24.8.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPHSpišská Nová Ves konanej dňa 24.8.2015v Spišskom Podhradí

 

Prítomní:Mgr. Milan Blahovský, Jozef  Lesnický ml., VladimírBarabas, Ján Kmec a Ing. Alojz Timko.

Hostia: Vladimír Mulík, Dušan Jánošík, Dalibor Duľa a LánikPeter.

Ospravedlnení: ŠtefanZeleňák a Ján Zajac.

Program:

1. Otvorenie,

2. doriešenie situácie s p. Daliborom Duľom a Petrom Lánikom zo ZO Odorín,

3. záver.

K bodu 1.

Zasadnutie výboru otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZ p. Mgr. Milan Blahovský.

K bodu 2.

Výbor OZ berie na vedomie dobrovoľné rozhodnutie o odchode p. Dalibora Duľu a p. Petra Lánika zo ZO Odorín ku dňu 31.10.2015 a zároveň druhý menovaný bude nasadzovať výletky 2015 v ZO Richnava.

Pán Duľa prečítal svoj list k vyjadrením sa k danej situácii.

Zástupcovia ZO Odorín a OZ Spišská Nová Ves súhlasia, že p. Peter Lánik bude nasadzovať  v ZO Richnava, za podmienky, že sa nebude nachádzať v klubových výsledkoch ZO Odorín a ZO Richnava.

K bodu 3.

Na záver predseda OZ p. Mgr. Milan Blahovský poďakoval za účasť všetkým prítomným a schôdzu ukončil.

 

 

 

zapísal: Ing. Alojz Timko                                                   Mgr. Milan Blahovský

        tajomník OZ                                                                       predseda OZ