2019

Zápisnica z Oblastnej konferencie

OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES

konanej dňa 2.februára 2019

 

Prítomní:   - Výbor OZ, KK a delegovaní zástupcovia ZO - podľa prezenčnej listiny

Program:

                        Otvorenie

  1. Návrh a voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Správa o činnosti OZ CHPH
  3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami  
  4. Správa kontrolnej komisie
  5. Správa výcvikára OZ

   6)   Návrh pretekového plánu na rok 2019

   7)   Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 – platba za koše, členský poplatok

   8)   Doplnenie člena výboru

   9)   Prejednanie návrhov z VČS ZO

10)    Diskusia

 11)   Návrh na uznesenie

 

    Záver

 

             OK otvoril Mgr.M.Blahovský - predseda  OZ CHPH SNV,  privítal čestného predsedu p.V.Pomajdíka a delegátov ZO CHPH. OK sa zúčastnili všetci delegovaní zástupcovia ZO podľa vopred schváleného kľúča. Následne predložil  návrh programu jednania OK. Návrh programu nebol doplnený a po odsúhlasení   sa jednanie OK riadilo týmto programom.

K bodu 1:  Návrh a voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

            Do návrhovej komisie boli navrhnutí V.Vernarský – ZO Smižany a Š.Dolný.

            Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý Ing.Vladimír Fábian.

            Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí  – P.Jaco a J.Kováč.

         

            S navrhnutými členmi návrhovej komisie, zapisovateľom, ako aj s overovateľmi prítomní delegáti OK  súhlasili.

 

K bodu 2:  Správa o činnosti OZ CHPH

            Predseda OZ CHPH SNV vo svojej správe poukázal, že rok 2018 bol pre  naše oblastné združenie veľmi špecifický a oproti predchádzajúcim úspešným rokom tento rok musíme hodnotiť negatívne:

- ovplyvňuje nás celospoločenský vývoj,

- kritizovanie a napádanie členov výboru – predsedu pri doletoch holubov, predsedu RKK a pod.

- zmena smeru pretekov zo severnej časti Poľska, sa ukázala pri doletoch holubov pre väčšinu chovateľov ako neregulárna,

- nenašiel sa nik,kto by usporiadal oblastnú výstavu,

- nedodanie holubov na celoštátnu výstavu – J.Lesnický,

- uznesenia OK, V OZ boli splnené, nebolo splnené – usporiadanie oblastnej výstavy,

- nenašla sa zhoda pri pretekoch mláďat,

- vyzdvihol úspešnú reprezentáciu holuba p.V.Vernarského – Sp.Štvrtok na CV v Trenčíne a na Olympiáde PH v Poznani,

- výbor zasadal 8- krát, 2 – krát bolo zasadnutie výboru rozšírené o predsedov ZO,

- kladom je vysoká členská základňa, kde naše OZ patrí v rámci Slovenska k najväčším,

- pozitívom do ďalšieho obdobia je zakúpenie nového prepravného vozíka,

- v závere poďakoval členom výboru OZ a RKK , ktorí sa aktívne  podieľali na plnení úloh.

            Správa  ako celok je súčasťou tejto zápisnice -Príloha č. 1.

 

K bodu 3:  Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami  

            Správu o finančnom hospodárení - Príloha č. 2 – spracoval  a predložil pokladník OZ Bc.Pavol Sagula, delegátov oboznámil s počiatočným stavom, príjmami do pokladne ako aj s výdavkami počas hodnoteného obdobia, a s konečným stavom k 31.1.2019. Zástupca z každej ZO CHPH dostal jeden výtlačok správy.

 

k bodu 4 : Správa kontrolnej komisie - Príloha č. 3

             Správu predložil predseda RKK D.Duľa. Kontrolná činnosť bola zameraná na dodržiavanie pretekového poriadku. Boli vykonané kontroly doletu holubov. Predseda RKK po udalostiach na CV v Trenčíne vyzval J.Lesnického ml. a St.Poklembu, aby do 10.2.2019      predložili RKK OZ SNV nahrávku videa, ktorú vraj získali pri  sledovaní doletu holubov z preteku u nimi známeho chovateľa.  Menovaní medzi širokou chovateľskou verejnosťou  šíria, že dolety u im známeho chovateľa sa nezhodujú s konštatovaním holubov uvedených vo výsledkoch. V opačnom prípade bude voči menovaným zahájené disciplinárne konanie.

