14.11.2016

           

           Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH SNV konaného dňa: 14.11.2016 v Levoči.

         

     Prítomní:  pp.Blahovský, Dudžák, Lesnický, Zeleňák, Zajac, Barabas, Kmec.

     Hosť: p.Vernarský, za výstavný výbor oblastnej a regionálnej výstavy PH.

 

         Program rokovania:

 

          1/ Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice.

          2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní.

          3/ Prejednanie stavu prípravy oblastnej a regionálnej výstavy.

          4/ Príprava konania VČS ZO v súvislosti s prípravou konferencie OZ CHPH SNV.

          5/ Rôzne

          6/ Uznesenie a záver.

 

         Priebeh rokovania.

 

      Bod 1.:Riadne zasadnutie výboru OZ CHPH SNV otvoril a prítomných privítal predseda OZ.

                  Schválení boli overovateĺia zápisnice.

 

      K bodu 2:Prebehla priebežná kontrola uznesení z minulých zasadaní, pričom sa konštatovalo,

                      že úlohy sú splnené, alebo sú s neskorším termínom plnenia.

 

      K bodu 3:Predseda výstavného výboru p.Barabas spolu s členom výst.výboru p.Vernarským

                      informovali prítomných o priebehu prípravných prác.V súvislosti s tým bol upresnený

                      harmonogram prípravy oblastnej a regionálnej výstavy PH.

 

       K bodu 4:V tomto bode bola prerokovaná príprava VČS ZO , bol dohodnutý klúč na volbu

                       delegátov ZO na konferenciu OZ. Tiež bol stanovený postup na voľbu výboru a KRK

                       OV v súlade s volebným poriadkom SZ CHPH.

 

       K bodu 5: Tajomník OZ informoval o došlej pošte kde okrem zápisníc zo zasadaní orgánov

                       SZCHPH, obdržal i sťažnosť čestného predsedu OZ p.Pomajdíka na narušovanie

                       medziľudských vťahov zo strany p.Kmeca. Nakoľko je pán Kmec členom výboru OZ

                       podľa Disciplinárneho poriadku SZCHPH patrí riešenie tejto sťažnosti do

                       kompetencie Ústredného disciplinárneho senátu SZCHPH.

                      - prejednané boli: služobné cesty p.Barabasa súvisiace s prípravou obl.a.reg.výstavy,

                       a tiež platby za používanie prepravného vozíka ako aj prepravu holubov pri šprint-

                       pretekoch do zberného miesta Sp.Štvrtok. Prerokovaná bola aj akútna potreba kúpy

                       prepravného vozíka pre potreby OZ s maximálnou kapacitou do 2000 holubov tak

                       aby parametre umožnovali prepravu vozíka za osobným automobilom.

                        Prejednaná bola i potreba výroby podstavcov pod výstavné klietky a aj ich

                       uskladnenie spolu s klietkami po skončení výstavy. Navrhnuté bolo tiež presunutie

                        finančných prostriedkov z neuskutočneného derby preteku Tachov na určený derby

                        pretek v roku 2017. Prítomní sa oboznámili s platnými kritériami súťaže o majstra

                        Slovenska schválenými predsedníctvom SZ na rok 2017.

      

       Uznesenie: výbor OZ berie na vedomie.

 

                       Stav prípravy oblastnej a regionálnej výstavy poštových holubov ku dňu:14.11.2016

                       Zaslanie sťažnosti p. Pomajdíka na Ústredný disciplinárny senát.

                       Kritériá MS schválené predsedníctvom SZCHPH platné pre rok 2017.

 

           výbor OZ schvaľuje:

 

                         Overovateľov zápisnice p.Kmeca a p.Zeleňáka.

                         Vyplatenie nákladov služ.ciest súvisiacich s prípravou obl.a reg.výstavy pánovi

                         Barabasovi vo výške .

                         Paušál za telefón výcvikárovi OZ p.Zeleňákovi vo výške .

                         Platbu za zapožičaný prepravný vozík pre potreby OZ

                         Platbu za prepravu vozíka na šprint-preteky vo výške

                         Nákup 150 kusov výstavných klietok pre OZ CHPH SNV .

                         Presunutie finančných prostriedkov zo zrušeného preteku Tachov na určený derby

                         pretek v roku 2017.

                         Klúč pre voľbu delegátov na konferenciu OZ na každých i začatých 10-členov ZO

                         jeden delegát. Spôsob voľby výboru a KRK OZ v súlade s Volebným poriadkom.

 

           Výbor OZ ukladá:

 

                          Tým ZO ktoré ešte nemajú uhradené všetky finančné záväzky voči OZ aby úhradu

                          urobili najneskôr do termínu konania oblastnej výstavy.

                           Z: predsedovia ZO                                                T:do 10.12.2016.

 

                         Výber finančných prostriedkov kartou z účtu OZ vo výške 3000e pre pokladňu OZ.

                            Z: predseda OZ                                                     T:18.11.2016.

 

                         Pripraviť pokyny pre konanie VČS ZO volby delegátov na konferenciu OZ ako aj

                         návrh pre volbu kandidátov do výboru a KRK OZ a pokyny zverejniť na stránke OZ

                            Z:predseda a tajomník OZ.                                     T: 1.12.2016.

 

                         Pripraviť plán výroby podstavcov pod výstavné klietky spolu s finanč.rozpočtom.

                             Z: p. Barabas.                                                         T:10.12.2016.

 

                          Pripraviť návrh Pretekového plánu OZ CHPH SNV pre rok 2017.

                             Z: výcvikár OZ                                                       T:10.12.2016.

 

                      Urobiť prieskum trhu zo zameraním na nákup prepravného vozíka daných parametrov.

                              Z: dopravný referent OZ.                                      T:10.12.2016.

 

                           Zabezpečiť priestor na uskladnenie výstavných klietok vrátane podstavcov.

                              Z: tajomník OZ.                                                     T:10.12.2016.

 

 

      Zapísal tajomník OZ.                                                                Predseda OZ.

 

 

 

      Overovatelia zápisu: