zápis 1/2019

        Zápis zo zasadnutia KK konaného dňa 12.02.2019.

 

Miesto rokovania :Spišské Vlachy

Prítomný: Dalibor Duľa,Milan Číslak a Ján Zajac .

 

Program:

1.Otvorenie

2.Prejednanie kauzy „video“ a nedodanie PH na CV .

3.Rozdelenie úloh pre sezónu 2019.

4.Uznesenie

5.Záver

 

 

K bodu 1.

Predseda KK privítal prítomných členov a prečítal program zasadnutia,ktorý bol následne schválený.

K bodu 2.

Predseda KK vyzval prítomných či im bolo doručené video, ktoré podľa uznesenia Oblastnej konferencie malo byť dodané chovateľmi p.J.Lesnickým ml. a p.S.Poklembom  do 10.02.2019.Všetci prítomní členovia  odpovedali, že nikto im nič nedodal, čím nebolo splnené uznesenie Oblastnej konferencie.

K bodu 3.

Predseda KK navrhol plán kontrol a plnení na rok 2019.

1.Vykonať kontrolu chovateľov a priestorov  novovzniknutých ZO a nasadzovacích stredisk .

2.Vykonať kontrolu ZO pri nasadzovaní PH na preteky.

3.Vykonať kontrolu doletených PH u chovateľov.

4.Vykonať kontrolu pri nasadzovaní PH na SDT, počet nasadených PH v prepravných boxoch.

5.Vykonať kontrolu  hospodárenia OZ za rok 2019.

6.Vykonať kontrolu plnenia uznesení výboru OZ Sp.Nová Ves.

7.Vykonať kontrolu  adries a súradníc novoprijatých členov OZ.

8.Vykonať kontrolu spotreby PHM v našom vozidle.

 

                                                                  Uznesenie.

 

  1. KK neobdržala nahrávku videa ,ktoré bolo vyžiadané od chovateľov p.J.Lesnického ml. a p.Stanislava Poklembu a nemohla zhliadnuť video a  posúdiť časy doletov PH p.Blahovského Milana s časmi vo výsledkoch a vyvodiť záver či došlo k manipulácií .

Preto, ich tvrdenia a šírenia  správ o nahratom videu z doletov PH p.M.Blahovského pokladá za výmysel , hrubé ohováranie a osočovanie dobrého mena p.Blahovského Milana.

KK sa domieva, že došlo k naplneniu § 2 disciplinárnemu priestupku v bode d) , kde dotknutí chovatelia vážnym spôsobom narušili  medziľudské vzťahy.U chovateľa p.Lesnického Jozefa ml.došlo k naplneniu § 2 aj v bode b)porušenie organizačnej disciplíny(nedodanie PH na CV v Trenčíne bez vysvetlenia)

KK preto podáva podnet na začatie disciplinárneho konania voči chovateľom p.Lesnickému Jozefovi ml.a p.Poklembovi Stanislavovi.

Termín začatia do :30.03.2019

b)p.Číslak Milan  vykoná kontroly doletov u chovateľov.p.Duľa Dalibor vykoná kontrolu  uznesení výboru OZ,kontrolu v nasadzovacích strediskách.p.Zajac Ján vykoná kontrolu prepravných vozidiel a kontrolu spotreby PHM. Spoločne sa vykoná kontrola súradníc a kontrola o hospodárení OZ.

 

Záver )Po prejednaní všetkých bodov predseda KK, poďakoval prítomným členom a zasadnutie ukončil.

 

 

Zapísal v Sp.Vlachoch dňa:12.02.2019 :predseda KK Dalibor Duľa

Overil:p.Zajac J.p.Číslak M.   súhlasím.................................................................................
v Spišských Vlachoch