K bodu 5:   Správa výcvikára OZ – Príloha č.4

            Správu o pretekovej sezóne predložil V.Vernarský. Uviedol, že zmenou smeru pretekov došlo k veľkým prekvapeniam pri doletoch holubov. Pri počiatočných nácvikoch a  úvodných pretekoch došlo k značným stratám  holubov  u mnohých chovateľov. Ambície o lepšie dosiahnutie lepších športových výsledkov neboli naplnené. Naše najlepšie holuby v športových kategóriách v porovnaní s holubmi z iných OZ ťahali za kratší koniec. Vyhodnotil a odovzdal ocenenie chovateľom, ktorí sa umiestnili v majstrovstve OZ starých a mladých holubov na 1. – 3. mieste.

K bodu 6Návrh pretekového plánu na rok 2019

            Mgr.M.Blahovský objasnil situáciu ohľadom vytvorenia plánov od zasadnutia výboru OZ rozšíreného o štatutárov ZO, cez zasadnutie Regiónu SPIŠ až po dnešný deň.  Väčšina delegátov sa priklonila k návrhu pretekového plánu ČR  a smer SZ Poľsko. Na základe pozmeňovacích návrhov jednotlivých vypúšťacích miest delegátov došlo k zjednoteniu názorov a po úprave niektorých vypúšťacích miest bol odsúhlasený pretekový plán na rok 2019.  Série bodovaní ostali nezmenené, na návrh delegátov bolo zmenená iba séria na SDT z 15/3 na 10/3. Pretekový plán je uvedený v  Prílohe č. 5 k tejto zápisnici.

K bodu 7: Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 – platba za koše, členský poplatok

            Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 predložil Bc.P.Sagula. Navrhol platbu za koše, nakoľko sme v roku 2018 mali na prepravu vyššie náklady ako sa predpokladalo, navrhol zvýšiť cenu za predaj košov. Taktiež navrhol zvýšiť členské do OZ o 1,- euro.

Finančný rozpočet na rok 2019 je uvedený v prílohe Prílohe č. 6 k tejto zápisnici.

K bodu 8Doplnenie člena výboru

                    Predseda OZ po vysvetlení okolností ohľadne vzdania sa funkcie V.Mulika, navrhol doplniť člena výboru. Na základe návrhov z radov delegátov bol za člena výboru zvolený Ing.V.Fábian.

K bodu 9:  Prejednanie  návrhov z VČS ZO

            Delegovaný zástupca z každej ZO predkladal návrhy z VČS ZO, ktoré ešte neboli prerokované k prejednaniu. Väčšina požiadaviek bola po prijatí dohody  schválená k spokojnosti  všetkých členov OZ.

K bodu 10:  Diskusia

p.J.Kmec

-  upozornil na potrebu v prípade nutnosti na možnosť dočípovania holuba aj tesne pred pretekom v súlade s pretekovým poriadkom,

-poukázal na nedôstojné nasadzovanie holubov na SDT v NS stredisku Sp.Štvrtok.

F.Čech – navrhol:

-  znížiť NS na DT a SDT na 3 NS,

-  nasadzovanie holubov na SDT(ST pri dvojzávode so SDT) na sobotu,

- neposúvať čas zberu holubov smerom dopredu,

- vytvoriť v rámci OZ dve silné VS,

- v prípade zmeny preteku, aby sa rozhodlo najneskôr vo štvrtok večer.

J.Špiner

- upozornil, že v Správe o hospodárení z roku 2017, nebolo doložených cca. 1.400,- eur.

P.Sagula a P.Šuster

-  s odvolaním aj na predsedu RKK objasnili, kde sa stala chyba a poukázali na počiatočný stav v roku 2018,

J.Lesnický ml.

-  porovnal správy a hospodárení z roku 2017 a 2018 a uviedol,  že chýba ešte asi 80,- eur.

P.Sagula

- doložil, že tých cca 80 ,- eur zabudol uviesť vo vyúčtovaní - jedná sa o poplatky za vedenie účtu v peňažnom ústave.

V.Fábian

- navrhol vytvoriť 3 – člennú komisiu pre štarty holubov,

-poukázal, na možnosti usporiadania oblastných výstav v telocvičňach, a na možnosť penalizácie v prípade, ak poverená ZO neusporiada oblastnú výstavu.

M.Štieber

- uviedol, že nemá možnosť, kde by mohli usporiadať OV.

Š.Dolný

- žiada zabezpečiť funkčnú kameru a kamerový záznam z napájania holubov.

