10.1.2018

Zápis zo zasadnutia výboru OZ z dňa 10.1.2018

Miesto : Sp.Štvrtok

Prítomní: M.Blahovský,Vl.Mulík,Vl.Vernarský, P.Šuster,P.Sagula

Program:

 1. otvorenie
 2. príprava oblastnej konferencie
 3. Celoštátna výstava – výber kolekcie a zabezpečenie prepravy holubov
 4. Zakúpenie prepravného vozíka
 5. rôzne
 6. záver

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia uskutočnil predseda OZ, ktorý prítomných oboznámil s bodmi programu a po ich schválení sa výbor nimi postupne zaoberal.

K bodu 2/ Po prehodnotení termínu a možností sa výbor dohodol na organizačných veciach spojených s touto akciou.

K bodu 3/ po ukončení regionálnej výstavy sa dohodlo na zmene holuba v kategorii štandard mladý ,keď M.Blahovský sa vzdal v prospech p.Barabasa – štandard ml.Ha

Preprava sa zabezpečí prostredníctvom výboru OZ a zástupcovia vystavovaných holubov budú upovedomení o termíne. Pre účasť na výstave a zabezpečenie potvrdenia od regionálnej správy si chovatelia získajú potvrdenie od obvodných veterinárných lekárov.

K bodu 4/ Výbor sa na poslednom spoločnom stretnutí so štatutármi ZO na oblastnej výstave dňa 9.12. 2017 dohodol na potrebe zabezpečenia nového moderného prepravného vozíka z Poľska a poveril predsedu OZ , výcvikára OZ a predsedu KK OZ dojednaním potrebných záležitostí s tým spojených pri ich výjazde na poľskú národnú výstavu dňa 13.1.2018 v Sosnowci.

K bodu 5/ v tomto bode sa prehodnotil kľúč účasti delegátov ZO na oblastnej konferencii a vzhľadom na skutočnosť, že hlavným bodom konferencia bude športová činnosť v roku 2018 sa prítomní dohodli na kritériu podľa aktívnych členov a programe konferencie ako aj na účasti delegátov novozaložených ZO Ždiar a Svit. Konferencie sa zúčastní výbor OZ, členovia KK OZ a čestný predseda OZ.

V tejto súvislostí je potrebné zvolať členské schôdze ZO a prejednať hlavné body programu konferencie. Veci , ktoré nebudú prehodnotené na týchto zasadnutiach nebudú brané ako doplňujúce body na konferenciu. Taktiež pokiaľ nebude z týchto zasadnutí zaslaná zápisnica s presne určenými delegátmi a návrhmi budú takýto delegáti iba s hlasom poradným.

Taktiež bola podaná informácia o spoločných pretekoch v rámci Regionu Spiš pre rok 2018.

Uznesenie

 1. berie na vedomie – informáciu zo zasadnutia regionu Spiš
 2. schvaľuje
 1. Termín a miesto konania OK OZ – 10.2.2018 o 10:00 hod. – Spišský Salaš
 2. Zloženie reprezentačnej kolekcie na CV 2018
 3. návrh programu a kľúč delegátov na OK – v prílohe
 1. ukladá –

1.výborom ZO zorganizovať členské schôdze s cieľom prípravy návrhov na OK a výberu delegátov na OK.

2. zaslať zápisnice zo zasadnutí členských schôdzí ,resp.VČS tajomníkovi OZ do 1.2.2018

D) poveruje – členov výboru p.Blahovského, Vernarského a Duľu dojednať potrebné záležitosti  s  obchodným zástupcom firmy pre výrobu prepravných vozíkov na poľskej národnej výstave v Sosnowci

Program konferencie:

Program:    

1) Otvorenie konferencie - predseda OZ.

2) Voľba návrhovej komisie a mandátovej, zapisovateľa a overovateľov zápisnice – tajomník OZ.

3) Správa o činnosti OZ za rok 2017 – predseda OZ.

4) Správa o hospodárení za r. 2017 – pokladník  OZ.

5) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 - predseda KK OZ.

6) Správa o výcvikovej činnosti  za rok 2017 – výcvikár OZ       

7) Pretekový plán na rok 2018  a súvisiace súťaže v MOZ, bodovanie pretekov a pod.  – výcvikár OZ.

8) Návrh rozpočtu na r. 2018 , platba za koše, členský poplatok– pokladník OZ.

9) Diskusia.

10) Návrh a prijatie uznesenia – návrhová komisia.

11). Záver.

Zoznam delegátov - kľúč

Každá základná organizácia deleguje na každých i začínajúcich 10 platiacich členov do pokladne OZ  podľa evidencie v Organizačnom poriadku OZ  na rok 2017 jedného delegáta s hlasom rozhodujúcim nasledovne, ZO Ždiar hlas poradný do bodu 6 :

počty / konferencia OZ 2017

počet členov ZO 2017

počet delegátov  ZO

 

 

 

02301 SNV

14

2

02302 Sp.Podhradie

23

3

02303 Levoča

15

2

02304 Richnava

23+1 team

3

02305 Sp.Štvrtok

14

2

02306 Smižany

15

2

02307 Odorín

18+2 team

2

02308 Svit

7

1

02309 Ždiar

10

od r.2018

1

OZ Sp.Nová Ves

129/ 139

18

 

Výbor OZ SNV

Zapísal Vladimír Mulik

                                                                           Milan Blahovský

                                                                  Predseda OZ SNV