4.10.2018

Zasadnutie výboru OZ dňa 4.10.2018

Miesto : MSU Spišské Podhradie

Prítomní : Milan Blahovský, Vladimír Vernarský, Pavel Sagula, Peter Šuster

Program:

  1. Otvorenie
  2. Preteky mláďat – ukončenie sezóny
  3. Rôzne
  4. Záver

K bodu 1/ Predseda OZ predniesol program rokovania a v stručnosti okomentoval pretekovú sezónu mláďat.

K bodu 2/ Pokladník OZ konštatoval nevyrovnané pohľadávky za objednané koše pri pretekoch mláďat

K bodu 3/ OZ stále ešte nemám dorovnané pohľadávky voči Regiónu Spiš a tieto bude potrebné obratom dorovnať u pokladníka regiónu. Taktiež sa prediskutovalo organizovanie oblastnej  a regionálnej výstavy a finančných požiadaviek zo strany SZ.

Do konca novembra je potrebné zaslať úhradu za materiál na rok 2019 ( rod.obrúčky, gumičky, KL ...) podľa objednávok zhotovených vo februári 2018

Termín Regionálnej výstavy je 1.12.2018 a organizátorom je OZ Kežmarok.

Stav pohľadávok voči Regionu:

PILA  - 1146 NH – x 0,05 €   =  57,30 €

WALCZ 1 – 780 NH x 0,05 € = 39 €

WALCZ 2 – 838 NH x 0,05 € = 41,90 €

PILA 2 – 830 NH x 0,05 € = 41,50 €

NEUBRANDENBURG 1 – 472 NH x 1,30 € = 613,60 €

NEUBRANDENBURG 2 – 455 NH x 1,30 € = 591,50 €

NEUBRANDENBURG 3  – 459 NH x 1,30 € = 596,70 €

Spolu : 1981,50 €

POZDLŹNOSTI ZO voči OZ ohľadom NP

GOTHA                                            BAD NENNDORF               ALSFELD

SNV – 10 ks x 1 €                             10 ks x 1 €                              10 ks x 1 €

LEVOČA  - 10 ks x 1 €                    13 ks x 1 €                              13 ks x 1 €

SŠ  - 10 ks x 1 €                                10 ks x 1 €                              10 ks x 1 €

SP – 18 ks x 1 €                                 18 ks x 1 €                              18 ks x 1 €

Po vyčerpaní programu sa rokovanie ukončilo.

 

 

Uznesenia zo zasadnutia výboru

 

  1. Berie na vedomie –

a/ informáciu pokladníka o stave financovania

b/informáciu o organizácii RV

  1. Ukladá –

a/ uhradiť za odvezené holuby na preteky Regionu Spiš pokladníkovi Regionu                                                              termín: do 15.10.2018

b/ uhradiť finančnú čiastku za nahlásené holuby na NP

                                                                termín :  do 15.10.2018

c/ uhradiť za objednaný materiál zo SZ

                                                                termín: do 20.11.2018

d/ uhradiť poplatky za objednané koše na preteky mláďat 2018

                                                                termín: do 15.10.2018

  1. Schvaľuje :

a/ - výberové konanie na organizáciu oblastnej výstavy spojenej s vyhodnotením pretekovej sezóny za rok 2018 . Záujemcovia nahlásiť miesto , termín a podmienky výstavy do konca októbra 2018

 

 

v Spišskom Podhradí 7.10.2018

Zapísal : Milan Blahovský

Overil :   Vl.Vernarský

                 P.Šuster