1.7.2019

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov

Spišská Nová Ves

 

Zápisnica z  Mimoriadného zasadnutia Výboru

OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES

konaného dňa 1.júla 2019 v Spišskom Podhradí

 

 

Prítomní:  Členovia výboru OZ, predseda KK  – podľa prezenčnej listiny

Program:

1.Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Informácie o  prijatej a odoslanej pošte

4. Prejednanie predvolania k výpovedí

5. Aktuálne úlohy zabezpečenia pretekov

6.Rôzne

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

 

1.Otvorenie

 

Mimoriadne zasadnutie zvolal predseda OZ CHPH Spišská Nová Ves Mgr. Milan Blahovský z dôvodu prejednania aktuálnych úloh.   Privítal členov výboru a predsedu KK  na zasadnutí. Predložil program jednania, ktorý bol  schválený.

 

2.  Kontrola plnenia uznesení

 

      Kontrolu plnení uznesení vykonal  Ing.Vladimír Fábian. Konštatoval, že úlohy uložené v uznesení zo zasadnutia V OZ CHPH zo dňa 13.5.2019 boli splnené.

 

3. Informácie o  prijatej a odoslanej pošte

 

Ing. V.Fábian informoval o prijatej pošte:

  1. Návrh na začatie disciplinárneho konania proti predsedom ZO CHPH – členov OZ Spišská Nová Ves zaslaný Jánom Hudranom
  2. Zápisnica zo zasadnutia Prezídia a UKK SZ CHPH konaného dňa 15.4.2019 v Stráňavách
  3. Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH konaného dňa 20.5.2019 v Stráňavách
  4. Žiadosť ZO CHPH Smižany o riešenie disciplinárneho konania voči Jánovi Hudranovi

 

Ing.Vladimír Fábian informoval o odoslaných podkladov s disciplinárneho konania

Jozefa Lesnického ml. na SZ CHPH k ďalšiemu riešeniu ako aj o zaslanom oznámení o uloženom treste Stanislavovi Poklembovi. Ďalej uviedol, že na základe žiadosti ZO Smižany sme zaslali žiadosť o disciplinárne konanie na SZ CHPH voči Jánovi Hudranovi.

 

4. Prejednanie predvolania k výpovedí

 

            Mgr.Milan Blahovský oboznámil členov V OZ SNV s obsahom  predvolania k predloženiu výpovedí  v súvislosti s hospodárením v OZ SNV.

            Uviedol, že na konferencii OZ SNV dňa 10.2.2013 bol odsúhlasený návrh na odpredaj vozíka.

            K navýšeným odmenám viedol, že boli zvýšené z dôvodu navýšenia úloh pre členov V OZ vzhľadom k zníženiu počtu členov výboru zo 7 –ich na 5 –ich.

            Bolo prejednané, že v prípade súdneho pojednávania bude potrebné riešiť právne zastupovanie advokátskou kanceláriou, aby nás vo všetkých právnych veciach zastupovala.

 

5. Aktuálne úlohy zabezpečenia pretekov

 

            Prejednané nasadzovacie strediská a organizácia zvozu holubov na NP Gotha. Výcvikár OZ preverí záujem nasadzovania holubov v jednotlivých ZO na pretek Mosty u Jablunkova dňa 5.7.2019, v prípade nezáujmu o daný termín, pretek bude preložený  a odletí sa v termíne s pretekom Rzepin

.

6.Rôzne

 

          V mesiaci august bude potrebné pripraviť organizáciu nácvikov a pretekov mladých holubov. Vladimír Vernarský predložil svojplán nácvikov  - Východná, Ružomberok, Ružomberok 2 a pretekov – Vrútky, Bytča, Púchov, Val.Meziřičí a Přerov. Odôvodňoval ho tým, že sa musíme vrátiť do pôvodných vypúšťacích miest, aby za OZ nerozdelila a že, preteky zo severo –západného smeru nemôžu byť, lebo nie je všetkým chovateľom to vyhovuje . Mgr. Milan Blahovský uviedol, že treba počkať do ukončenia pretekovej sezóny starých holubov a potom prijať závery a výborom OZ  pripraviť návrh pretekov mladých taký, aby vyhovoval  aj jedným aj druhým, navrhol, že môžeme urobiť kompromis a ísť trate striedavo raz zo severo – západného smeru a raz zo západného. Výbor OZ prejedná a pripraví návrh pretekov mladých holubov do zasadnutia V OZ rozšíreného o štatutárov ZO.

 

7. Návrh na uznesenie

 

Uznesenie bolo prečítané a jednomyseľne schválené.

 

Uznesenie

Výbor  OZ  CHPH Spišská Nová Ves prijal toto uznesenie:

 

 

 A:  Berie na vedomie:

             1.Informácie o stave splnenia úloh z Uznesenia z V OZ 

 

B:   Schvaľuje:

  1. Služobnú cestu Mgr Milanovi Blahovskému zo Spišského Podhradia a späť na na základe predvolania k predloženiu výpovede  dňa 3.7.2019.
  2. V prípade potreby súdnych pojednávaní  zabezpečiť cestou advokátskej kancelárie právne zastupovanie.

 

B:   Ukladá:

 

1.Zverejniť na web stránke OZ SNV pokyny k organizácii nasadzovania a zvozu holubov na NP Gotha

 

Termín: do 2.júla 2019                     Zodpovedá: Vladimír Vernarský

 

2. Zistiť záujem jednotlivých ZO o záujem nasadzovania na pretek Mosty u Jablunkova v termíne 5.7.2019, v prípade nezáujmu pretek preložiť na termín s pretekom Rzepin.

 

Termín: do 2.júla 2019                     Zodpovedá: Vladimír Vernarský

    

      3.Spracovať  písomnú správu - Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov.

 

Termín: do 21.júla 2019                     Zodpovedá: Vladimír Vernarský    

    

      4.Spracovať  písomnú správu – Hospodárenie s finančnými prostriedkami so stavom k 28.7.2019

 

Termín: do 28.júla 2019                     Zodpovedá: Pavol Sagula

 

5.Pripraviť návrhy plánov  nácvikov a pretekov mladých holubov

 

Termín: do 21.júla 2019                     Zodpovedá: členovia výboru

5. Záver

          Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ing.Vladimír Fábian poďakoval členom výboru za účasť na jednaní.

 

V Spišskom Podhradí, 4.7.2019

Zapísal: Ing.Vladimír Fábian

 

                                                                               Mgr.Milan Blahovský

                                                                                           predseda