4.10.2018

Mimoriadne zasadnutie výboru OZ Spišská Nová Ves rozšírené a štatutárov základných organizácii.

Termín: 4. októbra 2018

Miesto konania: MsÚ Spišské Podhradie

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :

Otvorenie

 1. Stanoviska štatutárov k určeným otázkam:

 

 1. Preteky v najbližších rokoch z Poľsko  alebo ČR ?
 2. Ak by ste boli za Poľsko  - ste za kompromis so ZO Spišské Podhradie a ZO Richnava v zmene krátkých tratí smerom po diaľnici Krakow –Oplole ?
 3. Ste za spoluprácu s OZ Sabinov  alebo Kežmarok na ST ?
 4. Aká je predstava ďalšej existencie OZ SNV ?
 1. Diskusia
 2. Návrh na uznesenie
 3. záver

Otvorenie

         Predseda OZ p.Blahovský privítal prítomných na jednaní, uviedol dôvod zvolania a podotkol, že z dôvodu časovej zaneprázdnenosti a v náväznosti k ďalším k krokom bolo potrebné jednanie zvolať v časovej tiesni.

 K bodu 1)

Stanoviská štatutárov ZO:

ZO Richnava

- preteky smerovať po Poľsku západnejšie, aby sa natiahli km v rámci OZ.

ZO Spišské Podhradie

- členovia ZO sú za preteky  Poľska ,  trate  smerovať na SZ,

- sme za spolupráca na ST s OZ Sabinov a Kežmarok,

- prípade, že nenájdeme pochopenie v zmene smeru tratí, sme rozhodnutí prijať opatrenia, ktoré budú pre členov ZO prijateľné.

ZO Spišský Štvrtok

- chcú, aby sa pretekalo z ČR,

-na spoločnom stretnutí sa dohodli, nech sa pretekový plán rieši na konferencii,

- sú proti spolupráci so OZ Sabinov.

ZO Odorín

- sú za preteky z Poľska bez výhrad,

- všetci členovia sú  za spoluprácu, sú za kompromis, v súlade so stanovami.

ZO Spišská Nová Ves

- sú za preteky z Poľska,  sú za spoločné riešenie,

- k plánu mladých, ktoré navrhovalo ZO  Spišské  Podhradie  sa vyjadrili, že bol postavený na poslednú chvíľu a nebol vytvorený priestor na komunikáciu,

- navrhuje , aby pri plánovaní vypúšťacích miest sa do úvahy bralo kompletné posúdenie nielen zo strany polohy, ale aj z hľadiska ďalších faktorov – dostupnosti, ekonomickej náročnosti, zabezpečenia štartérov...

- navrhujú, aby pretekový plán bol prijatý na dlhšie časové obdobie.

ZO Smižany

- sú za preteky  z ČR,

- ST trate navrhujú, aby sme leteli samostatne, poprípade  v spolupráci  s OZ Kežmarok, spoluprácu s OZ Sabinov vylučujú.

ZO Svit

- sú za preteky z Poľska,

- sú  za spoluprácu,  navrhujú, aby pretekový plán bol prijatý na dlhšie časové obdobie.

ZO Ždiar

- sú za preteky z Poľska,

- pretekovému plánu sa prispôsobia.

K bodu 2)

- p. M. Blahovský  - poukázal geografické podmienky a na rozdielnosť doletov  v pretekovej sezóne starých holubov,  pri doletoch pretekoch mláďat sa to tiež potvrdilo ( dolet holubov od západu),   dochádza k veľkej nespokojnosti časti   chovateľov, ktorí sú v značnej nevýhode oproti konkurencii. 

Zároveň upozornil štatútarov ZO, že niektoré stanoviska , ktoré predložili nie sú totožné s obsahom zápisnice, ktorú zaslali e-mailom.

- p. J. Kmec -  uviedol, že v celkovom  poradí  sú na 1. – 20. mieste stále tí istí chovatelia, či sa letí z toho, alebo z toho smeru.

p.Dolný – navrhol ísť na juhozápad.

p.P.Dudžák – navrhol, aby v o výbore OZ boli zástupcovia zo  všetkých ZO

- navrhol pripraviť na konferenciu dva pretekové plány, a z nich odsúhlasiť jeden prijateľný pre všetky ZO.

p.V.Fábian – vysvetlil  dôvody  a následný postup  členov ZO Spišského Podhradia, prečo sa rozhodli letieť preteky mladých samostatne.

K bodu 3)

 Mimoriadne zasadnutie výboru OZ Spišská Nová Ves rozšírené a štatutárov základných organizácii prijalo toto uznesenie:

Schvaľuje:

 1. Spracovať dva návrhy pretekových plánov.

Zodpovedá:      Výbor OZ Spišská Nová Ves                                  Termín: Do  oblastnej konferencie

Berie na vedomie:

 1. Predložené stanoviská štatutárov základných organizácii.
 2. Skvalitnenie ďalšieho fungovania OZ sa bude riešiť prijatím účinných organizačných opatrení.

Záver

         Predseda poďakoval prítomným za účasť, za ich citlivý, konštruktívny a pozitívny prístup k riešeniu danej problematiky.

 

V Spišskom Podhradí, 4.októbra 2018

                                                    

                                                                             Mgr.Milan Blahovský

                                                                                        predseda

                                                                                             v.r.

Zapísal: Vladimír Fábian

Overil : Ján Juhászy, - súhlasím

              Vladimír Vernarský - súhlasím