24.9.2017

Zápis zo zasadnutia výboru OZ dňa 24.9.2017

Miesto : Spišský Salaš

Prítomní : Milan Blahovský, Vladimír Mulik, Peter Šuster, Pavol Sagula, Vladimír Vernarský, Dalibor Duľa ( DR OZ)

Program :

1.     otvorenie

2.     kontrola plnenia uznesení, informácie o došlej pošte

3.     preteková sezóna mláďat

4.     „iniciatíva“ o zmenu smeru pretekov z Poľska

5.     rôzne,diskusia

6.     záver

 Otvorenie zasadnutia a schôdzu viedol tajomník OZ. Prítomných oboznámil s programom a po schválení bodov programu sa prešlo k jednotlivým bodom.

K bodu 2/ Niektoré uznesenia neboli ešte splnené resp. iba čiastočne a je teda potrebné ich dotiahnuť. Na adresu tajomníka OZ bola zaslaná požiadavka zo SZ ohľadom zaslania pretekovej dokumentácie našich členov, ktorí skončili v súťažiach Majstrovstiev SK na 1.-5. mieste.

K bodu 3/ Bol prediskutovaný priebeh pretekovej sezóny mláďat a bol predložený rôzny pohľad na príčiny veľkých strát mláďat v nej ( vysoké teploty v úvode, možný výskyt choroby mláďat, ...). S ohľadom na prieskum záujmu o posledný pretek, ktorý bol z dôvodu nevhodného počasia zrušený, ( odhad bol 15-17 chovateľov a cca 300-400 PH z 3 ZO ) sa výbor hlasovaním rozhodol ukončiť pretekovú sezónu mláďat. Organizácia pretekov pre uspokojenie pár jedincov na úkor ďalších členov OZ sa javila ako vysoko neekonomická najmä s prihliadnutím na žiadne použitie koeficientov holubov v súťažiach SZ či OZ.

K bodu 4/ V OZ sa spustila petičná akcia za zmenu pretekov organizovaných z vypúšťacích miest v Poľsku. Výbor OZ berie túto iniciatívu ako prieskum záujmu a v prípade väčšinového postoja chovateľov bude rešpektovať ich snahu v ďalšom smerovaní pretekov OZ. Výcvikár OZ vyjadril obavu zo zmenu smeru a odôvodňoval ju pohorím Vys.Tatier, ktoré bráni holubom v priamom lete pri návrate domov. Rovnako pokladník OZ vyslovil odmietavý postoj členov ZO Sp.Štvrtok k tejto iniciatíve. Ďalší členovia výboru vyčkajú na postoj členskej základne a budú rešpektovať ich záujem v prípade väčšinového hlasovania.

K bodu 5/

Rôzne - prebrala sa potreba vyčistenia prepravných košov , ktoré sú rozvezené na jednotlivých NS, prípadne tých , ktoré ostali po preteku Púchov v aute.

-         bude potrebné vybrať záujemcu o organizáciu oblastnej výstavy PH.

Po vyčerpaní programu tajomník OZ schôdzu ukončil .

 

Uznesenia zo schôdze výboru OZ :

 

A/ Berie na vedomie

–       informáciu o došlej pošte a plnení uznesení

–       informáciu o petičnej akcií o zmene pretekov smer  Poľsko

B/ Ukladá 

1.     zabezpečiť splnenie uznesenia o vrátení fin.prostriedkov pre jednotlivé ZO za rodové obrúčky

Termín: - do 30.10.2017

2.     všetkým ZO, ktoré tak doteraz neurobili uhradiť finančné prostriedky za objednané koše na preteky mláďat ( aj za tých chovateľov, čo sa nezúčastnili pretekov, ale objednali si koše)

Termín: - do 15.10.2017

3.     zverejniť výsledok petičnej akcie o zmene smeru pretekov na webovej stránke OZ

4.     zabezpečiť dodanie pretekovej dokumentácie OZ chovateľov M.Blahovského, B.Kalinaja a L.Čurillu na sekretariát SZ pre potrebu požadovanej kontroly

5.     Všetkým ZO u ktorých sú uložené koše aby vykonali ich dezinfekciu a bezpečné uskladnenie počas zimnej prestávky

6.     Vzhľadom na neuskutočnený posledný rozvoz košov do NS žiadame nahlásiť autoreferentovi OZ počet košov v jednotlivých NS, kde zostali uložené koše z auta.

Zodpovední : výcvikári ZO                                termín : do 6.10.2017

C/ Schvaľuje 

1.     vyhlásenie výzvy na výber organizátora oblastnej výstavy PH

Svoje ponuky zašlite tajomníkovi OZ.

 Termín: do konca októbra 2017

2.ukončenie pretekovej sezóny mladých holubov ku dňu 24.9.2017

Zapísal : Vladimír Mulik

Schválil : Peter Šuster – súhlasím

Milan Blahovský - súhlasím

 

 

                                                                      Milan Blahovský

                                                                      Predseda OZ CHPH