8.2.2017

Zápis zo zasadnutia výboru OZ CHPH SNV konaného dňa 8.2.2017

 

Miesto rokovania : - reštaurácia Arkáda Levoča

Prítomní : M.Blahovský , V.Mulik , P.Sagula,V.Vernarský,P.Šuster,D.Duľa,M.Čislák ml., J.Zajac,

Hostia: J.Lesnický, B.Lištiak,R.Karaffa,J.Ilavský

Ospravedlnený: P.Dudžák

 

Program :

  1. otvorenie
  2. prerozdelenie funkcií vo výbore OZ a KK
  3. určenie kapacity nasadených holubov do prepravných košov počas sezóny a ceny za objednanú kapacitu
  4. prejednanie podmienok prijatia nezaradených členov
  5. informácia k stavu vozidla a vecí súvisiacich s dopravou PH na preteky
  6. predanie pokladne a riešenie stavu financií v bankových úradoch
  7. rôzne
  8. uznesenie
  9. záver

 

k bodu 1/

Zasadnutie otvoril a následne aj viedol posledný predseda OZ, ktorý prítomným ešte raz zablahoželal k zvoleniu do výboru a vyslovil myšlienku, že dôvera ktorá im bola vyslovená bola túžbou členskej základne, ktorá potrebuje aby ich funkcionár zastupoval vo väčšej miere a nie iba svojím subjektívnym pohľadom. Následne prečítal program zasadnutia, ktorý bol schválený.

Za overovateľa zápisov zasadnutí bol navrhnutý a zvolený Vl.Vernarský. Zapisovateľom bude p.Mulik

 

K bodu 2/ Po krátkej rozprave medzi členmi výboru boli rozdelené funkcie vo výbore a zvolený predseda KK.

 

K bodu 3/ Pri určovaní kapacity prepravovaných holubov bol zohľadnený údaj SVPS SR, ktorý stanovuje plochu určenú na holuba pri preprave. Tento bod bol prediskutovaný aj na konferencií OZ a výbor OZ stanovil pre rozmery boxov v aute následné hodnoty:

-          na nácviky a preteky KT – 40 holubov na box , ( pre koše vo vozíku – 35 ks )

-          na preteky ST – 35 holubov na box ( pre koše vo vozíku – 30 ks )

-          na preteky nad 500 km – 25 holubov na kôš

 

Súčasne s týmito údajmi stanovil cenu za predanú kapacitu v prepravnom aute následovne:

-          nácviky + preteky – 100 € kôš v aute ( 85 € kôš vo vozíku )

-          pre chovateľov, ktorí budú objednávať inú kapacitu je možné ešte objednať min. ½ koša – v aute 50 € ( vo vozíku 45 € ), resp. ¼ koša – 25 € v aute ( 22 € vo vozíku )

Príklad : Chovateľ chce v sezóne cvičiť min. 120 ks holubov, objedná si 3 koše v aute, uhradí 300 €, prípadne 3,5 koša vo vozíku a uhradí 297,5 €.

Chovateľ chce cvičiť napr. 35 holubov, objedná si 1 kôš v aute a uhradí 100 € ( na KT môže nasadiť aj 40 ks), prípadne si objedná kôš vo vozíku v cene 87,5 € a nenasadí na KT viac ako 35 ks.

K plnenie tohoto rozhodnutia bude venovaná veľká pozornosť zo strany výboru a KK OZ a v prípade zistenia jeho porušenia bude priestupca ako aj NS disciplinárne riešené so sankciou až zrušenia NS .

 

K bodu 4/ na zasadnutie výboru boli pozvaní zástupcovia nezaradených chovateľov, ktorí v prvom rade vyslovili poďakovanie za rozhodnutie OK k ich prijatiu a vyjadrili svoje stanovisko k súčasnému pôsobeniu, odpovedali na otázky prítomných k svojimi možnostiam a potrebám pre činnosť. Boli oboznámení s požiadavkou výboru OZ voči prezídiu SZ ohľadom legalizácie ich prijatia do OZ SNV.

 

K bodu 5/ nový autoreferent bol informovaný o potrebách realizácie opráv strechy vozidla a stave vozidla, ktoré preberie od p.Zajaca. Všetky úkony spojené s prevádzkou auta počas pretekovej sezóny ( školenie vodičov, príprava na STK a pod.) bude koordinovať s výborom OZ.

 

K bodu 6/ za prítomnosti bývalého pokladníka OZ p.Lesnického sa prediskutoval spôsob ďalšieho hospodárenia s finančnými prostriedkami. Na výzvu predsedu KK p.Duľu aby boli zverejnené všetky dokumenty týkajúce sa hospodárenia v poslednom roku p.Lesnický odmietol tieto dokumenty odovzdať s tým, že je možné urobiť ich kontrolu v jeho byte.

Ďalej bolo rozhodnuté o zrušení účtu v Prima banke a prevedení finančných prostriedkov do VUB banky. Taktiež sa dohodol termín, kedy sa zmenia podpisové vzory bývalých funkcionárov vo VUB banke.

 

K bodu 7/

V tomto bode sa prebral harmonogram zasadnutí výboru OZ , bola prediskutovaná výška ocenení víťazov pretekov a najúspešnejších chovateľov v kategóriách, prítomní vyslovili potrebu dôstojnejšieho ocenenia a dohodli sa tento bod na najbližšom zasadnutí prejednať.

Výška členských poplatkov ostáva nezmenená pre tento rok.

 

Uznesenie

 

a/ Berie na vedomie :

      A1- rozdelenie funkcií vo výbore následovne :

Predseda OZ – Mgr.Milan Blahovský ( ZO Sp.Podhradie)

Tajomník OZ – Vladimír Mulik ( ZO Odorín)

Výcvikár OZ – Vladimír Vernarský ( ZO Sp.Štvrtok )

Pokladník OZ – Pavel Sagula ( ZO Sp.Štvrtok )

Autoreferent – Peter Šuster ( ZO Richnava )

 

-     predseda KK OZ – Dalibor Duľa ( ZO Richnava )

-          členovia KK – Milan Čislák ml. ( ZO Odorín) , Ján Zajac ( ZO Sp.Podhradie)

 

A2- informáciu nezaradených členov

A3 – harmonogram zasadnutí výboru OZ

apríl 2017 – rozšírené o výcvikárov ZO

jún 2017

august 2017

október 2017

december 2017 – rozšírené o predsedov ZO

 

b/ Ukladá

 

B1 - Bývalému pokladníkovi OZ predložiť kompletnú dokumentáciu za rok 2016 ku kontrole predsedovi KK a tajomníkom OZ, dohodnúť miesto a termín uskutočnenia tejto kontroly

Termín : do 30.3.2017                             zodpovední : v texte

 

B2 - Funkcionárom ZO odoslať evidečné listy ZO , uhradiť členský poplatok do SZ a OZ, zaslať objednávku materiálových potrieb štatutárom OZ

Termín: - do 25.2.2017                            zodpovední : v texte

 

B3- Autoreferentovi pripraviť auto na sezónu a na základe vypracovanej ponuky zabezpečiť utesnenie strechy proti zatekaniu.

Termín : začiatok pretekovej sezóny       zodpovední : v texte

 

B4- uskutočniť zmenu podpisových vzorov vo VUB banke

Termín : 15.2.2017                                  zodpovední:  štatutári OZ

 

B5 – zabezpečiť vyplnenie a odovzdanie tlačív o hmotnej zodpovednosti pre štatutárov OZ

Termín: 30.3.2017                                   zodpovední : v texte

 

B6- zabezpečiť školenie vodičov pre pretekovú sezónu 2017

Termín : do 15.4.2017                             zodpovední: autoreferent

 

B7 – vedúcim NS zabezpečiť kontrolu stavu nasadzovaných holubov do prepravných košov počas sezóny

 

c/ Schvaľuje

 

C1- Maximálne počty holubov , ktoré môžu byť umiestnené v prepravných košov počas nasledujúcich sezón následovne :

Nácviky a krátke trate do 300 km – 40 ks ( 35 ks vozík )

Stredné trate do 500 km – 35 ks ( 30 ks vozík )

Trate nad 500 km – 25 ks

C2 – prevod finančných prostriedkov z Prima banky do VUB banky

C3 – termíny na úhradu financií za preteky

1.časť – do konca marca 2017

2.časť – do konca apríla 2017

3.časť – SDT – do konca mája 2017

 

d/ ruší

Účet v Prima banke

 

K bodu  9 / Po vyčerpaní bodov programu rokovanie ukončil predseda OZ .

 

Zapísal dňa 9.2.2017 : Vladimír Mulik

Overil : Vladimír Vernarský - ...súhlasím......

                                                                                                    Milan Blahovský

                                                                                                    Predseda OZ CHPH SNV