2016

      Slovenský zväz chovateľov poštových holubov- Oblastné združenie Spišská Nová Ves .

                         Zápisnica z konferencie OZ Sp.Nová Ves, konanej dňa 6.2.2016 v Spišskom Podhradí .

        Prítomní delegáti: podľa prezenčnej listiny.                                                                                                      

   Členovia výboru OZ: páni Blahovský a Zajac .                                                                                                               

 Hostia: pán Pomajdík a Lukáš Čurila.

                                                                                                                                                                               

Program:                                                                                                                                                                                                             1.Otvorenie                                                                                                                                                                                                            2.Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.                                                                                                                  

3,Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.                                                                                                                       

4.Doplňujúca voľba člena výboru OZ.                                                                                                                                   

 5.Správa o činosti OZ za uplynulé obdobie.                                                                                                                               

 6.Správa o hospodárení OZ za rok 2015 a návrh finančného rozpočtu na rok 2016.                                                     

7.Správa kontrolnej komisie OZ za rok  2015.                                                                                                                    

   8.Správa výcvikára OZ za sezónu 2015.                                                                                                                                  

 9.Návrh pretekového plánu súťaže o majstra oblasti na rok 2016.                                                                                 

10.Návrh kritérií súťaže o majstra oblasti na rok 2016.                                                                                                      

 11.Návrh ocenenia sezóny 2016 -navýšiť ocenenia pretekov v jednotlivých kategóriách.                                         

  12.Návrh pretekového plánu na rok 2016 regionálnych pretekov vrátane krátkych tratí, mimo súťaže o majstra oblasti.                                                                                                                                                  

 13.Diskusia.                                                                                                                                                                                    

14.Návrhuznesenia.                                                                                                                                                                       

  15. Záver.

         1. Konferenciu zahájil predseda OZ .

         2. Predsedajúci predniesol návrh výboru OZ na voľbu členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a jednomyselne boli schválení títo členovia:    

mandátová - páni Majdák, Sagula, Bílek

návrhová - páni Dudžák, Jaco, Šuster.  

volebná - páni Boron, Čurila, Kmec.                                                                                                                   

Pán Majdák za mandátovú komisiu následne konštatoval že na rokovaní je prítomných 29 delegátov s hlasom rozhodujúcim z tridsiatych delegovaných a tým je konferencia uznášania schopná.                                                                                                                                                                      

 3. V tomto bode predseda OZ predložil návrh na voľbu zapisovateľa a overovateľov zápisu. Za zapisovateľa bol zvolený pán Dudžák a za overovateľov zápisu páni Čurila a Vernarský    

4.V tomto bode volebná komisia previedla dopľňujúcu voľbu do výboru OZ. Nakoľko sa bývalý tajomník vzdal svojej funkcie na jeho miesto bol viacerými základnými organizáciami navrhnutý jediný kandidát p.Dudžák, ktorý bol zvolený do výboru OZ . Dvadsaťsedem delegátov za, dvaja sa zdržali hlasovania.

 5. V správe o činnosti predseda OZ vyzdvihol kladné stránky ale poukázal i na nedostatky v našej činnosti, hlavne v medziľudských vzťahoch kde máme čo naprávať

6. Správu o hospodárení OZ predniesol pokladník. Spracovaná bola dôsledne. V diskusii k tejto správe odzneli pripomienky k výpisom k účtu, k banke v ktorej  máme účet apd. V hospodárení s finančnými prostriedkami treba maximálne dodržiavať platné predpisy, ktoré určujú spôsob nakladania s financiami spoločenských organizácií. V tomto bode pokladník OZ tiež predniesol návrh finnančného rozpočtu na rok 2016.

