10.12.2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH SNV konaného dňa:10.12.2016 v Sp.Štvrtku.

 

Prítomní: pp.Blahovský, Dudžák, Lesnický, Zeleňak, Zajac, Barabas, Kmec.

 

Program rokovania:

 

1, Otvorenie-voľba overovateľov zápisu.

2, Kontrola uznesenia.

3, Príprava účasti na národnej výstave PH.

4, Rôzne.

5, Návrh uznesenia.

6, Ukončenie rokovania.

 

K bodu 1: Prítomných privítal predseda OZ. Boli schválení overovatelia zápisnice.

K bodu 2: Tajomník OZ vykonal kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia. Konštatoval splnenie

uložených úloh až na jedno uznesenie a to príprava návrhu pretekového plánu OZ.

Vzhľadom k tomu že výbor Regiónu ešte k danému termínu nezasadal a konečný verdikt

o dĺžke SD-tratí padne až na olympiáde PH, návrh bude predložený až na konferenciu.

K bodu 3: Výcvikár OZ informoval prítomných o možnosti našej účasti na národnej výstave PH.

Po spoločnej diskusii sa stanovili počty holubov ktoré budú vystavené v jednotlivých

kategóriách v súlade s propozíciami platnými pre národnú výstavu PH.

V bode 4: Pán Barabas spolu s dopravným referentom OZ navrhli spôsob riešenia definitívnej

opravy zatekajúcej strechy na našom dopravnom prostriedku

Bol prejednaný systém uskladnenia a starostlivosti o výstavné klietky s príslušenstvom.

Bola prerokovaná príprava konferencie OZ s určením termínu konania na 4.2.2017.

Tiež bola prejednaná sťažnosť p. Matiho pre nezaradenie do výsledkov jedneho závodu.

 

Uznesenie: výbor OZ schvaľuje:

 

 • overovateľov zápisnice pp.Lesnického a Kmeca.

 • Termín konania konferencie OZ v termíne 4.2.2017.

 • Vystavenie holubov z OZ na národnej výstave PH v Nitre v jednotlivých

  kategóriách v súlade s propozíciami výstavy.

 • a poveruje správou a skladovaním výstavných klietok s príslušenstvom

  ZO Sp.N.Ves s ročnou úhradou. /40 eur/

 • úhradu za materiál a výrobu podstavcov pod výstavné klietky, /420eur/

 • kúpu plátna pod stojany. /30eur/

 • prepravu klietok s príslušenstvom v prípade konania výstavy, zabezpečí

  organizátor výstavy.

 

Výbor OZ ukladá: Zabezpečiť rekonštrukciu strechy na prepravnom prostriedku OZ.

Z: pp.Barabas,Zajac. T: do prvého nácviku.

 

Zabezpečiť miestnosť a občerstvenie na konanie konferencie OZ.

Z: predseda OZ T: 4.2.2017.

 

 

Zabezpečiť dopravu holubov na CV do Nitry ako aj zabezpečenie vet.

potvrdenia OZ. Zároveň uhradiťnáklady spojené s touto akciou /50eur/

a výstavné poplatky podľa propozícií CV.

Z: výcvikár a pokladník OZ. T: 6.1.2017.

 

Zaslať odpoveď na sťažnosť p. Matiho pre nezaradenie do výsledkov

z preteku mladých holubov z Púchova.

Z: tajomník OZ T: do konca roka.

 

 

 

 

Zapísal: tajomník OZ

predseda OZ

 

 

 

Overovatelia zápisu:

p.Lesnický.

 

 

p. Kmec