11.4.2018

Zápis zo zasadnutia výboru OZ – 11.4.2018 Sp.Podhradie

Prítomní : Milan Blahovský, Vl.Vernarský,P.Sagula, P.Šuster, za DR – Dal.Duľa

Ospravedlnený: Vl.Mulik

Program :

 1. otvorenie
 2. kontrola plnenia uznesení, informácie o došlej pošte
 3. preteková sezóna 2018 – riešenie dopravy a vecí súvisiacich so sezónou.
 4. diskusia
 5. záver

K bodu 1/ - otvorenie zasadnutia uskutočnil M.Blahovský, ktorých prítomných oboznámil s programom

K bodu 2/ - evidenčné listy vyplnili a zaslali všetky ZO, rovnako objednávku materiálu na rok 2018, OZ eviduje k 28.2.2018 194 členov a 2 súťažné tímy za ktorých bola uhradený poplatok na SZ.

Výcvikári  ZO zaslali vyplnené tlačivo s nahláškami holubov a košov pre jednotlivé preteky či nácviky PH v termíne. Vozidlo je pripravené na sezónu – doriešené zadné vetranie, výmena olejov a uskutočnená tech.prehliadka. Boli zakúpené a vymenené všetky pneumatiky. Mýtna jednotka do Poľska je v štádiu riešenia, jednotku do ČR dorieši p.Hnilička v spolupráci s predsedom OZ.

Predseda a výcvikár OZ sa zúčastnili školenia výcvikárov v Stáňavach dňa 7.4.2018.

K bodu 3/ - V tomto bode sa riešil problém s nadstavom nahlášok objednaných košov na nácviky a aj napriek ponuke ZO Svit k doprave holubov na prvé nácviky vlastným vozíkom s kapacitou 26 košov nebolo možné realizovať dopravu pre všetky objednané kapacity. Ďalším zádrheľom nácvikov sa javil zdĺhavý zber holubov a neskoré vypustenia v miestach štartov. Riešením bolo iba redukcia košov či rozdelenie OZ do dvoch skupín pre nácviky. Z tohoto dôvodu počet nácvikov musí klesnúť na 3 a budú urobené ešte aj 30.4.2018 – pondelok pre jednu z častí OZ. V prípade zlého počasia v deň plánovaného štartu holubov v nácviku sa tento posunie na nasledujúci deň pre danú časť OZ.

 • Prvá skupina – ZO RI, SP,LE,ŽD  - poletí prvý nácvik 21.4. – Stará Ľubovňa
 • Druhá skupina – ZO OD,SN,SM,SŠ,SV – poletí prvý nácvik 22.4.- Stará Ľubovňa
 • Prvá skupina – ZO RI, SP,LE,ŽD  - poletí druhý  nácvik 29.4. – Nowy Targ
 • Druhá skupina – ZO OD,SN,SM,SŠ,SV – poletí prvý nácvik 28.4.- Nowy Targ
 • Prvá skupina – ZO RI, SP,LE,ŽD  - poletí tretí nácvik 1.5. – Rabka
 • Druhá skupina – ZO OD,SN,SM,SŠ,SV – poletí tretí nácvik 30.4.- Rabka

K bodu 4/

K pretekovej sezóne je potrebné spracovať Organizačný poriadok , prekontrolovať funkčnosť a čistotu košov a ich naloženie do auta pre potreby nácvikov jednotlivých skupín.

K bodu 5/ - po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené.

Uznesenia zo zasadnutia

A – berie na vedomie – informácie o plnení uznesení z predch. zasadnutia výboru

Vytvorenie Šport.pásma v zmysle PP Hlava I, bod 4, odst.D - ZO Odorín + Sp.Nová Ves ako aj ŠP - ZO Levoča + Spišský Štvrtok

B – schvaľuje

- úhradu výdajov spojených s opravou vetrania kabíny auta ako aj prípravy na STK a EK

- preplatenie služobnej cesty – školenie výcvikárov vo výške 60 €

C-ukladá – autoreferentovi zabezpečiť zakúpenie mýtnej jednotky pre poľské cesty

- výcvikárovi OZ pripraviť Organizačný poriadok pre sezónu 2018

- zabezpečiť veterinárne potvrdenia za každé NS ( ZO ) o vkacinácii PH proti PMV a toto vložiť do  auta do 28.4.2018 !!!! – zodpovední – štatutári ZO

Zapísal : 16.4.2018 Blahovský Milan