7. Správu kontrolnej komisie predniesol pán Vernarský. Z tejto správy vyplynulo dôsledné kontrolovanie doletov holubov u jednotlivých chovateľov. Menej však boli kontrolované uznesenia príjmané výborom a konferenciou OZ. Tu je potrebné, aby predseda komisie bol riadne pozývaný na každé zasadanie výboru OZ, kde má právo účasti s hlasom poradným, čo mu vyplýva zo stanov SZCH PH. V diskusii k tejto správe odznela pripomienka k rodinému vzťahu jedného z členov komisie k pokladníkovi OZ, čo síce nie je v rozpore so Stanovami zväzu, ale i tak bola vznesená námietka na stret záujmov. K tejto pripomienke nebolo prijaté žiadne uznesenie.

8. K správe výcvikára neboli vznesené vážnejšie pripomienky s výnimkou dodržiavania kapacity košov hlavne pri dlhých tratiach. Túto záležitosť si musia ustážiť hlavne vedúci nasadzovacích stredísk. Zodpovednosť za vypúšťanie holubov má hlavne výcvikár OZ . Ďalšie úpravy v tomto smere sú v kompetencii výboru OZ.

9. Predseda OZ predniesol návrh výboru OZ na pretekový plán súťaže o majstra oblasti v starých i mladých holubov na rok 2016. Pri pretekoch starých bola vznesená pripomienka na  zosúladenie dvoch dlhých tratí s plánom regiónu. U mladých došlo k zmene termínu preteku Martin z 1.9. na 28.8.2016 a k zámene preteku Valašské Meziříčí za Přerov.

                                      10. V tomto bode odzneli štyri návrhy kritérií súťaže o majstra OZ ktoré vzišli z uznesení výročných schôdzí . Nakoniec v uznesení z tejto konferencie bol prijatý konečný návrh ktorý obsahuje: série,bodovanie a platby.

                                                                                                                11. Ďalej bol prednesený návrh pokladníka OZ o navýšenie ocennení jednotlivých pretekov, s poznámkou ,že boli zrušené niektoré súťaže a tým jeho návrh nebude mať podstatný vplyv na navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2016.

                                                              12. V  ďalšom návrhu bola vznesená požiadavka na doplnenie plánu činnosti  o spoluprácu v regióne  i na organizovaní pretekov na krátkych tratiach mimo súťaže o majstra OZ. Naši zástupcovia vo výbore Regiónu majú mandát na ďalšie rokovanie o upresnení  týchto záležitostí.

13.Diskutovalo sa priebežne ku každému bodu  rokovania.V diskusii ďalej vystúpil pán Mulík ktorý sa vyjadril k problematike ohľadom žalúzií na dopravnom prostriedku OZ. Poukázal na nedostatočné uzatvorenie objednávky zo strany objednávateľa a tým komplikované vyžadovanie prípadnej reklamácie. Ďalej predniesol návrh na finančnú dotáciu pre ZO ktorá bude poverená organizovaným oblastnej výstavy na krytie nákladov stým spojených riadne zdokladovaných najviac do 300 eur. Návrh delegáti schválili.                                                                                       

Pán Majdák vo svojom príspevku apeloval na členov výboru OZ aby v každom prípade i v jednaní s dodávateľom rekonštrukčných prác na  prepravnom aute OZ postupovali dôsledne v súlade s platnými predpismi a zákonmi.                                                                                                    

Pán Blahovský poukázal na jednostraný záujem kontrolnej komisie pri kontrole doletu holubov.                                                                         

Pán Lesnický st. objasňoval filozofiu kontrolnej komisie k tejto problematike ( citujem - pri pretekoch z Nemecka sa musí kontrolovať prvá päťka v OZ navzájom, ja mám pri doletoch návštevu a chcem vidieť dolet u konkurentov)                                                              

Pán Čurila predniesol návrh z členskej schôdze Richnava na preloženie nácviku z Východnej na termín 23.4.2016. Návrh bol zamietnutý.

