29.7.2017

Zápis zo zasadnutia výboru OZ – 29.7.2017

Miesto rokovania: Svit

Prítomní:  M.Blahovský,Vl.Mulik,Vl.Vernarský,P.Sagula, P.Šuster, D.Duľa – za DR OZ

Hostia: členovia NS Svit

Program:

1.Otvorenie

2.Kontrola plnenia uznesení

3.Preteky mladých

4.Rôzne

5.Záver

 

K bodu 1/ Zasadnutie viedol predseda OZ, ktorý predložil program a po jeho schválení sa pokračovali v prejednávaní aktuálnych úloh v OZ spojených s ukončením pretekov starých holubov a prípravou na preteky mláďat.

K bodu 2/

-          Uznesenia boli splnené resp. sa plnia

K bodu 3/

-          Po prehodnotení stavu finančných prostriedkov a s prihliadnutím na skutočnosť, že vozidlo počas sezóny starých holubov muselo takmer každý pretek najazdiť množstvo km navyše v súvislostí s obchádzkou pod Strečnom , sa výbor uzhodol na stanovení výšky poplatku za nácviky a preteky mláďat. Cena bude 27 € za kôš v aute ( 40 ks ) a 24 € vo vozíku ( 35 ks). Je možné objednať si aj polovičnú kapacitu ( 13,5 € resp.12 € ).  V tejto cene sú zahrnuté nácviky aj preteky mladých holubov zaradených do pretekového plánu OZ.

-          Termín nahlášok požadovaných kapacít je potrebné vykonať najneskôr do 7.8.2017 .

K bodu 4/

-          Výbor OZ prebral požiadavku členov ZO Sp.Štvrtok ( NS Svit) o snahe založiť si základnú organizáciu vo Svite a nemal výhrady voči takémuto zámeru a na základe reálnej obhliadky priestorov ich nasadzovacieho strediska ako aj chovateľského zapálenia podporuje túto myšlienku. Bude už na členoch samotnej ZO, do ktorého OZ sa neskôr zaradia.

-          Ešte pred sezónou mláďat bude potrebné urobiť dezinfekciu košov v aute ako aj výmenu poškodeného kompresora vo vozidle.

-          Vzhľadom na situáciu okolo zmluvy ohľadom mýtnej jednotky bude potrebné vypovedať staré zmluvy s prístupovými údajmi na bývalého autoreferenta OZ a dojednať nové zmluvy.  Opätovne sme boli nútení uhradiť pokutu za nedostatočný limit financií na účte mýtnej jednotky.

-          Prediskutovala sa situácia v OZ a hlavne vysoké straty holubov počas pretekov a rezonovala myšlienka zmeny smeru organizácie pretekov ako tomu v minulosti urobili OZ východne od nás.

 

Uznesenia zo zasadnutia výboru OZ

          1.      Berie na vedomie:

-          Pripomienku predsedu DR k uzneseniu o návratke finančnej čiastky za rodové obrúčky 2017

2.      Schvaľuje:

A/  Zámer členov NS Svit o založenie ZO CHPH Svit

Termín: do konca 30.12.2017

B/ Cenu za kôš pre mladé holuby na preteky a nácviky spolu vo výške 27 € v aute – kapacita 40 ks na kôš a vo výške 24 € vo vozíku – kapacita 35 ks na kôš. Je možné objednať si aj min.1/2 koša - (13,5 € - 12 €)

C/ Termín záväznej nahlášky košov – 7.8.2017 – výcvikárovi OZ

D/ výmenu kompresora vo vozidle a dezinfekciu košov – uskutoční Mir.Horký, člen ZO Sp.Štvrtok

Termín: do 12.8.2017

3. Ruší:

- rozhodnutie výboru OZ o ponechaní fin.čiastky v pokladni OZ za rod.obrúčky zaslanej zo SZ

4. Ukladá:

A/ výcvikárovi OZ spracovať rozpis košov pre preteky a nácviky mladých holubov

Termín: do 10.8.2017

B/pokladníkovi OZ rozpočítať vrátené peniaze za rodové obrúčky pre ZO a následne ich vrátiť pokladníkom ZO, ktorí ich prerozdelia pre jednotlivých členov podľa objednávok na rok 2017.

Termín: do 13.8.2017

C/členom OZ uhradiť financie za objednanú kapacitu na preteky mladých holubov, v prípade nesplnenia nebude vozidlo pristavené do daného NS. Koše odhlásené počas pretekov mladých holubov nebudú spätne refundované.

Termín: do 12.8.2017

D/ zrušiť zmluvu k mýtnej jednotke s prístupovými kódmi na J.Zajaca a zaregistrovať novú zmluvu.

Termín: do 30.8.2017                                                            zodpovední: tajomník a výcvikár OZ

E/ všetkým chovateľom OZ prekontrolovať si správnosť svojich údajov ( čísla holubov, pohlavie, čas...) v pretekových výsledkoch starých holubov na stránke mypigeons.live.

 Termínom 30.8.2017 sa ukončí možnosť opráv. 

 

Zapísal : Vladimír Mulik                               

Overil: Dalibor Duľa .................................

            Pavol Sagula ..................................                                       Mgr.Milan Blahovský

Predseda OZ