Zápis zo zasadnutia výboru OZ rozšíreného o výcvikárov ZO

Miesto : Motorest Spišský Štvrtok

Prítomní: členovia výbor OZ + výcvikári ZO podľa prezenčnej listiny

Program :

1.otvorenie

2. Kontrola uznesení a došlej pošty, informácie zo Zjazdu SZ a zasadnutia prezídia SZ

3.Koordinácia úvodu sezóny

4.Školenie výcvikárov ZO

5. Rôzne

6.Záver

 

K bodu 1/

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda OZ, vysvetlil dôvody preloženia termínu zasadnutia a oboznámil s programom zasadnutia

K bodu 2/ Pokladník OZ podal informáciu o vrátení čiastky za chybne vyrobené rod.obrúčky ( bez nuly v čísle ZO) , členovia výboru hlasovaním rozhodli o ponechaní vrátenej sumy do pokladne OZ

Predseda OZ informoval stručne o priebehu Zjazdu SZ a jeho výsledkoch, ako aj o úvodnom zasadnutí prezídia SZ

K bodu 3/

Vzhľadom na nepriaznivé počasie v období kedy mali byť organizované nácviky holubov a k tomu vydaný Obežník SZ o možnosti zmeny pretekov v období do 15.5.2017 sa prítomní dohodli na scenári úvodu sezóny v OZ.

            K bodu 4/

Výcvikár OZ informoval prítomných o hlavných potrebách pre bezproblémové organizovanie pretekovej sezóny 2017. V skratke bol prednesený Organizačný poriadok OZ ako predpretekovej dokumentácia, ktorá bude spoločne so zmeneným plánom pretekov zaslaná na sekretariát SZ. Prítomní sa dohodli na povinnom tlačení 3 nasadzovacích listov ( ZO,výpočtár-výcvikár,auto) a prevzali si bezplatne obálky s pretlačou na zasielanie podkladov z pretekov.

            K bodu 5/

V tejto časti prebiehalo zasadnutie bez účasti výcvikárov ZO a výbor prerokoval veci spojené s realizáciou príprav vozidla a kabíny pred pretekovou sezónou. Podľa slov autoreferenta je vozidlo a vodiči pripravenú na pretekovú sezónu 2017.

Na základe informácie predsedu ZO Odorín p.Mulika ohľadom problémov s organizáciou košovania holubov v NS Odorín výbor prejednal stanovisko k možným následným opatreniam. Výbor OZ ako organizátor pretekov ako aj štatutár ZO  podľa pretekového poriadku Hlava I, bod 8 zodpovedá za organizáciu činnosti a bezpečnosť pri organizovaní nasadzovania holubov , vydáva nasledujúce vyhlásenie:

“ Nasadzovacie strediská, ktoré nespĺňajú podmienky pre bezproblémovú organizáciu svojej činnosti a zabezpečenie bezpečnosti účastníkov pretekov poštových holubov, resp. nespĺňajú potreby zabezpečenia bezpečného umiestnenia hmotného majetku ZO a OZ, budú v prípade zistenia týchto skutočnosti zrušené a ich členovia prerozdelení do NS, ktoré sú spravidla najbližšie k adresám holubníkov účastníkov pretekov.“

 

Uznesenie zo zasadnutia výboru OZ rozšíreného o výcvikárov ZO

 

1.Schvaľuje :

1A/Zmenu organizácie pretekov v úvode sezóny následovne  - prvý nácvik sa uskutoční dňa 30.4. z Východnej, druhý nácvik dňa 1.5.2017 z Ružomberka

  • prvý pretek z Bytče dňa 5.5. 2017 a druhý pretek Val.Meziriči dňa 8.5.2017
  • v prípade zhoršenia výhliadok počasia sa môže urobiť zmena na dni 6.5. či 7.5.2017

1B/ výšku finančného ocenenia pretekov v sezóne 2017 následovne

vzdialenosť

na posledného

chovateľa v OZ

 do 250 km

do 350 km

do 450 km

do 650 km

nad 700 km

1.cena

10 €

12 €

15 €

17 €

20 €

2.cena

8 €

10 €

12 €

15 €

17 €

3.cena

6 €

7 €

10 €

12 €

15 €

 

V prípade viac umiestnení na danom poradí sa výška výhry určí podľa vyššieho poradia.

1C/ výšku ocenenia jednotlivých kategórii MOZ KT,ST a DT ako aj mladých holubov následovne :

1.miesto – 50 €

2.miesto – 40 €

3.miesto – 30 €

1D/ vytvorenie NS Svit pre časť členov ZO Spišský Štvrtok na preteky KT a ST

1E/ Organizačný poriadok OZ ako predpretekovú dokumentáciu OZ

1F/ - vyplatenie odmeny v dohodnutej sume pre Autoservis p.Horkého, ako aj úhradú výdajov spojenú s realizáciou príprav vozidla na pretekovú sezónu ( osvetlenie kabíny, montovanie prídavných ventilátorov vpredu a vzadu, montáž GPS zariadenia, opravu a ciachovanie tachografu, STK, výmena olejov a filtrov, dotankovanie PHM )

1G/ - úhradu za STK a poistného poplatku pre požičiavateľa prepravného vozíka

 

2.Ukladá :

2A/ – autoreferentovi OZ zabezpečiť SIM kartu s roomingovým nastavením do ČR ( p.Šuster)

Termín: do 29.4.2017

2 B/ - výcvikárovi OZ zabezpečiť domotovanie prídavnej nádrže na PHM

Termín : do 3.6.2017

2C/ - zabezpečiť odber PHM v Sp.Štvrtku ( p.Vernarský a Sagula)

Termín : do 30.4.2017

2D/ - vedúcim NS a štatutárom ZO zabezpečiť bezproblémovú činnosť v NS

Termín: - dlhodobý

3.Berie na vedomie:

3A/ informáciu o došlej pošte a predsedu OZ

3B/ zakúpenie a sfunkčnenie GPS prístroja pre kontrolu pohybu vozidla

4.Ruší: - nácvik Ružomberok 2

Po vyčerpaní programu prítomným poprial predseda OZ bezproblémovú sezónu 2017 a zasadnutie ukončil.

                                                                                              Mgr.Milan Blahovský

Zapísal : Vladimír Mulik                                                                  predseda OZ                                           

overil:   Dalibor Duľa .........................

            Pavel Sagula  ........................