6.12.2018

Zápis zo zasadnutia výboru OZ dňa 6.12.2018

 

Miesto rokovania: Levoča

Prítomní : Blahovský, Šuster,Vernarský, Sagula, Duľa

Program :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola došlej pošty, informácia zo zasadnutia Správnej rady Regionu Spiš, kontrola uznesení
 3. CV – kolekcia, organizačné zabezpečenie dopravy holubov
 4. Oblastná konferencia – kľúč delegátov
 5. Rôzne - diskusia
 6. Záver

 

 

K bodu 1/

Zasadnutie výboru otvoril M.Blahovský, ktorý prítomných oboznámil s programom a po odsúhlasení programu sa zasadnutie riadilo uvedeným programom.

K bodu 2/

Na základe žiadosti členov ZO Odorín o založenie novej ZO Markušovce so sídlom v Markušovciach predniesli členovia výboru svoje stanoviská a hlasovaním schválili vytvorenie novej ZO Markušovce.

Výcvikár OZ informoval členov výboru o výsledkoch rokovania Správnej rady RS. Hlavným bodom bola kooperácia na dlhých a superdlhých tratiach, ale aj záujmu OZ Poprad na spoločné preteky s našim OZ aj na KT či ST.

Pokladník OZ konštatoval, že nie všetky ZO uhradili poplatky za materiál ( RO,PG,KL) na rok 2019 , kedže termín úhrady financií voči SZ sa blíži touto cestou ešte posledný krát upozorňujeme  na túto povinnosť. V prípade, že to ZO neurobia do 13.12. 208 bude im materiál odovzdaný s príplatkom 10 %, ktoré budú odvedené do pokladne OZ.

 

K bodu 3/

Bola prekonzultovaná účasť našich holubov na CV v Trenčíne na základe ich účasti na regionálnej výstave v Huncovciach. Informácie ohľadom zberu holubov podá výcvikár oZ prostredníctvom príspevku v DF. Odvoz a dovoz holubov, ako aj veterinárne potvrdenie zabezpečí p.Duľa. Chovatelia mu predtým ešte predložia potvrdenie od obvodných vet.lekárov.

 

K bodu 4/

Oblastná konferencia sa uskutoční dňa 2. februára 2019 o 10,00 hodine

v Motoreste Stenly v Spišskom Štvrtku.

Každá základná organizácia deleguje na každých i začínajúcich 10 členov podľa chovateľov, ktorí sa zúčastnili aspoň 1 preteku v roku 2018,  jedného delegáta s hlasom rozhodujúcim.

počty / konferencia OZ 2019 počet súťažiacich  členov ZO 2018  počet delegátov

02301 - ZO Sp.N.Ves 14  - 2 delegáti

02302-  Sp.Podhradie 27 – 3 delegáti

02303- Levoča – 14 – 2 delegáti

02304 – Richnava – 20 – 2 delegáti

02305 – Spišský Štvrtok – 15 – 2 delegáti

02306 – Smižany – 15 – 2 delegáti

02307 – Odorín – 17 – 2 delegáti

02308 – Svit – 5 – 1 delegát

02309 – Ždiar  11 – 2 delegáti

02311 - Spišské Vlachy - 1

023xx – Markušovce – 1

 

Uznesenie zo zasadnutia

 1. Berie na vedomie
 • Informáciu o výsledkoch zasadnutia Správnej rady RS
 • Informáciu pokladníka o úhradách ZO za materiál
 1. Schvaľuje :

a/ založenie ZO Markušovce

b/ kolekciu holubov na CV a organizačné zabezpečenie odvozu a dovozu holubov na CV

c/ miesto , termín a kľúč účasti delegátov na Oblastnej konferencii OZ za rok 2018

 1. Ukladá

a/ Všetkým ZO uhradiť pokladníkovi OZ za objednaný materiál ( RO,PG,KL) do termínu 13.12.2018

b/ Zorganizovať ustanovujúcu schôdzu ZO CHPH Markušovce za účasti člena výboru OZ

c/ výboru OZ oceniť chovateľov, ktorí sa zúčastnili regionálnej výstavy v rámci súťaží OZ ako aj majstrovstiev OZ . V tejto súvislosti zabezpečiť zakúpenie pohárov pre Majstrovstvo OZ starých a mladých holubov a holubov v jednotlivých kategoriách

Termín: OK OZ 2.2.2019

zapísal M.Blahovský

overil : Vernarský - súhlasím

Duľa - súhlasím