2018

 Zápisnica z konferencie OZ CHPH Spišská Nová Ves  konaná dňa: 10.2.2018.    
                                                 Spišské Podhradie

   Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

       Program:      1. Otvorenie

                              2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie.

  1. Správa o činnosti OZ.
  2. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami.
  3. Správa kontrolnej komisie.
  4. Správa o priebehu pretekovej sezóny v roku 2017.
  5. Návrh pretekového plánu na rok 2018.
  6. Návrh finančného rozpočtu na rok 2018.
  7. Prerokovanie návrhov z VČS ZO.
  8. Diskusia.
  9. Návrh a schválenie uznesenia.
  10. Záver.                                

    k  bodu 1. Konferenciu zahájil predseda OZ. Privítal prítomných a zvlášť privítal čestného predsedu OZ  pána Pomajdíka.

Po skonštatovaní ,že z pozvaných 18 delegátov schválených na VČS ZO podľa    kľúča určeného výborom OZ je prítomných 17 delegátov a za delegáta ZO Levoča p.Hrončeka   bol hlasovaním za delegáta ZO Levoča schválený náhradník člen ZO Levoča p.Binek 16 hlasmi
                      delegátov a konferencia OZ je uznášania schopná predseda prečítal návrh programu, ktorý bol   doplnený o návrh z pléna a to o bod č. 9. a následne bol program jednohlasne schválený.

   k bodu 2. V tomto bode boli zvolení: zapisovateľ: p. Dudžák,
                                              overovatelia zápisnice: p. Jánošík, p.Barabas. 

                                                      návrhová komisia p. Fabián, p.Jánošík, p.Vernarský- Sm.           

   k bodu 3. Predseda OZ skonštatoval ,že uznesenia z konferencie konanej dňa 4.2.2017 boli splnené a

                    prečítal správu o činnosti OZ za rok 2017 kde zhodnotil športovú činnosť OZ a poukázal aj na
                    oblasť medziľudských vzťahov OZ v roku 2017 a nezáujem o organizáciu Oblastnej výstavy

                    zo strany jednotlivých ZO, ktorú následné zorganizovala ZO Sp.Podhradie za čo im
                     a Organizačnému výboru OV patri vďaka /správa je prílohou zápisnice./   

   k bodu 4. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami predniesol pokladník OZ. V tejto správe
                    p.Lesnický ml. poukázal na nezrovnalosti medzi príjmami a výdavkami vo výške 1400 eur.
                   Predseda OZ požiadal pokladníka OZ spolu s KK OZ  o preverenie vzniknutej nezrovnalosti.
                 / správa je prílohou zápisnice./

   k bodu 5. Správu kontrolnej  komisie OZ predniesol predseda KK OZ a oboznámil delegátov konferencie
                      s počtom vykonaných kontrol v nasadzovacích strediskách a holubov u chovateľov na
                     holubníku pri dolete z pretekov s konštatovaním ,že neboli zistené žiadne závady, taktiež bolo
                     vykonaná kontrola pokladne OZ. Záverom vyslovil predseda KK OZ spokojnosť s činnosťou
                     členov KK OZ a spolupráce s výborom OZ.  /správa je prílohou zápisnice./

    k bodu 6. Správu o priebehu pretekovej sezóny 2017 predniesol vývikár OZ. V správe podrobne
                      informoval o jednotlivých pretekoch vrátane problematiky výcvikovej sezóny.           

                      /správa je prílohou zápisnice./

    k bodu 7. V tomto bode boli predložené dva návrhy pretekových plánov na rok 2018. Predseda 

                     podrobne rozviedol plusy aj mínusy návrhov jednotlivých pretekov a po dlhej diskusii
                      bol schválený s doplnkami pretekový plán na rok 2018 predložený výborom OZ.

    k bodu 8. Návrh finančného rozpočtu OZ predniesol pokladník OZ. V návrhu najväčšiu položku

                     tvoria financie určené na nákup prepravného vozíka. K návrhu neboli vznesené žiadne   

                     pripomienky. /návrh je prílohou zápisnice./

    k bodu 9. V tomto bode predseda OZ informoval o prijatých návrhoch z VČS  jednotlivých  ZO.

                     Návrhy boli takmer výhradne k riešeniu problematiky nastávajúcej pretekovej sezóny.
                     Po dlhšej diskusii k tomuto bodu delegáti došli k väčšinovej dohode a reálne návrhy boli 

                    schválené v uznesení.

     k bodu 10.
 p.Blahovský: informoval delegátov OK o žiadosti  p.Gurgoľa o prijatie za člena OZ Spišská Nová Ves a
                        následne p.Krišanda delegát ZO Ždiar predložil tuto žiadosť aj v písomnej forme. Vznik
                        členstva v SZ CHPH jasne definujú Stanovy SZ CHPH §4 bod 3a 4 a prestup člena z jednej ZO
                        do druhej ZO iného OZ rieši §8 bod 2 Stanov SZ CHPH preto za  tuto žiadosť nezahlasoval ani
                        jeden delegát. p. Gurgoľ môže postupovať v zmysle Stanov SZ  CHPH.

     p.Jánošík: vyjadril svoj názor na disciplinárne konanie proti p.Gerdovi, na uznesenie prijate výborom OZ
                       ohľadom údajného ohrozovania bezpečnosti účastníkov NS Odorín a bezpečného umiestnenia   
                        majetku OZ a predložil kópiu v tomto čase platnej nájomnej zmluvy, taktiež sa kriticky vyjadril
                        k niektorým členom, ktorý nasadzovali holuby v NS inej ZO svojvoľne čím došlo k ohrozeniu
                       činnosti a stability ZO ,ktorej bol členmi.

p.Pomajdík: informoval o vzniku expozície poštového holubárstva v Múzeu v Liptovskom Mikuláši
                     a požiadal prítomných o súčinnosť pri zdokumentovaní činnosti poštového holubárstva
                      na Slovensku

     k bodu 11.  Uznesenie z Oblastnej konferencie CHPH Spišská Nová Ves

 A:berie na vedomie:
                           -
správu predsedu OZ o činnosti OZ za rok 2017
                           -správu pokladníka OZ o finančnom hospodárení za rok 2017
                           -správu predsedu KK OZ o vykonaných kontrolách v OZ za rok 2017
                           -správu vycvikára OZ o pretekovej činnosti za rok 2017
B: schváľuje:
                    
  -program konferencie                                                                                                                     

                      -zapisovateľa:Dudžak Peter

                     - návrhovú komisiu:Ing.Fabian Vladimír,Vernarský Vladimír-SM,Jánošík Dušan,
                      -overovateľov zápisnice:Barabas Vladimír,Jánošík Dušan

                     -nahradnika p.Bineka člena ZO Levoča za neprítomného delegáta p.Hrončeka-za 16 delegátov

                     -návrh pretekového plánu na rok 2018 predložený výborom OZ v časti miesto štartu doplnený
                      o návrhy a zmeny::
                            nácviky:21.4.St.Ľubovňa
                                          22.4.St.Ľubovňa                                                                                           
                                          28.4.Nowy Targ
                                          29.4.Limanova zmena na Rabka
                                            1.5.Rabka
                           KT+ST+DT podľa plánu výboru -18 hlasov
                                       SDT podľa plánu výboru -16 hlasov
                            1.6.doplnený pretek Proszowice ako 3 pretek- na koeficient

            preteky výletiek:doplnený nácvik-17.8.St.Ľubovňa
                                                                   26.8.Limanowa zmena na Rabka

                                                       preteky: podľa plánu výboru OZ

                      série:                       bodovanie:

                    KT-40/7                      55/1/1                    18hlasov

                    ST-35/6                       70/1/1                    18hlasov

                    DT-20/5                      90/1/1                    12hlasov
                  SDT-15/3                    160/1/1                    10hlasov
                výletky-50/7                    55/1/1                    18hlasov
           Radoszyce-50/7                     60/1/1                    18hlasov

                    Výcvikové strediska:

                                  VS1-ZO Ždiar,ZO Svit,ZO Levoča,ZO Spišský Štvrtok

                                  VS2-ZO Smižany,ZOSp.Nová Ves,ZO Odorín

                                  VS3-ZO Sp.Podhradie,ZO Richnava,

                          Za- 10 hlasov

             Možnosti objednávky košov na sezónu:

                                                                  nácviky samostatne-13hlasov

                                                                  balik KT+ST-10hlasov
                                                                  balik-KT+ST+DT-11hlasov

                                                                  SDT-na holuby
                                    na DT je možne dohlásiť holuby najviac nad rámec balíka

                                     Cena košov:

                                        nácviky:10€-18hlasov

                               balik KT+ST:70€-18hlasov

                       balik KT+ST+DT:90€-18hlasov
                    cena za holuba na SDT bude upresnena dodatočne.

               -kúpu prepravného vozíka-16hlasov

               - komisiu pri vypušťaní holubov v zložení:

                                                                                  Mgr.Milan Blahovský

                                                                                  Vladimír Vernarský-Sp.Štvrtok

                                                                                  Štefan Zeleňak

                                                                                  16hlasov

                    -návrh rozpočtu na rok 2018

        zamieta:žiadosť p.Gurgoľa o prijatie za člena OZ

        ukladá:zakúpiť vozík na prepravu holubov

                     termin:začiatok pretekovej sezony 2018                      zodpovedný:výbor OZ

         -uznesenie  schválilo 18 delegátov Oblastnej konferencie.

        k bodu 12. Predseda OZ ukončil rokovanie a prítomným poďakoval za účasť a aktívny
                           prístup k riešeniu a naplneniu programu konferencie.

          Zapisal: Dudžak Peter

        Overovatelia zápisnice:Jánošík Dušan                        ...súhlasím.........

                                              Barabas Vladimír                   ...súhlasím.........

                                                                                                             Mgr.Blahovský Milan

                                                                                                                 predseda OZ