14.3.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves konanej dňa 14.3.2015Levoči

 

Prítomný: Mgr. Milan Blahovský, Štefan Zeleňák, Jozef Lesnický ml., Ján Zajac, VladimírBarabas, Ján Kmec a Ing. Alojz Timko.

Hosť: Vladimír Vernarský – SM.

Program:

1. otvorenie

2. nahlásenie košov a kapacita

3. plnenie úloh podľa termínovníka úloh a harmonogramu úloh na rok 2015 a schôdze OZ

4. Diskusia

5. Záver

 

K bodu 1.   zasadnutie výboru otvoril a všetkých členov privítal predseda OZ p. Mgr. Milan Blahovský.

 

K bodu 2.v tomto bode sa výbor zaoberal nahláškamikošov za jednotlivé ZO. Výbor OZ dáva do pozornosti ZO, že po závode Litovel sa môžu  krátiť koše na ST a to následovne: ZO SP – 3 koše, ZO OD – 2,5 koša, ZO LE – 1 kôš, ZO RI – 1,5 koša, ZO SNV – 2 koše, ZO SŠ – 1,5 koša a ZO SM – 2 koše, poprípade sa kluby môžu medzi sebou dohodnúť. Celkovo za všetky kluby sa môže skrátiť 13,5 koša a to len na stredné trate a za stiahnutie koša sa chovateľovi vráti 70 eur z ceny koša.

 

k bodu 3. pokladník a tajomník OZ výbor oboznámili, že všetky úlohy z termínovníka sú splnené. Výcvikár, pokladník a tajomník OZ výbor oboznámili, že všetky kluby si úlohy splnili a nahlásili koše, podali evidencie a objednávky v termíne.

 

K bodu 4.výbor sa zaoberal pripravenosťou auta na sezónu a nutnosť doriešiť niektoré nedostatky. Výbor sa ďalej zaoberal kúpou kamery na natáčanie štartov holubov zo závodou. Na závody Chomutov 1 a 2, Tachov 1 a 2 pôjde auto OZ SNV a bude viesť len holuby OZ SNV. Výbor OZ odsúhlasil všetkých 7 NS na závody konané z miesta štartu Chomutova Tachov, t.z., že každý klub môže nasadzovať holuby na tieto trate vo svojom NS za splnenia podmienky, že sa ho zúčastní min. 5 chovateľov.

Na základe žiadosti pokladníka regiónu OZ SNV neuhradí poplatok 50 eur na koľko OZ SB dlží OZ SNV 200 eur za Chomutovi odletené v sezóne 2014, zástupcovia OZ SB prisľúbili, že danú čiastku uhradia, čo sa zatiaľ nestalo.

 

k bodu 5. na záver predseda OZ výboru poďakoval a schôdzu ukončil.

 

 

 

zapísal: Ing. Alojz Timko                                                   Mgr. Milan Blahovský

        tajomník OZ                                                                       predseda OZ