M.Blahovský

- navrhol vytvoriť dve silné VS, v rámci týchto VS si môžu po vzájomnej dohode ZO písomne potvrdenej, zriadiť Športové pásma

- obhajoval vyplatené odmeny pre členov V OZ,

- odvolávanie predsedu RKK, bude riešené až na základe rozhodnutia Výboru (prezídia) SZ CHPH,

- objasnil situáciu ohľadom spracovania výsledkov.            

V.Pomajdík

- vyslovil súhlas a poďakoval delegátom za konštruktívny prístup v priebehu jednania OK,

-apeloval na delegátov, aby pozitívne veci z OK preniesli aj do svojich ZO, medzi všetkých členov,

- upozornil, že komercionalizacia prináša do nášho športu aj negatíva, dochádza k polarizácii medzi členmi,

- zmenil sa o spoločnej Tatranskej oblasti, ktorá fungovala a spájala členov, a bolo by potešením pre všetkých vrátiť sa k spoločnej činnosti,

- upozornil , že členská základňa starne,

- dal na zváženie vytvoriť súťaž pre seniorov.

 

K bodu 11:  Návrh na uznesenie

Predseda návrhovej komisie predložil delegátom OK OZ CHPH SNV tento návrh uznesenia:

Oblastná konferencia  OZ  CHPH Spišská Nová Ves

 A:  Berie na vedomie:
                           -
správu predsedu OZ o činnosti OZ za rok 2018
                           -správu pokladníka OZ o finančnom hospodárení za rok 2018
                           -správu predsedu RKK OZ o vykonaných kontrolách v OZ za rok 2018
                           -správu výcvikára OZ o pretekovej činnosti za rok 2018
B:   Schvaľuje:
  -program konferencie      

                      -zapisovateľa:Ing.Fábian Vladimír

                     - návrhovú komisiu:Vernarský Vladimír-SM, Dolný Štefan
                      -overovateľov zápisnice:Ing. Pavol Jaco, Kováč Ján

       -návrh pretekového plánu na rok 2019 predložený výborom OZ - variant ČR  a smer SZ Poľsko, pozmenené niektoré vypúšťacie miesta  na základe návrhov delegátov.Upravený Pretekový plán na rok 2019 je súčasťou tejto zápisnice – príloha č.5,

                  - zmenu série bodovania u SDT z 15/3 na  10/3

                  - pretekový plán pre mladé holuby bude odsúhlasený na V OZ rozšírený o predsedov ZO – smer Česko – Poľsko,

    Výcvikové strediska:

VS1 - ZO Ždiar + ZO Svit+ ZO Spišský Štvrtok + ZO Smižany +ZO Sp.Nová Ves +ZO Odorín

VS2 - ZO Levoča + ZO Sp.Podhradie + ZO Richnava + ZO Sp.Vlachy + ZO Markušovce

 Objednávky košov na sezónu nasledovne:

                - nácviky - samostatne , KT - samostatne v prípade, že budú voľné po nahláškach , KT + ST + DT ( 20 ks ), SDT- na holuby,na DT je možne dohlásiť holuby najviac nad rámec balíka - ceny určí výbor OZ

               - návrh rozpočtu na rok 2019

               - nového člena výboru OZ – Ing.VladimírFábian

C:   Ukladá:

 - pokladníkovi  OZ Bc.P.Sagulovi doplniť do pokladničnej knihy chýbajúce položky, opraviť správu o hospodárení o dané položky,

- predsedovi RKK prekontrolovať doplnenie pokladničnej knihy a správu o hospodárení, poprípade, ak sa zmeny dotknú aj správy RKK, tak opraviť dané zmeny aj v správe RKK,

-  výboru OZ v prípade záujmu zo strany OZ Sabinov, ale aj s inými OZ spolupracovať na spoločných pretekoch a preprave holubov do vypúšťacích miest.

        Uznesenie  schválili všetci delegáti Oblastnej konferencie.

Záver

        Predseda OZ po prejednaní  všetkých bodov programu a po prijatí uznesenia  ukončil rokovanie a prítomným poďakoval za účasť a aktívny prístup k riešeniu a naplneniu  program konferencie.

Zapisal: Ing. Vladimír Fábian

   

  Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Jaco                              ...súhlasím.........

                                               Ján Kováč                                ...súhlasím.........

 

                                                                                                          Mgr.Blahovský Milan

                                                                                                                 predseda OZ