7.2.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves konanej dňa 7.2.2015 v Spišskom Podhradí

 

Prítomný:Mgr. Milan Blahovský, Štefan Zeleňák, Jozef Lesnický ml., Ján Zajac, Barabas Vladimír, Ján Kmec a Ing. Alojz Timko.

Program:

1. otvorenie

2. nahlásenie košov, ceny košov

3. evidencie ZO, nahlásenie materiálu na rok 2016, členské do OZ, SZ, časopis PH a záznamník

4. Uznesenie

5. Záver

 

K bodu 1.   zasadnutie výboru otvoril a všetkých členov privítal predseda OZ p. Mgr. Milan Blahovský.

 

K bodu 2.v tomto bode sa výbor zaoberal návrhom nahlásenia a ceny košov:

ceny košov:

 • 0,5 koša na nácviky, KT, ST a 10 holubov na DT cena 65 eur,
 • 1 kôš na nácviky, KT, ST a 20 holubov na DT cena 125 eur,
 • 1,5 koša na nácviky, KT, ST a 30 holubov na DT cena 180 eur,
 • 2 koše na nácviky, KT, ST a 40 holubov na DT cena 240 eur,
 • 2,5 koša na nácviky, KT, ST a 50 holubov na DT cena 290 eur,
 • 3 koše na nácviky, KT, ST a 60 holubov na DT cena 340 eur,
 • 3,5 koša na nácviky, KT, ST a 70 holubov na DT cena 390 eur,
 • 4 koše na nácviky, KT, ST a 80 holubov na DT cena 440 eur.

 

Ceny na SDT sa budú odvíjať podľa ceny prepravcu.Ku košu je možnosť doobjednať si kôš na KT ( 35 eur za kôš)a nácviky (15 eur/kôš). Nie je možné, aby sa chovatelia spájali pri objednávke košov, každý chovateľ nahlasuje koše sám za seba a na svoje meno.

 

k bodu 3.v tomto bode sa výbor OZ zaoberal úlohami z terminovníka úloh SZ pre rok 2015.

Členské  poplatky:

 • člen do 15 rokov 4 eura do SZ a 7,5 eura do OZ,
 • člen nad 70 rokov 4eura do SZ a 1 euro do OZ,
 • ostatní členovia 4 eura do SZ a 15 eur do OZ,
 • družstva 35 eur do SZ a 15 eur do OZ,
 • člen, ktorí bude lietať len z výletkami 4 eur do SZ a 9 eur do OZ.

 

 

K bodu 4.

výbor OZ schvaľuje:

 • výšku členského do OZ    
 • navrhnuté ceny košov
 • skladbu výboru OZ + dopravnú komisiu v zložení Zajac, Kmec a Barabas.

 

výbor OZ ukladá:

Jednotlivým ZO zaslať evidenčné listy podľa vzoru, objednávku materiálu na rok 2016 ( KL, RO, G, záznamník), žiadosti na nové preukazy člena SZ, nahlášky informačného spravodaja Poštový holubv elektronickej forme na predpísanom tlačive na adresu tajomníka OZ: lojzo3654@gmail.com

termín: 22.2.2015  zodpovedný tajomníci ZO

 

Jednotlivým ZO zabezpečiť nahlásenie košov a holubov na SDTvýcvikárovi OZ na t. č. 0915 930 660, poprípade mailom na: szelenak@centrum.sk

termín: 22.2.2015zodpovedýtajomníci ZO

 

Zaplatiť pokladníkovi OZ schválené členské do OZ a SZ.

termín: 22.2.2015 zodpovedný pokladníci ZO

 

Zaplatiť prvú splátku za nahlásené koše pokladníkovi OZ.

termín: 31.3.2015                                zodpovedný pokladníci ZO

 

Zaplatiť druhú splátku za nahlásené koše pokladníkovi OZ.

termín: 30.4.2015                                                                        zodpovedný pokladníci ZO

 

Zaplatiť za nahlásené holuby na SDT pokladníkovi OZ.

termín: 31.5.2015  zodpovedný pokladníci ZO

 

Priraďovanie čipov robiť výhradne cez program a nie cez matku !!!

zodpovedný majitelia EKS

 

k bodu 5. na záver predseda OZ výboru poďakoval a schôdzu ukončil.

 

 

 

zapísal: Ing. Alojz Timko                                                   Mgr. Milan Blahovský

        tajomník OZ                                                                       predseda OZ