13.5.2019

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov

Spišská Nová Ves

 

Zápisnica z jednania Výboru

OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES

konaného dňa 13. mája 2019 v Spišskom Podhradí

 

Prítomní:  Členovia výboru OZ, predseda KK  – podľa prezenčnej listiny.

Neprítomný: Bc.Pavol Sagula

Program:

1.Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení, informácie o  prijatej pošte

3. Riešenie prepravy holubov na DT a SDT

4. Návrh na uznesenie

5. Záver

 

1.Otvorenie

Jednanie otvoril Ing. Vladimír Fábian  privítal členov výboru a predsedu KK  na zasadnutí. Predložil program jednania, ktorý bol  schválený.

2.  Kontrola plnenia uznesení, informácie o  prijatej pošte

      Kontrolu plnení uznesení vykonal  Ing.Vladimír Fábian. Konštatoval, že úlohy uložené v uznesení zo zasadnutia V OZ CHPH zo dňa 17.4.2019 boli splnené.

Ing. V.Fábian informoval o prijatej pošte:

  1. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia Prezídia SZ CHPH konaného dňa 15.4.2019:

V zápisnici, ktorá je uvedená na web stránke SZ CHPH sa mimo iného uvádza:

Prezídium SZ CHPH  - „Ukladá Výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves prerokovať vyjadrenia pána Hudrana na adresu funkcionárov OZ CHPH Spišská Nová Ves. V prípade, že výbor dospeje k záveru, že ide o disciplinárny priestupok, riešiť ho podľa Disciplinárneho poriadku SZ CHPH. Termín: 15. 05. 2019 Zodpovedný: výbor OZ CHPH Spišská Nová Ves

 

      Členovia V OZ prerokovali vyjadrenia pána Jána Hudrana na adresu funkcionárov OZ CHPH Spišská Nová Ves. Stotožňujú sa s disciplinárnym konaním voči menovanému, ktorý svojim konaním osočil niektorých členov V OZ a predsedu KK, znevážil ich prácu  a narúša medziľudské vzťahy. Na základe uvedeného je potrebné V ZO Smižany začať disciplinárne konanie v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZ CHPH.

3. Riešenie prepravy holubov na DT a SDT

            Preprava holubov na DT a SDT zatiaľ nie je zabezpečená. Hľadanie vhodného prepravcu naďalej pretrváva.

4. Návrh na uznesenie

Uznesenie bolo prečítané a jednomyseľne schválené.

Uznesenie

Výbor  OZ  CHPH Spišská Nová Ves prijal toto uznesenie:

 A:  Berie na vedomie:

             1.Informácie o stave splnenia úloh z Uznesenia z V OZ 

  B:   Ukladá:

  1. Výboru ZO CHPH Smižany začať disciplinárne konanie  proti vyjadreniam pána Jána Hudrana na adresu funkcionárov OZ CHPH.       Termín: do 31.mája 2019                     Zodpovedá: Predseda ZO
  2. Pripraviť poverenie členom KK OZ k vykonaniu kontrol počas pretekovej sezóny .                                                                                            Termín : ihneď                                        Zodpovedá : Predseda OZ

 

 

5. Záver

 

         Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ing.Vladimír Fábian poďakoval členom výboru za účasť na jednaní.

 

V Spišskom Podhradí, 20.5.2019

Zapísal: Ing.VladimírFábian

 

                                                                                Mgr.Milan Blahovský

                                                                                           predseda