8.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ  dňa 8.11.2018

Miesto zasadnutia : Sp.Salaš

Prítomní : M.Blahovský,V.Vernarský,P.Sagula, P.Šuster D.Duľa

Ospravedlnený: V.Mulik

Program :

 1. Otvorenie
 2. Informácie o došlej pošte a zasadnutí prezídia SZ
 3. Regionálna výstava PH
 4. Rôzne - diskusia
 5. Záver

K bodu 1 :

Otvorenie zasadnutia uskutočnil predseda OZ , ktorý prítomných informoval o programe zasadnutia. Vzhľadom na neprítomnosť tajomníka OZ, ktorý listom oznámil výboru OZ svoju rezignáciu z postu člena výboru OZ , zápis zo zasadnutia urobí predseda OZ.

K bodu 2:

Predseda informoval členov výboru o žiadostiach ZO Ždiar na prestup do OZ Sabinov, ktorý je podmienený možnou zmenou smeru pretekov na ČR. Taktiež informoval o žiadosti ZO Svit na prestup do novovzniknutého OZ Poprad v prípade, že OZ bude letieť preteky z Poľska.

Na základe žiadosti podloženej podpismi 14 chovateľov – členov ZO Sp.Podhradie a Richnava sa výbor vyjadril k možnosti vytvorenia novej ZO Spišské Vlachy.

Organizačný výbor RV požiadal OZ o zapožičanie 30 klietok a súkna na RV. Výbor súhlasí so zapožičaním a za to  výber štandardných holubov vykoná nezávislý posudzovateľ -  D.Dudzik .

Informácia zo zasadnutia prezídia SZ a VZ SZ CHPH – viac v zápise z daných zasadnutí na webovej stránke SZ.

K bodu 3: 

Dňa 1.12.2018 sa uskutoční Regionálna výstava PH v Huncovciach – OZ Kežmarok. Každé OZ dodá kolekciu 30 holubov a uhradí klietne 150 €. Výbor sa zaoberal výberom kolekcie, ktorá sa dodá na túto akciu v počte 20 ks holubov zo športových kategorii a 10 ks bude doplnených zo štandardných holubov. Vzhľadom na to, že OZ v tejto sezóne neorganizuje oblastnú výstavu, je problematickejší výber týchto holubov a bude treba potvrdiť účasť svojich holubov – teda chovateľ podá informáciu o holubovi v športovej kategorii do ktorej ho zaradí – teda napr. M.Blahovský – holub 15-0999-1010  - kategoria Šport C, holub 14-02302-765-kategoria výkon za rok ....z týchto údajov zloží výbor OZ kolekciu 20 holubov ( pre každú šport.kategoriu 1-3 ks ). Výber štandardných holubov sa uskutoční v klubovni ZO Spišský Štvrtok v sobotu 17.11. o 17:00 hod. tak, že každá ZO si donesie max. 6 ks štandardných holubov ( staré a mladé) a z nich sa posudí holub, ktorý postúpi do kolekcie OZ pre RV. V prípade, že chovatelia budú chcieť vystaviť svojho holuba navyše , budú to môcť urobiť za poplatok 5 € pre organizátora výstavy mimo kolekciu OZ.

K bodu 4/ Na základe rôznych anonymných útokov na výbor OZ ohľadom transparentnosti výdajov spojených s nákupom prepravného vozíka sa výbor OZ dohodol na zverejnení jednotlivých položiek s tým, že podklady budú predložené delegátom Oblastnej konferencie na kontrolu. Opäť sa potvrdilo, že sú medzi nami ľudia, ktorí zrejme ani tomu ako sa volajú neveria....čísla sú v EURO. Všetky finančné operácie prebehli formou bankových prevodov.

podvozok nákup

     

2720

podvozok + kabina  doprava

   

568

kabina

       

12500

zásobník na vodu

     

535

preplatenie služ.cesty pre vozík - predseda OZ

100

úhrada kolku na prihlásenie vozíka - DI PZ

49

zákonné poistenie

Allianz

   

34

         

16506

 

Ďalšie prípadné výdaje ohľadom vozíka – inštalácia elektr.zariadenia v kabíne, prihlásenie na Veterinárnej správe a pod. budú doplnené v rámci výdavkovej položky hospodárenia OZ.

Ďalšie pripomienky boli k správe o hospodárení na Oblastnej konferencii, kde nesprávnym zápisom vypadla zo správy jedna položka. Výbor OZ dáva za úlohu pokladníkovi OZ doplniť túto položku do správy a predložiť je chovateľskej verejnosti ku kontrole.

K bodu 5/

Po vyčerpaní programu zasadnutie výboru bolo ukončené.

 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA

 1. Berie na vedomie :
 • Žiadosti ZO Ždiar a ZO Svit
 • Informáciu tajomníka ZO o odstúpení z člena výboru OZ

 

2.Schvaľuje:

- vznik ZO CHPH Spišské Vlachy s evidenčným číslom 02311

- termín oblastnej konferencie na 2.2.2019 ( náhradný termín 9.2.2019)

- výber štandarných holubov na regionálnu výstavu dňa 17.11.2018 o 17:00 hod. v Spišskom Štvrtku - každá ZO donesie maximálne 6 ks štandardných holubov ( spolu staré aj mladé holuby)

3.Ukladá :

- A/ chovateľom, ktorí sa zúčastnia regionálnej výstavy v Huncovciach aby do 17.11. nahlásili svoje holuby do športových kategórii s upresnením názvu kategorie v prípade, že holub figuruje vo viacerých kategoriach.

Termín a zodp. v texte

-  B/ výcvikárovi OZ uverejniť zloženie kolekcie OZ pre RV na webovej stránke OZ, ako aj zaslanie zoznamu holubov organizačnému výboru RV

Termín: - 20.11.2018

 • C/Po dohode s výborom OZ zvolať ustanovujúcu schôdzu ZO CHPH Sp.Vlachy

Termín: do konca roka 2018

 • realizovať vyhodnotenie pretekovej sezóny – ocenenie pretekov a súťaží počas reg.výstavy v Huncovciach.

Zodp. pokladník OZ

 • zorganizovať výročné členské schôdze najneskôr do 20.1.2019 a z týchto schôdzí zaslať štatutárovi OZ zápisnice
 • výboru OZ pripraviť návrh pretekového plánu pre sezónu 2019 podľa zápisnice zo zasadnutia výboru OZ rozšíreného o štatútarov ZO  a tento uverejniť na webovej stránke do konca roka 2018
 • pokladníkovi OZ opraviť správu o hospodárení OZ za rok 2017

 

Zapísal : M.Blahovský – 8.11.2018

 

Overil : Vl.Vernarský – súhlasím

            D.Duľa – súhlasím

 

 

                                                                                  Milan Blahovský

                                                                                  Predseda OZ CHPH SNV