2.12.2017

Zápis zo zasadnutia výboru OZ CHPH Sp.N.Ves

Miesto konania: Sp.Štvrtok

Dňa: 2.12.2017

Prítomní : Milan Blahovský, Peter Šuster, Vladimír Vernarský, Pavol Sagula

Ospravedlnení: Vladimír Mulik,Dalibor Duľa

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a došlej pošty
  3. Žiadosť o schválenie vzniku ZO Ždiar a ZO Svit
  4. Informácia o príprave OV a ocenenia sezóny 2017
  5. Rôzne
  6. Záver

K bodu 1/ otvorenie schôdze uskutočnil M.Blahovský, ktorých prítomných informoval o programe zasadnutia. Za overovateľov boli zvolení p.Sagula a Vernarský. Zapisovateľ M.Blahovský.

K bodu 2/ Pokladník OZ informoval o stave úhrady za materiál na rok 2018. Predseda OZ v skratke objasnil priebeh zasadnutia VZ v Nitre s detailami, ktoré môžu mať vplyv na ďalšiu činnosť OZ ( zánik ŠP, zmenách v PP, či schválené podmienky MS a NP pre nasledujúce roky), viac vo zverejnenom zápise z VZ. Taktiež informoval o založení novej ZO Ždiar.

K bodu 3/ na základe § 20 Stanov, bod 10 výbor OZ schválil založenie ZO Ždiar a pridelenie čísla 02309 tejto ZO. Ďalej schvaľuje vznik ZO Svit a pridelenie čísla 02308 tejto ZO.

K bodu 4/ M.Blahovský informoval o stave príprav oblastnej výstavy a ocenenia pretekovej sezóny 2017. P.Sagula predložil výboru informáciu o stave pokladne a výšku hotovosti pre túto akciu.

K bodu 5/ Vzhľadom na problém so zabezpečením diplomov pre ocenenie pretekovej sezóny sa podujal výcvikár OZ zabezpečiť ich zakúpenie a vypísanie do termín OV. Prediskutovala sa forma vyhotovenia pečiatok pre nové ZO a úhrada za ich výrobu. V rámci tohoto bodu sa prehodnocovala situácia ohľadom možného nedostatku kapacity pri krátkych tratiach ako aj riešenie lacnejšej dopravy pri DT. Alternatívou by bolo zakúpenie prepravného vozíka typu GERALDY, ktorý je možné dať vyrobiť za prijateľné fin.prostriedky so všetkým komfortom pre prepravu holubov. Viac sa týmto bude zaoberať výbor rozšírený o predsedov ZO pri najbližšom stretnutí.

K bodu 6/ po vyčerpaní bodov programu zasadnutie bolo ukončené.

Uznesenia zo zasadnutia výboru OZ

Výbor OZ

A/ Berie na vedomie : 1)Informáciu o stave pokladne OZ a plnení platieb za materiál pre rok 2017

2)informáciu o výsledkoch zasadnutia VZ SZ

3)informáciu o stave príprav OV a ocenenia sezóny

4)informáciu o možnosti výroby vozíka v Poľsku

B/ Schvaľuje : 1)- prestup členov OZ Kežmarok na základe ich súhlasu o prestup od výboru OZ Kežmarok ku dňu 31.10.2017

  • 2) vznik ZO Svit a ZO Ždiar
  • 3) pridelenie čísla 02308 ZO Svit a 02309 ZO Ždiar

C/ Ukladá- 1) pokladníkovi OZ v zmysle prijatého uznesenia uhradiť 40 € pre ZO Sp.N.Ves za uskladnenie materiálu OZ v roku 2017

-2) výcvikárovi a pokladníkovi pripraviť ocenenie sezóny 2017

-3)predsedovi OZ zabezpečiť výrobu pečiatok( po 2ks) pre nové ZO a náklady spojené s ich výrobou zúčtovať od týchto ZO.

 

Zapísal : Mgr.Milan Blahovský

Overil :P.Sagula .- súhlasím

Vlad.Vernarský - súhlasím

 

                                                                                        Mgr.Milan Blahovský

                                                                            Predseda OZ CHPH Sp.N.Ves