Ďalej bol predložený návrh na striedavý zber holubov z jednotlivých nasadzovacích stredísk, čo delegáti akceptovali.                                          

Pán Blahovský dal návrh, aby v platbe za preteky mladých bol zahrnutý i komerčný pretek Vysoké Mýto. Navrhol tiež obnovenie súťaže o Generálneho majstra ( návrh ZO Richnava). Obidva návrhy neboli prijaté. Ďalej bol prednesený návrh z pléna na škrtanie najslabšieho preteku v súťaži o majstra OZ , ktorý bol tiež zamietnutý. Väčšina chovateľov súťaží bez pomoci  rodiných príslušníkov a v prípade potreby ich nemá kto zastúpiť. V priebehu sezónny sa môžu objaviť rôzne prekážky ako napr. náhle zdravotné problémy, neodkladné rodinné záležitosti, technické poruchy apd. a v týchto prípadoch vyjde celoročné úsilie chovateľa nazmar, čo je pre mnohých deprimujúce. Týmto návrhom by sme sa mali do budúcna vážne zaoberať. Zdá sa mi že i tento návrh by mohol prispieť k  väčšej radosti z pretekania.                                                Pán Lesnický ml. dal návrh na zrušenie tipovacieho majstrovstva. Pán Kmec vzniesol pripomienku k oceňovaniu v kategóriách FCI tak aby bolo jednotné. Pán Zajac dal požiadavku na zakúpenie teplomeru do prepravného prostriedku. Pán Barabas vzniesol požiadavku na účasť majiteľa holubov minimálne v 50-% pri košovaní na preteky( návrh ZO Odorín)

                                14, V tomto bode pán Dudžák v mene návrhovej komisie predniesol návrh uzesenia o ktorom dal predseda OZ hlasovať .

                                                                                                                               Uznesenie z konferencie OZ CHPH Spišská Nová Ves konanej 6.2.2016 v Spišskom Podhradí.

Oblastná konferencia schvaľuje:                                                                                                                                                  1. Mandátovú komisiu v zložení páni Majdák, Sagula, Bílek, návrhovú páni Dudžák, Jaco, Šuster, a volebnú komisiu páni Boron, Čurila, Kmec.                                                                                                    

2. Zapisovateľa pána Dudžáka a overovateľov zápisu pánov Čurilu a Vernarského.                                                 3.Voľbu Petra Dudžáka za tajomníka OZ Sp.Nová Ves.                                                                                  4.Finančný rozpočet  OZ na rok 2016.                                                                                                               

5. Pretekový plán OZ na rok 2016.                                                                                                                                       6. Kritériá súťaže o majstra OZ: série: KT 50/7, ST 40/6, DT 25/5, SDT 15/3  u mladých  80/7.       bodovanie: KT- 385,  ST- 420, DT- 450, SDT- 480, mladé po starom.                                                                  Platba na koše včítane 25 holubov na DT.                                                                                                    

 7. Striedavý zber holubov s videozáznamom napájania holubov a zablombovaní košov.             

 8. Zrušenie tipovacieho majstrovstva OZ.                                                                                                                           9. Finančnú dotáciu na poriadanie oblastnej výstavy maximálne 300 eur.                                                   

10. Minimálne 50% účasť majiteľa holubov pri nasadzovaní. Výnimku vo vážnych prípadoch môže povoliť výbor Základnej organizácie.

                                                                                                              Oblastná konferencia berie na vedomie:

                                                                                                                                    1. Správu o činnosti OZ za rok 2015.                                                                                                                             2. Správu o hospodárení OZ za rok 2015.                                                                                                 

3. Správu kontrolnej komisie za rok 2015.                                                                                                                    4. Správu výcvikára OZ  za rok 2015.

  15.V tomto bode predseda OZ poďakoval prítomním delegátom za konštruktívny prístup k rokovaniu, poprial šťastný návrat domov a konferenciu OZ ukončil.                       

                                                                                   zapísal: Peter Dudžák  

                                     overovatelia zápisu:                                                                        Predseda OZ SZCHPH S.N.Ves

Ján Čurilla – súhlasím

Vl.Vernarský - súhlsím