15.3.2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Sp.Nová Ves dňa 15.3.2017

 

Miesto konania: Penzion Podzámok

Prítomní : Milan Blahovský,Vladimír Mulik,Vladimír Vernarský, Pavel Sagula,Peter Šuster, Dalibor Duľa

Hostia: Pavol Gerda, Jaroslav Bašista:

Program :

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení, informácie o došlej pošte
  3. Disc.konanie voči P.Gerdovi
  4. Vyhodnotenie verejnej súťaže o opr vu strechy na kabíne auta
  5. rôzne
  6. záver

 

K bodu 1/

 Otvorenie zasadnutia uskutočnil M.Blahovský, ktorých prítomných informoval o programe zasadnutia a navrhol aby sa na každé zasadnutie stal zapisovateľom zápisnice p.Mulik a overovateľom prítomný zástupca KK ( D.Duľa pre dnešné zasadnutie ) a jeden z členov výboru OZ.

 

K bodu 2/

Tajomník OZ uskutočnil kontrolu uznesení z oblastnej konferencie, ako aj posledného zasadnutia výboru OZ. Informoval o menších problémoch, ktoré vznikli z nepozorného vnímania požiadaviek funkcionármi ZO.

Uznesenia, ktoré boli termínované do zasadnutia výboru boli splnené.

 

Pokladník OZ informoval o stave členskej základne vyplývajúcej z úhrad členských príspevkov.

Predseda OZ informoval v krátkosti o uznesení prezídia SZ, ktoré odsúhlasilo prijatie nezaradených členov do ZO Spišský Štvrtok.

 

K bodu 3/

Na zasadnutie bol predvolaný člen KK ZO Odorín, Pavol Gerda, ktorý hrubo vulgárne napadol funkcionárov ZO Odorín z dôvodu určenia miesta konania členskej schôdze ZO Odorín a bol na neho zo strany predsedu ZO Odorín vznesený podnet na začatie disciplinárného konania podľa § 1 bod 4 a § 2 , odst.d/ na základe porušenia Stanov § 7 bod 1 a bod 3.

Predvolaný P.G. sa vyjadril k podnetu a tvrdil, že poštu prevzal 5 dní pred konaním zasadnutia čím tvrdil, že bol porušený §7 bod 1. ( pozvaný bol 7.3.2017 doporučenou poštou o čom je doklad) , následne uviedol, že slová: citujem  – „Chcel by som vedieť, ktorý ko..t zvolal zasadnutie do týchto priestorov “.... skutočne vyriekol, ale mimo svedkov, čo mu následne formou telefonického prenosu svedkov p.Mulik vyvrátil. Dotknutý funkcionár ZO p.Mulik si vyprosuje aby štatutárom ZO takouto cestou vstupoval do organizácie zasadnutí ZO Odorín ich člen . Po niekoľkých vymenených názorov na uvedenú skutočnosť týkajúcu sa formy prezentácie vyslovených slov, sa P.Gerda p.Mulika opýtal: „čo ma dáš zastreliť za to ?...“.

Po tomto výroku - pán Mulik stiahol návrh čo sa týka pokuty vo výške 300 eur a nechal to na ostatných členov výboru, lebo to bude riešiť cestou svojho advokáta. Členovia výboru vzhľadom na skutočnosť, že pán Gerda uvedený priestupok priznal a jednal sa o jeho prvý disciplinarný priestupok, dali návrh na udelenie trestu vo výške 50 €,  čo aj následne hlasovaním schválili.

 

K bodu 4/

Na výzvu o opravu strechy zverejnenú na webovej stránke OZ a SZ CHPH reagovali dvaja záujemcovia – Miroslav Horký a Dalibor Duľa. Boli ponúknuté 2 varianty – a) – plechová, b)- foliová. Výbor OZ rozhodol pre variantu a .

 

K bodu 5/

Na zasadnutie výboru OZ bol pozvaný predseda ZO CHPH Levoča, z dôvodov nedodržania uznesení a úloh, ktoré mala ZO Levoča splniť v poslednom období. Každý funkcionár, ktorý prijme funkcie si musí uvedomiť svoju zodpovednosť za riadenie organizačnej zložky a pracovať na tom, aby si členovia tejto zložky plnili ním prenesené povinnosti. Keďže nešlo iba o prvý prípad, bolo potrebné upozorniť touto cestou členskú základňu ZO Levoča, že v prípade opakovania sa vážnych nedostatkov v ich činnosti bude sa voči ním postupovať v zmysle Stanov §22 bod 6.

 

·         Prejednanie nahlášok košov a holubov na Nemecka. Jednotlivé ZO nahlásili svoje požiadavky pre kapacitu auta následovne

 

ZO Richnava – 21 auto + 3 vozík = 945 holubov

ZO Sp.Podhradie – 30 auto + 1 vozík ( šk.holubník)= 1235 holubov

ZO Levoča – 19,5 auto + 1 vozík = 815 holubov

ZO Odorín  - 22,5 auto + 4 vozík = 1040 holubov

ZO SNV -  18,5 auto  = 740 holubov

ZO Smižany – 23 auto + 5 vozík = 1085 holubov

ZO Sp.Štvrtok – 15,5 auto + 13 vozík = 1075 holubov

Teda spolu: 6935 holubov

 

Z uvedených čísel vyplýva že je objednaná kapacita 150 košov v aute a 27 košov vo vozíku, pričom je jasné, že kapacita auta je 126 košov a vzhľadom na plánované úpravy vozíka je tam kapacita 46 košov ( vrátane pevných košov ). Je potrebné teda skrátiť kapacitu pre jednotlivé ZO a prerozdeliť kapacitu košov naviac na vozík. Kapacita je 6650 ks.

