6.2.2016

                      Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Spišská Nová Ves.

             Zápisnica zo zasadania výboru OZ konaného dňa: 6.2.2016 v Spišskom Podhradí.

 Prítomní členovia výboru OZ : páni Blahovský, Dudžák, Lesnický ml. Zeleňák, Zajac a Barabas.            Ospravedlnený: pán Kmec.                                                                                                                                                           Za kontrolnú komisiu OZ: pán Vernarský. 

       Program:                                                                                                                                                                          1. Úvod.                                                                                                                                                                                2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisu.                                                                                             3. Kontrola  uznesenia.                                                                                                                                                          4. Návrh plánu zasadnutí výboru OZ.                                                                                                                                       5. Termínovník úloh na rok 2016.                                                                                                                                        6. Rôzne.                                                                                                                                                                              7. Návrh uznesenia.                                                                                                                                                                  8. Záver.

                                                                                                                                                                                     

 1. Predseda OZ privítal prítomných a dal hlasovať o návrhu programu, ktorý bol jednomyselne schválený bez pripomienok.                                 2. V bode dva bol navrhnutý za stáleho zapisovateľa na výborových schôdzach OZ, tajomník OZ. Za overovateľov zápisu z tejto schôdze boli navrhnutí a schválení páni: Vernarský a Lesnický ml.                                                                                                                                                3.Pri kontrole uznesení z minulej schôdze vyplynulo že nie je v sledovaní žiadne z uznesení.                                     

4. V tomto bode bol prejednaný plán zasadnutí ,tak aby bol v súlade s platnými predpismi.                                   

 5. Boli prejednané termíny, platby členského,  evidenciu, objednávky materiálu, reklamácie rodových  obrúčiek a preukazov, nahlásenie počtu objednaných košov na sezónu 2016, termíny na zaplatenie košov.                                                                                                                               6. V bode rôzne boli prejednané niektoré záležitosti z konferencie OZ, ďalej bola spomenutá súťaž o šampióna oblastných združení poriadaná testovacou stanicou v Nitre, podrobnosti sú uvedené na stránke SZCHPH.                                                                                                                  7. Návrh uznesenia.

                                                                                                                                                                Uznesenie z výborovej schôdze OZ Sp.Nová Ves.                                                                                                                                                

Výborová schôdza OZ berie na vedomie:                                                                                                                             1. Kontrolu uznesenia z minulej výborovej schôdze.

 Výborová schôdza schvaľuje:

1.      Plán zasadnutí výboru OZ na rok 2016 v týchto termínoch:

 15 marca,

5 mája,

7 júla,                                              

6 septembra,

4 novembra- rozšírená o účasť predsedov základných organizácií OZ.      V prípade potreby bude zvolaná mimoriadna schôdza výboru OZ.                                                                                 

 2.Voľbu overovateľov zápisu a stáleho zapisovateľa tajomníka OZ

 Výborová schôdza ukladá:                                                                                                                                                     

1. Nahlásenie evidencie zo základných organizácií OZ v elektronickej podobe – excel tabuľka                                                                                                     

        termín: do 22. 2. 2016                                           zodp: tajomníci ZO                                                                    

2.Členské príspevky za členov ZO poukázať pokladníkovi OZ.                                                                                                          termín : do 22.2.2016.                                              zodp.pokladníci ZO                                                                            

 3. Objednávky materiálu potrebného pre jednotlivé ZO.                                                                                            termín:  do 22.2.2016                                                zodp.štatutári ZO                                                                             

 4.Reklamácia rodových obrúčiek a preukazov.                                                                                                                  termín: do 20.3.2016                                                 zodp.štatutári ZO                                                                               

 5. Nahlásenie košov na pretekovú sezónu 2016, vrátane nácvikov a košov na KT mimo OZ. Nahláška počtu holubov na SDT na jednotlivé preteky.                                       termín: do 30.3.2016                                                  zodp:štatutári ZO                    

6.Platby za koše v dvoch častiach 50% do 30.4. druhá splátka do 30.5.2016, vrátane platby za SDT.

Výška platieb sa bude odvíjať od počtu objednaných košov tak, aby boli pokryté náklady na prepravu.                                                                                                                                                                termín: v texte                                                                zodp.pokladníci ZO                                                                        

  7. Priebežne sledovať stav prác na dopravnom prostriedku a zakúpenie teplomeru.                                                     termín: do ukončenia prác                                            zodp. dopravný referent OZ                                                        

 8. Dodržanie termínov v súlade s Termínovníkom úloh vydaným SZCHPH.                                                                     termín: podľa termínovníka                                           zodp. predseda OZ                                                                        

 9. Celý finančný systém OZ uviesť do súladu s platnými právnymi normami ktoré upravujú hospodárenie s finančními prostriedkami.                                                                                                               termín: do 18.2.2016                                                          zodp. výbor OZ

        Na záver predseda OZ poďakoval prítomným za účasť a schôdzu výboru OZ ukončil.

     zapísal: tajomník OZ                                                                predseda OZ

    overovatelia zápisu: