21.2.2018

Zápis zo zasadnutia výboru OZ CHPH Sp.N.Ves – 21.2.2018

 

Miesto zasadnutia : Spišský Salaš

Prítomní: M.Blahovský,Vl.Mulik,P.Šuster,Vl.Vernarský,P.Sagula

Program

1.otvorenie

2.kontrola uznesení z predch.zasadnutí, došla pošta , zhodnotenie záverov Oblastnej konferencie

3.termínovník zasadnutí výboru

4.rôzne - úlohy pre funkcionárov ZO - členské OZ,SZ, nahlášky košov, platby za koše,reklamácie krúžkov,

- riešenie vozíka , 

5.záver

 

K bodu 1/Otvorenie uskutočnil tajomník OZ p.Mulik, ktorý oboznámil prítomných o programe

K bodu 2/ Zhodnotili sa uznesenia z posledného zasadnutia výboru s konštatovaním, že Oblastná konferencia bola zvládnutá k spokojnosti delegátov, k čomu napomohli aj zápisy zo zasadnutí Výročných členských schôdzi jednotlivých ZO. Zápisnica z Oblastnej konferencie bola dodaná na sekretariát SZ.

K bodu 3/ - prítomní prehodnotili potreby zasadnutí výboru OZ a dohodli sa na termínovníku zasadnutí následovne

  • marec 2018 – zasadnutia spojené s Regionom – Sp.Štvrtok
  • apríl 2018 – zasadnutie spojené so školením výcvikárov ZO
  • jún 2018 – zasadnutie pred prvým pretekom z Nemecka
  • august 2018 – zasadnutie pred nácvikmi mláďat
  • október 2018 – zasadnutie ohľadom príprav oblastnej výstavy
  • december 2018 – zasadnutie pri výstave OZ rozšírené o štatútarov ZO

 

K bodu 4/

V tomto bode sa prediskutovali úlohy vyplývajúce pre OZ z Obežníka SZ a to hlavne zasielanie evidencie členov, úhrada členského a objednávky materiálov na rok 2019, objednávka Záznamníka a časopisu Poštový holub.

Ďalej sa dohodlo na termíne uzavretia nahlášok košov a holubov na sezónu 2018 ako aj cena za kôš na preteky KT mimo OZ.

Prešli sa ďalšie aktuálne veci týkajúce sa výroby vozíka a kabíny , problém mýtnej jednotky v ČR a reklamácie rodových obrúčiek voči SZ.

K bodu 5/ Po vyčerpaní bodov programu tajomník OZ zasadnutie ukončil.

 

Uznesenia zo zasadnutia:

 

  1. berie na vedomie : - informácie o plnení uznesení z predch.zasadnutia
  2. schvaľuje :       1. termínovník zasadnutí výboru OZ

2. cenu koša na preteky KT mimo MOZ vo výške 24 €

3.cenu za holuba nahláseného na DT mimo objednávky vo výške 0,6 € na preteky do 600 km a 1 € za holuba na preteky nad 600 km

  1. ukladá : a)- tajomníkom ZO odovzdať evidenčný list členov ZO vyplnený v plnom rozsahu podľa potrieb v elektronickej forme s presným uvedením členov, ktorý sú pasívni voči OZ, ktorí budú aktívni, čo sa týka pretekov starých resp. mladých holubov – termín : do 27.2.2018

b)- pokladníkom ZO odviesť za každého člena 4 € poplatok , resp. 35 € poplatok za družstvo, poplatok – 15 € za chovateľa súťažiaceho so starými holubami, 9 € za chovateľa súťažiaceho iba s mladými holubami a 1 € za chovateľa, ktorý ku dňu 28.2.2018 dovŕšil vek 70 rokov,resp.15 rokov - pokladníkovi OZ – termín : do 27.2.2018

c)- výcvikárom ZO spracovať tabuľku pre nahlášku objednávok košov a holubov na preteky v roku 2018 výcvikárovi OZ, predsedovi OZ a pokladníkovi OZ – termín: - do 15.3.2018

d)- autoreferentovi zistiť výhodné ponuky pre zakúpenie pneumatík na prepravné vozidlo a v spolupráci s pokladníkom OZ ich zakúpiť, -                      termín – do apríla 2018

e)- autoreferentovi OZ v spolupráci s p.Horkým pripraviť výmenu olejov v prepravnom aute a zároveň dať vyrobiť odvetrávacie dvierka v zadnej časti kabíny auta , pripraviť auto na STK a emisnú kontrolu :                                            - termín – do 1.nácviku 2018

f)- štatútarom ZO nahlásiť objednávku materiálov ( RO,G,KL ) na rok 2019 tajomníkovi OZ ako aj objednávku Záznamníkov a časopisu Poštový holub – termín : - do 27.2.2018

g)- funkcionárom OZ zabezpečiť plnenie termínov Obežníka SZ

h)- autoreferentovi OZ v spolupráci s výcvikárom zabezpečiť odovzdanie mýtnej jednotky pre ČR a vrátenie poplatku za jej požičanie, zároveň zistiť požiadavky na cestné poplatky v Poľsku a zmluvne zriadiť prenájom mýtnej jednotky v Poľsku – termín : - do 21.4.2018

i) – štatútarom ZO reklamovať chýbajúce resp. poškodené rod.obrúčky na sekretariáte SZ ( presne uviesť čísla obrúčiek )

j) – predsedovi OZ v spolupráci s pokladníkom OZ a predsedom KK doriešiť výrobu a dopravu prepravného vozíka z Poľska – termín : - máj 2018

k)- chovateľom uhradiť poplatok za objednané kapacity v košoch v troch splátkach – do konca marca resp. apríla za preteky do 600 km a do 1.6.2018 preteky nad 600 km.