20.12.2014

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves konanej dňa 20.12.2014 v Spišskom Podhradí

 

Prítomný: Mgr. Milan Blahovský, Jozef Lesnický ml., Dalibor Duľa, Ján Kmec, Štefan Zeleňák a Ing. Alojz Timko.

Ospravedlnený: Ján Zajac.

Program:

1. otvorenie

2. kolekcia holubov na CV v Trenčíne

3. konferencia OZ SNV r. 2015

4. Diskusia

5. Záver

 

K bodu 1.   zasadnutie výboru otvoril, oboznámil s programom schôdze a všetkých členov privítal predseda OZ p. Mgr. Milan Blahovský.

 

K bodu 2.   Na CV 2015, ktorá sa bude konať v Trenčíne OZ SNV  bude reprezentovať kolekcia 29 holubov. Holuby je potrebné doniesť p. Zeleňákovi 1.1.2015 do 20.00 hod. alebo p. Blahovskému do 18.00 hodiny. Cena za klietky je 50 eur a cestovné taktiež 50 eur.

           

k bodu 3.   konferencia OZ SNV sa uskutoční dňa 7.2.2015 o 10.00 hod v penzióne Podzámok. Výbor OZ vybral nasledovný kľúč počtov členov ktorý budú prezentovať svoje kluby na konferencii a to nasledovne: Spišské Podhradie 5 členov, Spišská Nová Ves a Odorín po 4 členov, ZO Richnava, Smižany, Levoča a Spišský Štvrtok po 2 členov. Spolu bude na konferencii prítomných 21 členov a čestný predseda OZ p. Pomajdík. Výbor OZ vyzíva kluby, aby na konferenciu nominovali takých členov, ktorý chcú kandidovať do výboru a pracovať pre oblasť.

 

výbor OZ ukladá: tajomníkom ZO zaslať zápisnice z VČS tajomníkovi OZ.

termín: do 25.1.2015                                                                        zodpovedný: v texte

 

k bodu 4. výbor OZ pripravil návrh pretekového plánu pre rok 2015. Ďalej sa viedla diskusia ohľadom ceny za výsledky. Objednaných bolo 32 výsledkov a cena vyšla na 35 eur na jeden ks a to preto, lebo v jednej knihe sa nachádzali výsledky OZ a pásmové, k tomu ešte poradia vo všetkých kategóriách. Cena za výsledky bola veľmi vysoká, preto sa výpočtári výsledkov páni Blahovský a Zeleňák vzdali odmeny za výpočet výsledkov obaja po 50 eur. Ďalej sa výbor OZ vzdal odmeny 50 eur každý člen výboru a pán Duľa za dovoz výsledkov 30 eur v prospech ceny výsledkov. Týmto sa cena 32 kníh výsledkov znížila z pôvodných 1120 eur na 640 eur, čo je o 480 eur menej ako pôvodne. Týmito rozhodnutiami sa cena za jeden výtlačok skresala na konečných 20 eur.

 

 

k bodu 5. na záver predseda OZ všetkým zúčastnením za účasť poďakoval, zaprial príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a schôdzu ukončil.

 

 

zapísal: Ing. Alojz Timko                                                                                   Mgr. Milan Blahovský

        tajomník OZ                                                                                                       predseda OZ