4.11.2014

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves konanej dňa 4.11.2014 v Spišskom Podhradí

Prítomný: Mgr. Milan Blahovský, Jozef Lesnický ml., Dalibor Duľa, Ján Kmec, Ján Zajac a Ing. Alojz Timko.

Ospravedlnený: Štefan Zeleňák

Program:

1. otvorenie

2. organizácia výstavy

3. rôzne

4. Uznesenie

5. Záver

 

K bodu 1.   zasadnutie výboru otvoril a všetkých členov srdečne privítal predseda OZ p. Mgr. Milan Blahovský.

K bodu 2.   do dnešného dňa sa tajomníkovi OZ nenahlásila žiadna ZO s tým, že by mala záujem o organizovanie výstavy, preto je tak možné ešte učiniť.

Každá ZO musí nahlásiť počty holubov na oblastnú výstavu min. 10 ks / ZO.                

k bodu 3.  Výbor zhodnotil stav auta po jeho čistení a dospel k záveru, že treba prekontrolovať rolety, poprípade opraviť, alebo vymeniť. Technický stav vozidla je dobrý, strechu je možné vymeniť za lexan, do auta by bolo dobré nainštalovať ventilátory a spevniť drážky na koše. Koše treba prekontrolovať, či sa všetky otvárajú.

Pre budúcu sezónu výbor OZ plánuje zakúpiť kameru na ktorú by sa nahrávali štarty pretekov, ktoré by boli zverejňované na stránke OZ.

V prestupnom termíne zaslali žiadosť na prestup do našej OZ E+J Balint z OZ Kežmarok.

 

k bodu 4.  výbor OZ ukladá: tajomníkom ZO zaslať objednávky výsledkov (pásmové, výsledky OZ a výsledky regiónu budú v jednej knihe) tajomníkovi OZ.

termín: do 9.11.2014                                                                        zodpovedný: tajomníci ZO

pokladníkom ZO uhradiť za nahlásené rodové obrúčky, KL a gumičky na rok 2015 podľa objednávky.

termín: 10.12.2014                                                                              zodpovedný: v texte

tajomníkom ZO nahlásiť počty holubov na výstavu OZ naviac, pričom každá ZO minimálne 10ks, naviac treba dohlásiť tajomníkovi OZ.

termín:  30.11.2014                                                                           zodpovedný: tajomníci ZO

výbor OZ berie na vedomie: prestup chovateľov E+J Balint z OZ Kežmarok do OZ SNV.

výbor OZ súhlasí: s vyplatením 50 eur na telefón pre výcvikára OZ p. Zeleňáka za rok 2014,

s vyplatením 50 eur p. Zajacovi za parkovné pre auto OZ.

 

k bodu 5. na záver predseda OZ  výboru poďakoval a schôdzu ukončil.

 

 

 

zapísal: Ing. Alojz Timko                                                                                   Mgr. Milan Blahovský

        tajomník OZ                                                                                                       predseda OZ