16.4.2016

             

           Výborová schôdza OZ CHPH Sp. Nová Ves rozšírená o vedúcich   nasadzovacích stredísk a výcvikárov ZO CHPH konaná dňa: 16.4.2016 v Sp.Novej Vsi

.  

         Prítomní:  pp.Blahovský, Dudžák, Zeleňák, Lesnický, Zajac, Kmec,    neospr. Barabas.

Za KK: predseda p. Vernarský.    Vedúci nasadz.stredísk a výcvikári podľa  prezenč.listiny.

                               Program:   1.Otvorenie

                                                 2.Kontrola uznesenia z min.výborovej schôdze.

                                                 3.Prerokovanie stavu prác na dopravnom prostriedku OZ.                                                                                                                                             4.Prerokovanie žiadosti funkcionárov ZO Odorín na prípadnú  zmenu adresy nasadzovacieho strediska.

                                                  5.Školenie výcvikárov a vedúcich nasadzovacích stredísk.

                                                  6.Návrh uznesenia

                                                  7.Ukončenie

 1.Schôdzu zahájil a prítomných privítal  predseda OZ. Za overovateľov zápisu boli schválení pp.Lesnický a Kmec.                                                                                                              

 2.Kontrolu uznesenia z minulej shôdze urobil tajomníkOZ s konštatovaním  že uznesenia sú v plnení.                                                                                3.Dopravný referent informoval o stave prác na dopravnom prostriedku OZ s konštatovaním že týžden pred pretekmi by auto malo byť pripravené.

4.Vtomto bode tajomník ZO Odorín predniesol žiadosť o prípadnú zmenu adresy nasadzovania holubov na preteky. Zmena je podmienená výsledkom rokovania funkcionárov ZO  a starostky obce Odorín.

 5.Výcvikár OZ uskutočnil školenie kde prítomných výcvikárov a vedúcich nasadzovacích stredísk oboznámil s Organizačným poriadkom OZ a PP SZCH PH kde zvlášť upozornil na dôležité ustanovenia a hlavne ich uplatňovanie v praxi.

 6.Uznesenie:

        Výborová schôdza OZ Sp.N.Ves schvaľuje:

1.Organizačný poriadok OZ CHPH Sp.N.Vsi

2.Prípadnú zmenu adresy nasadzovacieho strediska ZO Odorín v katastri obce Olha.

         Výborová schôdza OZ Sp.N.Ves ukladá:

1.V rámci finančného účtu OZ S.N.Ves otvoriť sporiaci podúčet.

          Zodp: predseda a pokladník OZ.         Termín: do 1.7.2016

  7.Schôdzu ukončil predseda OZ.

     Zapísal tajomník OZ.                                                   Predseda OZ

 

 

    Overovateľia zápisu: