2015

Zápisnica z konferencie  OZ CHPH Spišská Nová Ves  - 7.2.2015 v Spišskom Podhradí

 

Prítomní: Mgr. Blahovský M.,  Zajac Ján ml., Ing. Špinner Ján, Majdák M.,  Boron M.,  Šuster František,  Čech Peter, Štieber Miroslav, Kopaničák Ján,  Lesnický Jozef st.,  Lesnický Jozef ml.,  Kmec Ján, Dudžák Peter,  Zeleňák Štefan, Vernarský Vladimír,  Barabas Vladimír,  Sagula P., Duľa Dalibor, Straka Vladimír, Poklemba Jozef, Ing.Timko Alojz a čestný predseda OZ p. Vlastimil Pomajdik. Prítomnosť overená prezenčnou listinou.

 Program:

1         Zahájenie Oblastnej konferencie predsedom OZ,

2         Voľba zapisovateľa a overovateľov komisie,

3         Voľba návrhovej komisie, mandátovej,

4         Správa o činnosti OZ za rok 2014 – predseda OZ,

5         Správa výcvikára OZ za sezónu 2014,

6         Správa pokladníka o finančnom hospodárení OZ,

7         Správa revíznej komisie,

8         Návrh pretekového plánu pre sezónu 2015,návrh majstrovstva OZ,

9         Návrhy z VČS k pretekovému plánu,platbe na rok 2015,

10       Voľba výboru OZ, voľba KRK OZ,

                        11   Diskusia,

12      Návrh a schválenie uznesenia,

13       Záver.

K bodu 1: Výročnú schôdzu otvoril a všetkých prítomných privítal predseda OZ p.Mgr.Milan Blahovský. Prítomných oboznámil s programom konferencie a opýtal sa prítomných či súnejakédoplňujúce návrhy k programu. Keďže nebol navrhnutý ďalší bod programu, p. predseda dal hlasovať o programe konferencie, ktorý bol jednohlasne odsúhlasený. Následne dal hlasovať o tom, či majú hlasovacie právo aj dvaja delegáti, ktorí prišli namiesto tých delegátov, čo boli delegovaní z VČS. Návrh sa jednohlasne odsúhlasil a pán Kopaničák nahradil pána Bileka a pán Poklemba J. pána Mulíka, ďalej sa pristúpilo k schváleniu pracovných komisií.

K bodu 2: Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

1.      Zapisovateľ: Ing.Alojz Timko

2.    Overovatelia zápisnice: p.Dudžák Peter, p.Barabas Vladimír

    

K bodu 3: Voľba návrhovej a mandátovej komisie: páni Čech František a Vernarský Vladimír.

K bodu 4: Správu o činnosti OZ prečítal predseda Mgr. Milan Blahovský, ktorý rozobral činnosť a prácu výboru za trvajúce funkčné obdobie a poďakoval im za spoluprácu. Každý sa zhostil svojich úloh zodpovedne  a neboli žiadne väčšie problémy a zároveňpoukázal na úspechy našich chovateľov na CV poštových holubov,ktorá sa konala v Trenčíne a olympiáde v Maďarsku.

K bodu 5: Správu o priebehu sezóny 2014 prečítal výcvikár OZ Štefan Zeleňák, ktorý konštatoval ,že sezónu sme odleteli úspešne. Výbor OZ  zvládol rozhodovanie o vypustení holubov na výbornú.Preteky výletiek sme zvládli taktiež úspešne, aj keď vypukla choroba mladých, program sa však dolietal bez väčších zmien a úprav v pretekovom pláne.

K bodu 6:Rozsiahlu správu o finančnom hospodárení prečítal p. Jozef Lesnický ml., zároveň každej ZO dodal túto správu aj písomne. Predniesol finančný plán na rok 2015.

K bodu 7: Správu revíznej komisie prečítal p.Vernarský Vladimír, kde konštatoval že kontroly pri nasadzovaní v NS,dolete holubovu popredných chovateľov víťazov pretekov boli vykonané podľa smernice pre kontrolnú činnosť SZ, kde kontrol sa zúčastnili členovia KK ako aj členovia výboru OZ a pri kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky.

K bodu 8 a 9: Návrh pretekového plánu, ktorí sa vytvoril na schôdzi regiónu predniesol p. Mgr. Milan Blahovský.Delegáti jednotlivých ZO predniesli návrhy za svoje kluby.

Návrh ZO SNV: jedna z trati z Nemecka nad 800 km.

Návrh ZO RI: jedno Nemecko nad 850 km,

                       bodovanie KT 99/7, ST 99/6, DT 99/5, SDT 99/4.

Návrh ZO SM: do plánu vložiť 14.6.2015 Valašské Meziřičí,

            návrh bodovania KT z prvých 60 napísaných na KL 7 holubov,ST z 50/7, DT z 20/5, SDT z 10/3,

Nácviky a preteky mladých: 8.8.2015 Východná, 9.8.2015 L. Hrádok, 16.8.2015 Ružomberok, 30.8.2015 Martin, 6.9.2015 Bytča, 13.9.2015 Púchov, 20.9.2015 Val. Meziřičí, 27.9.2015 Litovel, 4.10.2015 komerčný pretek Vysoké Mýto.

