31.7.2014

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves konanej dňa 31.7.2014 v Spišskom Podhradí

Prítomný: Mgr. Milan Blahovský, Jozef Lesnický ml., Dalibor Duľa, Ján Kmec, Ing. Alojz Timko a Ján Zajac.

Ospravedlnený: Štefan Zeleňák

Program:

1. otvorenie

2. skonštatovanie sezóny starých holubov

3. nahlášky košov mladých holubov

4. Záver

 

K bodu 1.   zasadnutie výboru otvoril, všetkých oboznámil s programom schôdze a všetkých členov privítal predseda OZ p. Mgr. Milan Blahovský.

 

K bodu 2.   výbor OZ skonštatoval, že sezóna starých holubov dopadla dobre až na posledný pretek Wismar, kde štart holubov nemohli ovplyvniť náš výcvikár ani predseda OZ. Chovateľom, ktorý skončili na prvých troch miestach výbor zablahoželal.      

           

k bodu 3.   cena za kôš na mladé holuby ostáva nezmenená 35 eur ( v cene sú dva nácviky a päť závody).

Odchody auta z jednotlivých ZO budú nasledovné: auto : Levoča 6.00 hod., Odorín 6.45 hod., Sp. N. Ves 7.30 hod., Smižany 8.15 hod., Sp. Štvrtok 9.00 hod.

 vozík : Richnava 8.00 hod a Sp. Podhradie 8.45 hod.

 

výbor OZ ukladá: vedúcim ZO nahlásiť konečné počty košov za jednotlivé ZO.

termín: do 4.8.2014                                                                        zodpovedný: v texte

 

 

k bodu 4. na záver predseda OZ všetkým zúčastnením za účasť poďakoval, zaprial úspešnú sezónu mladých holubov a schôdzu ukončil.

 

 

zapísal: Ing. Alojz Timko                                                                                   Mgr. Milan Blahovský

        tajomník OZ                                                                                                       predseda OZ