12.6.2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ – 12.6.2017

 

Miesto : Spišský Salaš Sp.Podhradie

Prítomní: Milan Blahovský, Vladimír Mulik, Vladimír Vernarský,Pavel Sagula, Peter Šuster

Hostia : Ján Kmec

Program :

 1. otvorenie
 2. informácie ohľadom aktuálnej pošty, kontrola uznesení
 3. porušenie pretekového poriadku členmi ZO Odorín
 4. diskusia, rôzne
 5. záver

K bodu 1/

Zasadnutie otvoril a viedol M.Blahovský, ktorý predstavil prítomným program zasadnutia a tento bol schválený. Zapisovateľ a overovatelia zápisu sú v zmysle dohody z minulých zasadnutí.

K bodu 2/

Tajomník OZ predložil list člena ZO Sp.N.Ves J.Kmeca, v ktorom sa spomínaný ohradil voči svojvoľnému kroku predsedu ZO Sp.N.Ves Petra Dudžáka, ktorý dal predsedovi OZ požiadavku na výmenu jeho osoby v organizačnom poriadku ( zástupca vedúceho NS) za P.Dudžáka bez toho aby o tom rozhodla členská schôdza ZO.

Na základe inicitívy a nečinnosti Disciplinárného senátu SZ voči sťažnosti p.Pomajdíka a vzájomných ústretových krokov zainteresovaných v kauze, výbor OZ privítal z úst J.Kmeca  ospravedlňujúce slová a doporučil obom stranám nájsť pochopenie pre vzájomnú toleranciu pri práci v nasadzovacom stredisku.

K bodu 3/

Na základe zistených skutočností pri nasadzovaní PH na pretek Bytča dňa 1.6.2017 v NS Odorín , kedy bol porušený Pretekový poriadok SZ Hlava I. , bod  9. , Hlava III. bod 4 a bod 7, Hlava IV bod 3, výbor OZ zaujal stanovisko k vysloveniu záveru ohľadom tohoto priestupku, ktorý ohrozil organizáciu preteku OZ.

V súvislostí s týmto prípadom zároveň odsúdil aj konanie výcvikára ZO Sp.N.Ves, J.Lesnického ml., ktorý vložil nasadzovacie listy troch chovateľov ZO Odorín do obálky NS SNV, pričom títo chovatelia ZO Odorín sa nezúčastnili nasadzovania holubov v NS Sp.N.Ves . Nepriamo tak ohrozil činnosť ďalších členov OZ, ktorí nasadili holuby na tento pretek.

K bodu 4 /

Výbor sa venoval poslednému nepodarenému štartu holubov v Chomutove a taktiež koordinácii činnosti vodičov a výcvikára OZ. Vyzval autoreferenta na zabezpečenie dlhšieho rebríka, aby bolo možné odkontrolovať či v najvyšších boxov nezostali nejakú holuby a taktiež aby zabezpečil polievaciu konvu na zabezpečenia napájania holubov, kedže systém centrálneho napájania cez prepad nie je funkčný.

Výbor OZ sa zaoberal aj kontrolnými opatreniami zo strany Kontrolnej komisie a je za to aby sa v druhej časti sezóny zvýšila činnosť tejto komisie.

 

Uznesenia zo zasadnutia výboru

Výbor OZ

1. Berie na vedomie

–  informáciu o došlej pošte

 • snahu chovateľov J.Kmeca a V.Pomajdíka o vyriešenie vzájomného sporu.

2. Ruší  

- Nasadzovacie stredisko ZO CHPH Odorín pre obdobie do konca júna 2017 s tým, že chovatelia sa môžu zúčastniť nasadzovania holubov v najbližších NS podľa vzájomnej dohody so štatutármi daných ZO CHPH

Termín: v texte

3/schvaľuje

 • úhradu doplatku za mýto v ČR vo výške 28 €
 • nákup druhej nádrže do auta a úhradu výdajov spojených s jej zabudovaním
 • nákup rebríka a polievacej konvy do auta
 • nákup batérie do kamery pre záznam štartov holubov

4/ ukladá

 • zabezpečiť  mobilný telefón pre vodičov

Termín: do najbližšieho preteku

 • Štatutárovi ZO CHPH Sp.N.Ves zaslať tajomníkovi OZ zápis výboru ZO CHPH Sp.N.Ves , na ktorom je uvedená zmena zástupcu vedúceho NS ZO Sp.N.Ves

Termín: do 30.6.2017

 • Autoreferentovi uskutočniť zaškolenie vodičov k činnosti pri napájaní holubov

Termín: do 30.6.2017

- Kontrolným orgánom OZ zvýšiť aktivitu a vykonať podľa potrieb kontroly zamerané na dodržiavanie PP SZ CHPH

- výcvikárom ZO zabezpečiť nahlásenie prvých troch doletených holubov do jednej hodiny od doletu holuba z pretekov Gotha 1 a 2 ako aj Schwerin vo vlastnej ZO do programu mypigeons.live v kolonke preteku Hlásenie doletov, v prípade porušenia tohoto ustanovenia nebude ocenený holub, ktorý získa v preteku ocenenie a nebol nahlásený na web.stránku .

Termín: v texte

K bodu 5/

Predsedajúci schválením prijatých uznesení výborom OZ zasadnutie ukončil a premiestnil sa na ďalšie rokovanie Regionálnej rady Regionu Spiš.

Zapísal : Vladimír Mulik

Overil:    Pavel Sagula ....súhlasím..............

              Peter Šuster ......súhlasím..............

V Sp.N.Vsi dňa 14.6.2017

                                                                                   Milan Blahovský

                                                                                    ..........................

                                                                                    Predseda OZ