a pod. Ďalšie výdavky na zabezpečenie pretekovej sezóny budú uhrádzané z pokladne.
Ing. V.Fábian informoval o prijatej pošte:
a) Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH konaného dňa 16.2.2019:
 poukázal, ako bol riešený problém nezaradenia športových kategórii našej OZ do katalógu na CV v Trenčíne,
 Kongres FCI schválil novú športovú kategóriu I. –ide o jednoročnú kategóriu, holubovi započítavajú koeficienty z troch pretekov nad 500 km a celkovým súčtom min. 1800 km,
 zrušila sa 5% tolerancia pri pretekoch kategórie E. V praxi to znamená, že musia byť použité preteky nad 700 km,
 najbližšia Olympiáda sa uskutoční v Rumunku,
 Majstrovstvá sveta: 2019 Čína (svetové) a Portugalsko (európske),
 Národný pretek v roku 2019 sa vyhodnotí a ocení , ak na pretek bude nasadených viac ako 2000 holubov,
 Zápisnica v úplnom znení je zverejnená na web.stránke SZ CHPH.
b) Žiadosti o vytvorenie športového pásma predložili:
Spišské Podhradie + Levoča, Richnava + Spišské Vlachy, Svit +Ždiar+Spišský
Štvrtok, Spišská Nová Ves + Smižany + Odorín.
c) Mimoriadne zasadnutie Prezídia SZ CHPH na základe pozvania sa zasadnutia okrem predsedu OZ CHPH SNV Mgr.Milana Blahovského zúčastní aj predseda KK Dalibor Duľa.
3. Vyhodnotenie splnenia úloh –Úlohy a termíny pre ZO na rok 2019 č.1
Evid. listy ZO CHPH, členské príspevky, objednávky materiálu, objednávky Informačného spravodaja boli vďaka včasnému a zodpovednému prístupu funkcionárov ZO splnené na požadovanej úrovni. K dnešnému dňu už zaslalo 8 ZO nahlášku košov. Podľa predbežných nahlášok, bude pravdepodobne potrebné s dôvodu racionalizácie dopravy pristúpiť k regulácii počtov košov pre jednotlivé ZO. Ostáva v plnení bod VI. – prípadná reklamácia rodových krúžkov a preukazov – 2019 do 1.4.2019.
4. Stanovisko k príspevku na DF SZ CHPH „ Kam to spejeme “ - zverejnenom pod menom pán Ján Hudran
Členovia výboru sa v žiadnom prípade nestotožňujú s vyjadreniami menovaného, ktoré zverejnil v príspevku na DF SZ CHPH dňa 8.3. 2019. Svojimi vyjadrenia znevážil činnosť OZ a hrubo osočil niektorých funkcionárov V OZ. Po Mimoriadnom zasadnutí Prezídia SZ CHPH a RKK SZ CHPH ohľadne riešenia situácie v OZ Spišská Nová Ves, výbor v prípade potreby voči menovanému príjme ďalšie opatrenia.
5. Rôzne
a) prejednanie športových pásiem
Na základe predložených žiadosti ZO a ich súhlasov V OZ odsúhlasil športové pásma.
b) prejednanie nasadzovacích stredísk na DT (na všetky trate nad 500 km)
Prejednaný návrh na zriadenie nasadzovacích stredísk na DT ( trate od 500 do 700 km) a SDT (nad 700 km)
NS 1 pre - ZO Richnava
NS 2 Spišské Podhradie - pre - ZO Spišské Podhradie, ZO Spišské Vlachy, ZO
Levoča
NS 3 Spišská Nová Ves – pre ZO Spišská Nová Ves, ZO Markušovce, ZO Odorín
NS 4 Spišský Štvrtok – pre ZO Spišský Štvrtok, ZO Smižany, ZO Ždiar, ZO Svit
Na SDT (trate nad 700 km) budú nasadzovacie strediská určené po vzájomnej dohode s prepravcom.
c) Vydanie pokynov k spracovaniu pretekového plánu
Pretekový plán bude dopracovaný výcvikárom OZ podľa výsledkov jednania ohľadom SDT na zasadnutí Regiónu Spiš.
d) Vydanie pokynov k spracovaniu predpretekovej dokumentácie
Spracovať návrh predpretekovej dokumentácie v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a uzneseniami.
e) Vydanie pokynov k príprave vozidla
Pripraviť vozidlo, nádstavbu a prepravný vozík na prevádzku po technickej a administratívnej stránke.
f) Vydanie pokynov pre zabezpečenie školenia výcvikárov ZO
Výcvikár OZ pripraví a vykoná školenie výcvikárov ZO. Miesto a termín oznámi aspoň 10 dní pred školením.
g) Platba za objednané koše
Platbu za koše je potrebné uhradiť jednorázovo na účet OZ.