ZO SŠ: závod Vysoké Mýto nahradiť Českou Třebovou,

             Bodovanie KT 6 ks spolu 300 bodov, ST 5 ks spolu 400 bodov, DT 4 ks spolu 500 bodov, SDT 3 ks spolu 600 bodov v jednom závode.

K bodu 10:

Súčasný predseda OZ dal voliť členov  výboru OZ a KRK OZ. Hlasovanie prebehlo tajne, hlasovalo 21 delegátov a to nasledovne:

Do výboru OZ:  Mgr. Blahovský Milan     20 hlasov

Zeleňák Štefan20 hlasov

Lesnický Jozef ml. 19 hlasov

Ing. Timko Alojz              18 hlasov

Zajac Ján                           15 hlasov

Barabas Vladimír              11 hlasov

Lesnický Jozef st.              7 hlasov

Duľa Dalibor                     5 hlasov

Kmec Ján                           5 hlasov

Špinner Ján                        5 hlasov

Nový výbor bude pokračovať v svojej činnosti v zložení: Blahovský, Zeleňák, Lesnický ml., Timko, Zajac, Barabas a Kmec.

Do KRK: Špinner Ján                17 hlasov

Lesnický Jozef st.                       15 hlasov

Vernarský Vladimír (SM)          15 hlasov

Dudžák Peter, Straka Vladimír, Barabas Vladimír a Poklemba Jozef zhodne po 2 hlasy.

Nová KRK bude svoju činnosť realizovať v zložení: Špiner, Lesnický st., Vernarský.

K bodu 11,12:

Delegáti konferencie prijali nasledovné uznesenia:

                      Oblastná konferencia berie na vedomie :

-      Predloženú správu OZ za rok 2014 prednesenú predsedom OZ Mgr. Milanom Blahovským,

-     Predloženú správu o dosiahnutých výsledkoch za obdobie roku 2014, prednesenú výcvikáromOZ Štefanom Zeleňákom,

-      Predloženú správu hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2014 a návrh rozpočtu na

rok 2015, ktorú predniesol pokladník p. Jozef Lesnický ml.,

-      Predloženú správu kontrolnej komisie OZ prednesenú  p. Vladimírom Vernarským,

-Návrhy ZO z VČS,

-Navrhnutých členov volebnej komisie p. StrakaV., Špiner J., Majdák M.

Oblastná konferencia schvaľuje:

 • členov návrhovej komisie: Čech Peter, Vernarský Vladimír,
 • zapisovateľa: Ing. Alojz Timko,
 • overovateľov zápisnice: Dudžák Peter a Barabas Vladimír,
 • program konferencie OZ SNV,
 • pretekový plán 2015 podľa návrhu regiónu z jednou zmenou, posledný pretek nad 800 km (18 za a 3 proti),
 • platba za koše ako v sezóne 2014 (16 delegátov bolo za tento návrh),
 • bodovanie ako v sezóne 2014 (14 delegátov za),                                                                                                                       
 • členský poplatok nezmenený ako v sezóne 2014 (19 delegátov za),                                                                                      
 • zakúpenie kamery pre činnosť OZ SNV (jednohlasne odsúhlasené),
 • pásma a športové kluby sa zachovajú ako v r. 2014 (16 za),
 • majstrovstvo KT, ST, DT a SDT podľa bodov, v prípade rovnosti bodov rozhodne lepší koeficient zo všetkých závodov,
 • spolupráca na ST z OZ Sabinov (16 za 2 proti a 3 sa zdržali),
 • súťaž ročných holubov na tratiach do 400 km, prvé 3 ročné holuby z každého preteku.

 Oblastná konferencia zamieta:

 • vymeniť pretek Vysoké Mýto za Českú Třebovú,
 • 14.6.2015 pretek Val. Medziřičí v rámci OZ,
 • návrh ZO Smižany na nácviky a preteky mladých (13 delegátov proti návrhu, 5 za 2 sa zdržali),
 • návrh ZO Odorín na zrušenie tipovacieho majstrovstva (8 za a 13 proti).

Oblastná konferencia ukladá:

 • novému výboru OZ opraviť auto OZ do 31.3.2015 a pripraviť ho tak na sezónu (ventilátory, rolety, strechu, dvierka, koše.....,
 • ZO, aby sa na VČS vyjadrili k možnosti odpredaju auta,
 • výboru poveriť jeho dvoch členov na schôdzu KDTVR Spiš,
 • ZO zabezpečiť blombovanie dvierok na košoch ako veľkých, tak aj malých.

Oblastná konferencia ruší:

 1. Súťaž Generálneho majstrovstva z súčtom bodov starých a mladých holubov.

 

Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený členmi konferencie OZ CHPH Spišská Nová Ves.

           

           

K bodu 13:

Po prijatí uvedených uznesení predseda OZ poďakoval prítomným za účasť a oblastnú konferenciu ukončil.

 

 

Spracoval a zapísal                                                      Predseda OZ

Ing. Alojz Timko                                                         Mgr. Milan Blahovský

 

Overovatelia zápisnice : p. Dudžák Peter      ...súhlasím.......................

p. Barabas Vladimír  ...súhlasím........................