13.6.2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Sp.N.Ves dňa 13.6.2018

Miesto : Sp.Salaš

Prítomní : M.Blahovský, V. Mulik, P. Sagula, V.Vernarský,P.Šuster

D.Duľa – DR

Hostia: Št.Dolný

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a došlej pošty
 3. Riešenie situácie okolo štartov holubov
 4. Rôzne
 5. Záver

K bodu 1/

 • Otvorenie uskutočnil tajomník OZ , ktorý prítomných oboznámil s programom a odôvodnil príčiny zvolania zasadnutia výboru OZ

K bodu 2/

 •  Uznesenia z posledného stretnutia výboru OZ boli splnené, v pošte došli podnety ZO Odorín ohľadom činnosti pri preprave a pred štartom holubov, požiadavka na vrátenie finančnej čiastky za objednanú kapacitu ich chovateľa zo zdravotných dôvodov ako aj požiadavka na refundovanie platieb za krátenie košov pri odpojení vozíka z prepravy na preteky.

K bodu 3/

 • Prítomní sa vyjadrili k situácii pri štarte holubov v poslednom preteku a k tomu si prizvali aj p.Dolného, ktorý bol prítomní na mieste štartu ako prepravca OZ Sabinov.

Ten potvrdil chaotickú organizáciu na mieste štartu a vyslovil počudovanie nad oddiaľovaním štartu holubov v dobrých podmienkach, ktoré zdokumentoval aj mobilom. Výcvikár OZ sa k situácii vyjadril, že dostal od člena štartovacej komisie Št.Zeleňáka pokyn , aby v žiadnom prípade nepustil holuby pred holubmi OZ Sabinov. Výcvikár OZ Sabinov dal priestor na skoršie vypustenie našich holubov, čo však dvojici Vernarský+Zeleňák nebolo prípustné z obáv, že by mohli tesne po štarte našich holubov vypustiť holuby práve zo sabinovského auta. O týchto krokoch nebol informovaný tretí člen štartovacej komisie p.Blahovský. Z uvedených skutočností je zrejme, že dochádza k prispôsobovaniu si časov štartov v osobný prospech a nie v záujme zvyšných členov OZ a kooperácia štartovacej komisie, ktorá bola schválená pre riešenie štartov vo výnimočných situáciach a nie v ideálnom počasí, bola týmto spochybnená. Výbor OZ sa rozhodol, že ako organizátor preteku má plné právo riešiť situáciu okolo vypúšťania holubov a od tejto chvíle preberá zodpovednosť za štart holubov p.Mulik ako nestranná osoba vzhľadom na jeho prerušené pretekanie s holubmi. Štartovacia komisia schválená na OK OZ SNV bude oslovená v prípade riešenia havárijnej situácie ( počasie na mieste štartu a pod.).  Taktiež výbor OZ bude  požadovať od výboru OZ Sabinov koordináciu štartov tak, aby štarty jednotlivých OZ boli realizované minimálne 15 minút po vypustení holubov z niektorého z áut. Dohoda o prvom štarte holubov bude urobená ešte deň pred príchodom na miesto štartu. V prípade neskorého príchodu na miesto štartu bude posádka, ktorá prišla neskôr , bude púšťať rovnako neskôr ako prvé OZ prítomné na štarte.

K bodu 4/

 • Prítomným bol prezentovaný nový prepravný vozík dovezený z Poľska, ktorý spĺňa všetky požiadavky pre komfortnú prepravu, ošetrenie a štart holubov v pretekoch. Vozík je potrebné prihlásiť do poisťovne ako aj na dopr.inšpektorát a po registrácii na ŠVaPS bude slúžiť pre potreby členov OZ.
 • Kritické slová padli  na činnosť niektorých chovateľov OZ a ich správanie voči posádke prepravného auta výbor OZ prekonzultoval túto informáciu a vyvodzuje z toho závery. Výbor OZ zruší NS na najbližšie preteky tam kde sa to porušuje. V prípade, že na vyloženie košov nebude nik k dispozícii, posádka auta je oprávnená opustiť dané NS bez vyloženia košov.
 • Riešila sa situácia okolo najbližšieho preteku Proszowice-Opatkowice, kde je potrebné otestovať prepravu holubov a ich štartovanie z nového vozíka vzhľadom na záujem nášho OZ podieľať sa na preprave holubov na preteky Neubrandenburg 1 – 2 – 3
 • Situácia okolo vrátenia časti platieb bude riešená na posezónnom zasadnutí výboru OZ rozšíreného o zástupcov ZO

K bodu 5/ po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené.

Uznesenia zo zasadnutia:

 

1.Berie na vedomie :

 a/  informáciu o situácii na štarte počas pretekov Kalisz 2

b/ informáciu o požiadavkach a podnetoch výboru ZO Odorín

2.Ukladá :

a/ prihlásiť vozík na DI v SNV ako aj poisťovni

b/uhradiť výdaje spojené s dopravou vozíka a podvozku na základe predloženej faktúry

c/štatutárom OZ zabezpečiť plnenie dohody o štartovaní holubov v samostatných pretekoch s OZ Sabinov

d/zabezpečiť nákup 12 V autobatérie pre potreby funkčnosti elektrického zariadenia vo vozíku ( ventilátory, svetlá, čerpadlo napájania)

e/uhradiť výdaje spojené so zapožičaním vozíka počas nácvikov a prvých pretekov p.Lištiakovi vo výške 50 € za každý výjazd ako aj výdaje spojené so stiahnutím vozíka na hranice Poľska

f/výcvikárovi OZ dohodnúť prepravcov na preteky Neubrandenburg za sumu 0,45 € za odjazdený km.

g/ vedúcim NS zabezpečiť organizáciu činnosti pri nakladaní holubov a vykladaní košov tak, aby bola táto činnosť v súlade so spoločenskými normami.

3.Schvaľuje :

a/ p.Vl.Mulika za zodpovedného za štarty holubov okrem mimoriadnych situácii, kedy za štarty zodpovedá Štartovacia komisia schválená Oblastnou konferenciou

b/preplatenie služobnej cesty pre predsedu OZ spojenej s uzavretím kúpno-predajnej zmluvy s výrobcom vozíka vo výške 100 €

c/preplatenie služobnej cesty a výdajov spojených s vybavením mýtnej jednotky Viatoll v Poľsku vo výške 100 € ( cca 380 km odjazdených do miesta registrácie MJ  Viatoll – Chyzne Poľsko )

d/ preplatenie vkladu na prevádzku mýtnej jednotky – 100 €

e/ záujem výboru OZ podieľať sa na preprave holubov pre Region Spiš na preteky Neubrandenburg

f/zrušenie NS na jeden pretek(najbližší) v tých NS, kde budú slovné útoky na vodičov prípadne nebude zorganizované vykladanie košov

 

 

zapísal : Vl.Mulik

overil : P.Šuster , P.Sagula