17.8.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPHSpišská Nová Ves konanej dňa 17.08.2015 v Levoči

 

Prítomní:Mgr. Milan Blahovský, Jozef Lesnický ml., VladimírBarabas, Ján Kmec , Ing. Alojz Timko, Štefan Zeleňák a Ján Zajac.

Program:

1. Otvorenie,

2. sezóna mladých holubov a pripravenosť auta,

3. diskusia,

4. záver.

K bodu 1.  Zasadnutie výboru otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZ p. Mgr. Milan Blahovský.

K bodu 2.Peniaze za koše uhradia pokladníci ZO pokladníkovi OZ SNV do pondelka 31.08.2015. Auto je na sezónu mladých holubov pripravené. Na aute boli menené rolety a staré sa kvôli bezpečnosti vrátia naspäť firme, ktorá ich zhotovila. S roletami jej bude zaslaná aj reklamácia.

K bodu 3.Výbor OZ berie na vedomie čestné prehlásenie pána Vladimíra Vernarského zo Spišského Štvrtka a zároveň žiada o doplnenie čestného prehlásenia od vdovy, pani Labanovej, ktoré musí byť overené na matrike. Čestné prehlásenie musí obsahovať povolenie lietať s holubmi po nebohom manželovi.

Záujemcovia o organizovanie oblastnej výstavy nech sa hlásia tajomníkovi OZ do 30.09.2015.

K bodu 4.Na záver predseda OZ p. Mgr. Milan Blahovský poďakoval za účasť všetkým prítomným a schôdzu ukončil.

 

zapísal: Ing. Alojz Timko                                                   Mgr. Milan Blahovský

        tajomník OZ                                                                       predseda OZ