h) Prejednanie návrhu na výberové konanie na prepravcu vozíka na DT, SDT
Na zabezpečenie prepravy holubov vo vozíku na DT resp.SDT je potrebné zabezpečiť vhodného prepravcu. Na webovej stránke budú zverejnené podmienky výberového konania.
i) Zabezpečenie veterinárnych opatrení
Povinnosťou každého chovateľa je mať pred závodnou sezónou zaočkované holuby proti paramyxovírusovej nákaze. Záznam o očkovaní musí byť uvedený vo veterinárnom preukaze a potvrdený veterinárnym lekárov. K zabezpečeniu prepravy holubov je za každú ZO potrebné zabezpečiť veterinárne potvrdenie, ktoré musí obsahovať mená a priezviská chovateľov a číslo šarže, ktorou boli holuby očkované. Kontroly veterinárnej správy v Poľsku vyžadujú zoznamy očkovaných holubov, k tomu je potrebné predložiť potvrdený zoznam očkovaných holubov ( zostavu z EKS o priradení čípov) od veterinárneho lekára. Chovateľ, ktorý nebude mať zabezpečené uvedené veterinárne opatrenia sa nemôže zúčastniť nácvikov a pretekov.
7. Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prečítané a jednomyseľne schválené.
Uznesenie
Výbor OZ CHPH Spišská Nová Ves prijal toto uznesenie:
A: Berie na vedomie:
1.Informácie o stave splnenia úloh z Uznesenia z V OZ
2. Informácie o stave plnenia úloh z usmernenia– Úlohy a termíny pre ZO
CHPH č.1.
B: Schvaľuje:
1. Športové pásma:
VS 1: ŠP 1-Svit +Ždiar+ Spišský Štvrtok, ŠP 2– Spišská Nová Ves + Smižany +
Odorín
VS 2: ŠP 3- Spišské Podhradie + Levoča, ŠP 4- Richnava + Spišské Vlachy.
2. Nasadzovacie strediská pre DT:
NS 1 pre - ZO Richnava
NS 2 Spišské Podhradie - pre - ZO Spišské Podhradie, ZO Spišské Vlachy, ZO
Levoča
NS 3 Spišská Nová Ves – pre ZO Spišská Nová Ves, ZO Markušovce, ZO Odorín
NS 4 Spišský Štvrtok – pre ZO Spišský Štvrtok, ZO Smižany, ZO Ždiar, ZO Svit
3. Predsedovi KK Daliborovi Duľovi služobnú cestu zo Spišských Vlach do Nitry a späť na základe pozvánky - MZ Prezídia SZ CHPH v Nitre k prerokovaniu situácie v OZ SNV na základe vyjadrení p.Jána Hudrana na DF SZ CHPH.
C: Ukladá:
1. Podľa stavu nahlášok košov pripraviť návrh na reguláciu počtu košov z dôvodu racionalizácie dopravy.
Termín: do 27. marca 2019 Zodpovedá:V.Vernarský
2. Spracovať a predložiť Pretekový plán na rok 2019 na sekretariát SZ CHPH.
Termín: do 31. marca 2019 Zodpovedá:V.Vernarský
3. Spracovať návrh predpretekovej dokumentácie na rok 2019.
Termín: do12. apríla 2019 Zodpovedá:V.Vernarský
4. Pripraviť vozidlo, nádstavbu a prepravný vozík na prevádzku po technickej a administratívnej stránke.
Termín: do 18. apríla 2019 Zodpovedá:P.Šuster
5. Pripraviť a vykonať školenie výcvikárov ZO
Termín: apríl 2019 Zodpovedá:V.Vernarský
6. Pokladníkmi ZO uhradiť platbu jednorazovo na účet OZ.
Termín: do 15.apríla 2019 Zodpovedá: Predseda ZO
7. Zverejniť podmienky na výberové konanie na prepravcu vozíka.
Termín: do 27. marca 2019 Zodpovedá: Predseda OZ
8. Každému chovateľovi mať potvrdenie od veterinárneho lekára o vykonanom očkovaní proti paramyxovírusovej nákaze vo veterinárnom preukaze. Vedúci NS zabezpečia kontrolu záznamov o očkovaní vo veterinárnom preukaze.
Termín: do 25. apríla 2019 Zodpovedá: Každý chovateľ, Vedúci NS
9. a) Každej ZO predložiť veterinárne potvrdenie, ktoré musí obsahovať názov ZO, mená a priezviská chovateľov a číslo šarže vakcíny z ktorou boli holuby očkované.
b) Potvrdený zoznam očkovaných holubov od veterinára.
Termín: do 25. apríla 2019 Zodpovedá: Každý chovateľ, Vedúci NS
8. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda poďakoval členom výboru za konštruktívny prístup počas jednania.
V Spišskom Podhradí, 19.3.2019
Zapísal: Ing.Vladimír Fábian
Mgr.Milan Blahovský
predseda