30.12.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Sp.N.Ves

Miesto : Levoča, Hotel Arkáda

Deň: 30.12.2015, 17:30 hod.

Prítomní: Mgr.Milan Blahovský, Jozef  Lesnický ml.,Štefan Zeleňák, Vladimír Barabas

Vladimír Vernarský – predseda DR

 

Program :

  1. Úvod
  2. Preprava holubov  na CV a organizačné pokyny
  3. Príprava Oblastnej konferencie
  4. Náčrt pretekového plánu pre r.2016
  5. Rôzne ( stav príprav rekonštrukcie prepravného prostriedku)
  6. Záver

 

K bodu 1/

Otvorenie schôdze uskutočnil predseda OZ, ktorý odôvodnil potrebu posledného zasadnutia výboru OZ v starom roku.  Podujal sa urobiť zápis zo zasadnutia. Overovatelia zápisnice – Š.Zeleňák, V.Barabas.

K uzneseniu poslednej schôdze výboru OZ ( bod 4) sa vyjadrila iba ZO Sp.N.Ves, ktorá navrhuje na funkciu tajomníka OZ Petra Dudžáka.

K bodu 2/

Podklady pre účasť holubov OZ na CV v Trenčíne boli včas zaslané organizátorom CV, za čo patrí poďakovanie výcvikárovi OZ, ktorý v spolupráci s predsedom tieto podklady včas vyplnili a odoslali.

Kolekciu tvorí 28 holubov ( 16 súťažných, 2 MOZ, 1 víťaz preteku Gotha VCS, 3 MS mladých chovateľov, 3 škol.holubník, 3 majster Regionu Spiš)

Prepravu holubov na CV a späť zabezpečí M.Blahovský. Holuby budú sústredené na 2 miestach – Spišské Podhradie( M.Blahovský) a Smižany ( Š.Zeleňák) vo štvrtok 7.1.2016 do 20:00 hod.

Výstavné karty vytlačí M.Blahovský. V prípade, že chovateľ z OZ bude mať holuba umiestneného do 3.miesta v poradí CV je povinný predložiť Elaborát výsledkov daného holuba podľa usmernenia, ktoré je zverejnené na webovej stránke SZ CHPH – www.postoveholuby.sk Tento Elaborát dodať spoločne s holubom prepravcovi.

Pokladník uhradí výdaje spojené s CV prepravcovi ( doprava + klietne)

Veterinárne podklady zabezpečí p.Lesnický.

            K bodu 3/

Oblastná konferencia(neskôr ako OK OZ) sa uskutoční dňa 6.2.2016 v priestoroch Penziónu Podzámok. Prebral sa kľúč účasti delegátov ( vychádzalo sa z počtu chovateľov lietajúcich so starými holubmi) a prejednala sa pozvánka k tejto akcii.

Kľúč účasti delegátov :

ZO Richnava – 4

ZO Sp.Podhradie – 6

Levoča – 3

Odorín – 5

Sp.N.Ves – 4

Smižany – 4

Sp.Štvrtok – 4

Spolu sa teda OK OZ zúčastní 30 delegátov + čestný predseda OZ V.Pomajdík

Na Oblastnej konferencii sa budú prejednávať a schvaľovať iba veci, ktoré budú zápisničné podchytené z výročných členských schôdzi a budú zaslané na adresu predsedu OZ minimálne 7 dní pred termínom konania OK OZ !!!!

            K bodu 4/

Pretekový plán OZ je pre rok postavený v zmysle kooperácie OZ s Regionom Spiš a teda kostra plánu je totožná. Vzhľadom k potrebe prediskutovať a schváliť tento bod na OK OZ predkladá výbor OZ tento pretekový plán :

17.4. Východná - nácvik

23.4. Ružomberok 1 - nácvik

24.4. Ružomberok 2 - nácvik

1.5. Bytča

8.5.Valašské Meziříči

15.5. Litovel

22.5. Vysoké Mýto

29.5. Chrudim 1

5.6. Chomutov 1

12.6. Krajková ( Katovický memoriál)

19.6. Gotha 1 + Chrudim 2

26.6. Chrudim 3

3.7. Tachov

10.7. Gotha 2 + Chrudim 4

17.7. Chomutov 2

23.7. Wismar / Neubrandenburg / Demmin – podľa dohody regionov Šariš a Spiš + Chrudim 5

31.7. Chrudim 6

Pre mláďata 2016 je takýto návrh :

14.8. – Východná

21.8. Ružomberok

1.9.Martin

4.9. Púchov

11.9. Valašské Meziriči 1

15.9. Bytča

18.9.Valašské Meziriči 2

25.9.Vysoké Mýto – komerčný pretek

Bude potrebné prejednať formu organizovania pretekov na krátkych tratiach súbežne s pretekmi nad 500 km k čomu je na webovej stránke OZ zverejnená anketa.

 

K bodu 4/

V rôznom sa prediskutovala situácia ohľadom príprav na rekonštrukciu kabíny prepravného auta. Predseda informoval o stave jednaní. Podľa poslednej informácie sa na CV v Trenčíne stretnú členovia výboru so zástupcami vybranej firmy a dohodnú definitívne kroky prác.

 

Uznesenia ČS

Členská schôdza

  1. Berie na vedomie :

Návrh plánu pre r.2016, Informáciu o jednaniach s firmou pre opravu kabíny auta.

  1. Schvaľuje:

a/ prepravu holubov na CV a úhradu cestovného vo výške 50 € pre M.Blahovského

b/termín konania Oblastnej konferencie a kľúč delegátov

  1. Ukladá: - zvolať Oblastnú konferenciu zaslaním pozvánok predsedom ZO , ukladá výborom ZO zvolať Výročné členské schôdze a vyhotoviť z nich zápisy, ktoré odošlú na adresu predsedu OZ M.Blahovského . Termín - do konca januára 2016.

 

 

Po vyčerpaní programu sa predseda OZ poďakoval prítomným za prácu vo výbore OZ počas roku 2015 a poprial im úspešný rok 2016 a rokovanie ukončil.

 

 

Zapísal :

Milan Blahovský