3.8.2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH a zástupcov ZO konanej dňa 3.8.2016 na Spišskom salaši.

Prítomní:

Milan Blahovský,Vladimír Barabas,Štefan Zeleňák,Mikuláš Kešeľák,Ján Dunčko,Jozef Toporcer,František Čech,Peter Šuster,Jaroslav Bašista,

Program:

1.Otvorenie

2.Nácviky a preteky mladých holubov sezóna 2016

3.Rôzne

4.Záver

K bodu 1. Zasadnutie výboru otvoril a všetkých pritomných privital predseda OZ p.Milan Blahovský. V prvom rade poblahoželal novému majstrovi OZ Petrovi a Štefanovi  Zeleňákovcom.

Poďakoval  všetkým za prácu,hlavne členom výboru ktorý sa najviac podieľali na zabezpečení pretekovej sezony 2016.Skonštatoval, že to nebola sezona ľahká čo sa týkalo hlavne zabezpečenia štartov a iných organizačných veci. Ďalej spomenul aj spoluprácu OZ v regione SPIŚ kde naznačil že táto spolupráca nebola na dobrej úrovni a  región ma aj nevýhodu hlavne v tom že je problem niekedy  nájsť spoločnú reč.

K bodu 2.Rozoberala sa situacia ohľadom pretekov a nácvikov mladých holubov.Keďže nahlášky košov prevyšujú kapacitu nášho auta tak sa pristupilo k tomu, že nácviky a preteky sa budú hlásit samostatne.

Následovne:

Nácviky nahlásiť do 7.8.2016 do 20.00 hod

 

Preteky nahlásiť po nácviku Ružomberok 22.8.2016 do 20.00 hod

 

Ďalej sa rozhodlo že auto OZ bude nácviky otáčať dva krát a to následovne:

 

skupina 1-Odorín,Sp.N.Ves,Smižany,Sp.Štvrtok poletí  Východnú v  sobotu

skupina  2-Richnava,Sp.Podhradie,Levoča poletí v nedeľu

Na nácvik Ružomberok sa poradie otočí.

V pripade zlého počasia sa to upraví tak aby sa to dalo odletieť.

Cena koša sa schválila:

Preteky 18eur

Nácviky 8eur

K bodu 3.Bola prejednaná preprava holubov na super dlhé trate kde padol návrh na zakúpenie prepravného vozíka  pre naše OZ, ktorý by splňal podmienky prepravy na tieto preteky.Tento vozik by sme ponukli na prepravu aj celému regionu  a samozrejme taktiež by bol k dispozicii na dlhé trate pre naše OZ a na preteky šprint ktoré nám toho roku prepravovalo OZ-Sabinov. Samozrejme, že si to treba dôkladne premyslieť a prebrať to vo svojich ZO.

Odsúhlasilo sa tiež, že prepravné koše sa po poslednom preteku rozvezú do NS a každá ZO si da svoje koše cez zimu do poriadku.

K bodu 4.Na záver predseda OZ poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísal : Štefan Zeleňák

Overil a schválil : Milan Blahovský