16.10.2017

Zápis zo zasadnutia  výboru OZ rozšíreného o štatutárov ZO – 16.10.2017

Miesto: Penzion Podzámok Sp.Podhradie

Prítomní: - M.Blahovský, Vl.Mulik,Vl.Vernarský, P.Sagula. P.Šuster, D.Duľa

Richnava – P.Kurilla, Odorín – M.Čislák, SNV – J.Kmec ( poverený výborom ZO), Levoča – J.Bašista, Smižany – J.Juházy, Sp.Podhradie – Ing.Vl.Fábian, M. Kešelák ( člen Petičného výboru)

Program :

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov
 2. Kontrola plnenia uznesení 
 3. Petícia za zmenu smeru pretekov na sever – výsledky a riešenie situácie
 4. rôzne – diskusné fórum
 5. Záver

K bodu 1/

Otvorenie uskutočnil predseda OZ, ktorých prítomných privítal a vysvetlil dôvody zasadnutia a predniesol program schôdze

K bodu 2/

Prešli sa uznesenia z posledného zasadnutia a konštatuje sa nesplnenie úhrady za mladé v ZO Sp.Štvrtok a Smižany, ďalšie uznesenia splnené, resp. je ešte termín ich plnenia

K bodu 3/

Petičný výbor podal správu o výsledkoch „Petičnej akcie za zmenu smeru pretekov do Poľska“ a konštatoval, že súhlasné stanovisko vyjadrilo 95 chovateľov svojím podpisom avšak 5 údajov je neplatných pre nedostatočné údaje , teda z 132 chovateľov zapojených do pretekov starých resp. mladých holubov to tvorí 68,18 % „aktívnych“ členov.

Členmi ZO Sp.Štvrtok bola spochybnená objektivita údajov ( vraj bol vykonávaný nátlak či podpisy boli neoverené a pod.) na čo sa dal predseda OZ vyjadriť prítomným štatutárom ZO. Títo vysvetlili priebeh podpisovania a vyvrátili slová o možnej manipulácii tejto akcie.

Výbor rešpektuje výsledok „petičnej akcie“ a bude v ďalšom období riadiť činnosť týmto smerovaním pretekov.

K bodu 4/

Na základe uvedených poloprávd  v DF zo strany člena ZO Sp.N.Ves – J.Palgutu a V.Neupauera, požiadal výbor výcvikára OZ, aby sa vyjadril k dôvodu presunutia preteku Val.Meziriči do Púchova. Výcvikár OZ rozhodnutie o zmene miesta štartu urobil na základe vlastného úsudku s okomentovaním, citujem :“...mal som urobiť všetky rozhodnutia o štartoch bez komunikácie s ostatnými a boli by ste teraz mláďatam hlavy rúbali...“

Výbor OZ formu hodnotenia výsledkov chovateľov v majstrovstve OZ mladých holubov ako „Administratívny majster“ a pod. nepokladá za vhodnú, pretože ukončenie pretekovej sezóny mláďat bolo záležitosťou kolektívneho rozhodnutia a podobných rozhodnutí, ktoré v minulosti ovplyvnili výsledky pretekov OZ bolo viacero a takýchto spochybnení výsledkov chovateľov vtedy nebolo. Ak z toho jasne vyplýva, že ide iba o ďalší z prejavov neprajnosti a závistí v našom OZ.

Prediskutovala sa možnosť organizácie Oblastnej výstavy, ktorá by sa mohla uskutočniť do konca decembra tohoto roku vzhľadom na to, že Regionálna výstava sa uskutoční dňa 6.1.2018 v Bobrovci (LM).

D.Duľa predniesol požiadavku o zrušenie uznesenia o uložení trestu V.Vernarskému a jeho osobe v zápisnici výboru OZ dňa 17.8.2015.

K bodu 5/

Po vyčerpaní programu zasadnutie predseda OZ ukončil.

 

Uznesenie zo zasadnutia:

 1. Berie na vedomie : - správu petičného výboru s výsledkami petičnej akcie
 2. ukladá – výcvikárovi OZ zverejniť na webovej stránke v DF príčiny preloženia preteku mláďat z Val.Meziriči do Púchova
 • odstrániť informáciu o udelení trestu pre p.Duľu a Vernarského z webovej stránky OZ
 • pripraviť pretekový plán pretekov z Poľska pre nasledujúce obdobie

pokladníkom ZO uhradiť fin.prostriedky za materiál na rok 2018 ( rod.obrúčky, gumičky KL) podľa objednávky ( Rk...0,20 €, Derby – 0,7 € Pg...0,06 € , Kl....4,00 € )

Termín : do 30.11.2017

 

 • organizátor Oblastnej výstavy vydá propozície výstavy do 30.11.2017
 • zabezpečiť ocenenie pretekovej sezóny za rok 2017

Termín : do termínu OV                                        Zodpovedný : pokladník OZ

 1. ruší  - Na základe rozhodnutia Disciplinárneho senátu SZ udelenie napomenutí pre chovateľov D.Duľu a Vl.Vernarského ( Sp.Štvrtok) zverejneného na webovej stránke OZ.

 

Zapísal :Vlad.Mulik

Overil:P.Šuster, M.Kešelák

 

                                                                             Milan Blahovský

                                                                 Predseda OZ CHPH Sp.N.Ves