8.8.2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ rozšíreného o zástupcov ZO CHPH dňa 8.8.2018

Miesto konania : Spišský Salaš

Prítomní :  M.Blahovský, Vl.Mulik,Vl.Vernarský, P.Sagula, P.Šuster – výbor OZ

Zástupcovia  ZO – J.Kmec,  Š.Dolný,  M.Kešelák,  Š.Zeleňák,  J.Krišanda,  B.Lištiak, S.Romaňák, V.Barabas, Mir.Štieber,

Program  zasadnutia výboru OZ

  1. Otvorenie – predseda OZ
  2. Došlá pošta – tajomník OZ, kontrola plnenia uznesení
  3. Preteková sezóna mladých holubov – plán, cena za koš
  4. Záver

 

 

K bodu 1/ Otvorenie uskutočnil  predseda OZ, ktorý v úvode zablahoželal majstrovi OZ starých holubov a v krátkosti zhodnotil priebeh sezóny. Riadením schôdze poveril tajomníka OZ. Zapisovateľom je tajomník OZ, overovatelia zápisnice pp Kešelák a Šuster.

K bodu 2/ tajomník OZ  informoval prítomných o písomnej žiadosti členov ZO CHPH Sp.Podhradie a prešiel plnenie uznesení z posledného zasadnutia. Všetky body boli splnené.

K bodu 3 / Výcvikár OZ spracoval ekonomické výdaje spojené s nácvikmi a pretekmi mladých holubov , navrhol výšku poplatku za kapacitu holubov vo vozíku 25 ks  a v aute  40 ks. Taktiež sa prejednala možnosť použitia sólo dopravného prostriedku v prípade, že klesne počet nasadených holubov pod 3000 ks s čím prítomní súhlasili.

Výbor OZ hlasoval o novom návrhu pretekového plánu pretekov mladých holubov. Hlasovaním v pomere 3 ku 2 sa odsúhlasil nový pretekový plán, ktorý je súčasťou tejto zápisnice.

pp.Barabas a Štieber vzniesli námietku, že výbor OZ nemá právo zmeniť uznesenie konferencie ohľadom pretekového plánu mláďat a nedodržiava Stanovy SZ na čo im predseda OZ odpovedal, že žiadna ZO nedodržuje Rokovací poriadok SZ a tvári sa, že ich rozhodnutia sú stanoviskom všetkých členov, pričom z týchto zasadnutí neexistuje žiaden zápis. V tomto smere sú teda ich vyjadrenia skôr presadzovaním osobných záujmov ako názormi širokej členskej základne v ich ZO.

 Úlohou výboru OZ je však hľadať riešenia, ktoré nebudú štiepiť členskú základňu a nie konať proti nej, hoci to pár jedincom v OZ nevyhovuje a tí sa snažia presadzovať vlastné záujmy.

Po upozornení člena výboru na chýbajúci podnet p.Štiebera sa doplňa jeho návrh, ktorý bol dodatočne výborom telefonicky prerokovaný a odsúhlasený. Teda členovia OZ si budú mať možnosť zvoliť plán pretekov mladých holubov schválený konferenciou OZ alebo plán návrhnutý ZO Sp.Podhradie. Nie je možné aby si chovateľ nahlásil svoje holuby na oba varianty plánov. Ceny za kôš sú iba informatívne a upravia sa po nahláškach košov. Ospravedlňujem sa za chýbajúci odsek zápisu.

K bodu 5/ po vyčerpaní programu zasadnutie bolo ukončené.

 

Uznesenia zo zasadnutia – 08-08-2018

1.Berie na vedomie :

 a/  informáciu o došlej pošte a kontrole plnenia uznesení

2.Schvaľuje :

a/ cenu za kapacitu 40 holubov v aute  v sume 25 € a 15 € za kapacitu 25 holubov vo vozíku, cena sa môže upraviť v prípade nižšieho záujmu o objednanie si kapacity

b/  návrh  pretekového plánu mladých holubov zaslaný ZO CHPH Sp.Podhradie - plán B

c/ organizáciu pretekov a nácvikov mladých holubov sólo dopravným prostriedkom v prípade, že klesne počet nasadených holubov pod 3000 ks

3.Ukladá :

a/ štatútarom OZ zabezpečiť nahlášky košov na preteky mladých holubov výcvikárovi aj tajomníkovi OZ s presným uvedením či ide o plán A ( OK ) alebo plán B .

termín: do 13.8.2018 do 20:00 hod          zodp. v texte

b/ zaslať nový pretekový plán mladých holubov na sekretariát  SZ

termín: do 16.8.2018                                zodp. tajomník OZ

Overil :

P.Šuster  - súhlasím

M.Kešelák – súhlasím

Zapisal : Vladimír Mulik

V Spišskom Podhradí , 9.8.2018

 

Plán B :

Preteky mladých holubov 2018 
 

18.8.2018

sobota

Sp.Stará Ves

nácvik

km 

 

25.8.2018

sobota

Nowy Targ

nácvik

OZ

LE

SP

SN

SS

OD

 

26.8.2018

nedeľa

Myslenice

nácvik

61 - 131

 

 

 

 

 

1.

2.9.2018

nedeľa

Krzeszowice

50/7-55/1/1

101-174 

141

150

149

140

152

2.

9.9.2018

nedeľa

Jaworzno 1

50/7-55/1/1

122-195

162

170

169

160

170

3.

16.9.2018

nedeľa

Jaworzno 2

50/7-55/1/1

122-195 

162

170

169

160

170

4.

23.9.2018

nedeľa

Sosnicowice

50/7-55/1/1

164-237

203

213

209

199

213

5.

30.9.2018

nedeľa

Krapkowice 

50/7-60/1/1

209-280 

247

257

253

243

257

6

7.10.2018

nedeľa

Kepno

koef.

272-345 

312

321

319

310

323