17.4.2014

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ CHPH Spišská Nová Ves konanej dňa 17.4.2014 v Spišskej Novej Vsi

Prítomný: Mgr. Milan Blahovský, Štefan Zeleňák, Jozef Lesnický ml., Dalibor Duľa, Ján Kmec a Ing. Alojz Timko, výcvikári ZOčiek a ich zástupcovia.

Ospravedlnený: Ján Zajac

Program:

1. otvorenie

2. skonštatovanie platieb a nahlášky košov

3. zhodnotenie pripravenosti auta na sezónu

4. Rôzne

5. Záver

 

K bodu 1.   zasadnutie výboru otvoril, všetkých oboznámil s programom schôdze a všetkých členov privítal predseda OZ p. Mgr. Milan Blahovský.

 

K bodu 2.   všetky ZO si úlohu splnili a za nahlášky košov zaplatili.

Pre voľné miesto je možnosť doobjednať si kôš na nácviky a KT do 25.4.2014.

Chovateľ, ktorý nemá nahlásený kôš na sezónu 2014 nemôže sa zúčastniť pretekov.    

           

k bodu 3.   výbor OZ ukladá: autoreferentovi nalepiť nálepky na koše prislúchajúcich ZO podľa aktuálnej nahlášky košov.

termín: do 25.4.2014                                                                        zodpovedný: v texte

 

k bodu 4. Výbor OZ súhlasí s požičaním nového vozíka od p. Dalibora Duľu za 100 eur ( na opotrebenie...) a zaplatenie havarijnej poistky za dané obdobie. Vo vozíku je kapacita 40 holubov na kôš na trate na Slovensku a 30 eur za kôš za trate konané v Českej republike. Taktiež vedúci nasadzovacích stredísk zodpovedajú aj za maximálny počet holubov v koši v aute a to nasledovne: 50 holubov na trate na Slovensku a 40 ks v CZ.

                                                                                                                     zodpovedný: v texte

k bodu 5.  na záver predseda OZ všetkým zúčastnením za účasť poďakoval, zaprial príjemné sviatky a úspešný vstup do novej sezóny. Po schôdzi sa konalo školenie vedúcich nasadzovacích stredísk a ich zástupcov, školil výcvikár OZ p. Zeleňák , prítomnosť zúčastnených overená prezenčnou listinou.

 

 

zapísal: Ing. Alojz Timko                                                                                   Mgr. Milan Blahovský

        tajomník OZ                                                                                                       predseda OZ