 

Výbor OZ rozhodol o krátení objednávok následovne :

ZO Richnava – 1 kôš

ZO Sp.Podhradie – 2 koše

ZO Levoča – 1,5 kôša

ZO Odorín  - 1,5 koša

ZO SNV -  1 kôš

ZO Smižany – 1,5 koša

ZO Sp.Štvrtok – 1,5 koša

Spolu: 10 košov = 400 holubov

 

Ostáva teda prerozdeliť zvyšnú kapacitu do vozíka následovne:

ZO Richnava –   3 koše po 35 holubov = 105 holubov

ZO Sp.Podhradie – 3 koše – 105 holubov

ZO Levoča –  2 kôš – 70 holubov

ZO Odorín  - 2 kôš – 70 holubov

ZO SNV -  2 kôš – 70 holubov

ZO Smižany – 3 koše – 105 holubov

ZO Sp.Štvrtok – 1 kôš  - 35 holubov

                        Spolu : 16 košov = 560 holubov

 

Po úpravach bude rozdelenie košov následovne: 126 auto + 46 vozík = 6630 holubov

ZO Richnava – 17,5 auto + 6 vozík = 910 holubov

ZO Sp.Podhradie – 26 auto + 4 vozík = 1180 holubov

ZO Levoča – 16,5 auto + 3 vozík = 765 holubov

ZO Odorín  - 19 auto + 7 vozík = 1005 holubov

ZO SNV -  15 auto + 3 vozík = 705 holubov

ZO Smižany – 18,5 auto + 8 vozík = 1020 holubov

ZO Sp.Štvrtok – 13,5 auto + 15 vozík = 1045 holubov

 

 

 

 

  • Na preteky z Nemecka sú nahlásené tieto sumárne počty

Gotha 1 – 593 ks

Gotha 2 – 590 ks

Schwerin – 596 ks

 

Prejednala sa forma organizácie pretekov na koef. z Bytče. Tieto preteky budú 4 a budú v termínoch pretekov na 500 km. Celková cena za kapacitu v 1 koši vozíka ( 35 ks ) je 40 €.

Do 19.3.2017 je potrebné upresniť objednávku záujmu na adresu výcvikára.

 

  • Bol potvrdený plán pretekov pre sezónu 2017 s predloženou úpravou pretekov na 500 km v zmysle dohody predstaviteľov Regionu Spiš. Keďže pretek Bochov bol vyradený zo štartovacích miest tak sa zástupcovia OZ KK,SB a SN dohodli na pretekoch podľa minuloročných miest – Chomutov a Tachov.

 

  • Bola prejedananá informácia o nových členoch OZ a potrebe upresnenia ich čísel a doplnenia súradníc do programu v mypigeons.eu

 

K bodu 6/ po vyčerpaní bodov programu sa zasadnutie ukončilo s tým, že najbližšie stretnutie bude rozšírené o výcvikárov ZO, kde bude uskutočnené ich školenie pre sezónu 2017.

 

 

Uznesenie

Výbor OZ :

A/ berie na vedomie – informáciu o plnení uznesení a došlej pošty

- informáciu o zmene pretekov nad 500 km v rámci dohody Regionu Spiš

 

B/ schvaľuje –

b1- trest pre člena ZO Odorín p.Gerdu Pavla vo výške 50 €

b2- opravu strechy kabíny a príprav auta na sezónu 2017 pre firmu p.Miroslava Horkého

Termín: - do 22.4.2017                                                    zodp: v texte

b3-overovateľov a zapisovateľa zápisníc výboru OZ

b4-zakúpenie a namontovanie GPS systému pre kontrolu pohybu vozidla OZ počas prepravy holubov na preteky

Termín: - do 22.4.2017                                                    zodp: výcvikár OZ

 

C/ukladá

–        C1/všetkým chovateľom, ktorí do začiatku pretekovej sezóny zmenili či zmenia súradnice svojho holubníka, aby túto skutočnosť uviedli výpočtárovi OZ p.Blahovskému.

Termín: - 29.4.2017                                                         zodp: v texte

–        C2/výcvikárom ZO upresniť záujem o preteky Bytča na koef.

Termín: - 19.3.2017                                                         zodp: v texte

 

–        C3/predsedovi OZ zaslať opečiatkovaný a podpísaný pretekový plán pre rok 2017 na sekretariát SZ.

Termín: - 30.3.2017                                                         zodp: v texte

 

–        C4/Výcvikárovi OZ pripraviť do školenia výcvikárov ZO , organizačný poriadok pre rok 2017

 

Termín: - do 15.4.2017                                                    zodp: v texte

 

–        C5/Výcvikárom ZO prerozdeliť kapacitu objednaných holubov po úpravach pre vlastné ZO a chovateľov v nich.

Termín: - 29.4.2017                                                         zodp: v texte

 

-          C6/ pokladníkovi pripraviť návrh výšky ocenenia pretekov na najbližšie zasadnutie výboru rozšíreného o výcvikárov ZO.

 

Termín a zodp. – v texte

 

 

Zapísal : Vladimír Mulik

 

Overil :

Dalibor Duľa                     .......súhlasím..................

Vladimír Vernarský .......súhlasím..................