Otázky a odpovede

Ako a kedy sa môžem stať členom chovateľskej organizácie ?

Podľa §4 Stanov SZ, ktoré sú pre chovateľov PH smerodatné, sa členom Zväzu sa môže stať občan Slovenskej republiky, ktorý je chovateľom poštových holubov alebo sympatizantom tejto športovej činnosti a dovŕšil 15 rokov svojho veku. Maloletý sa môže stať členom Zväzu so súhlasom rodičov alebo jeho zákonného zástupcu, ktorý je podaný písomnou formou. Členom Zväzu môže byť aj cudzí štátny príslušník, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Kolektívny člen so sídlom v Slovenskej republike. Člena prijíma na základe písomnej prihlášky Základná organizácia chovateľov poštových holubov, spravidla najbližšia k miestu trvalého pobytu žiadateľa. Jedinou prekážkou prijatia
za člena je trvalé alebo dočasné vylúčenie žiadateľa z radov členov Zväzu.

 

Je možné zmeniť členstvo v ZO, ak áno, kedy a akým spôsobom ?

Prestupy členov rieši § 8 Stanov, kde prestup člena z jednej ZO do druhej ZO v rámci OZ CHPH sa môže uskutočniť len tak, že
v pôvodnej ZO ukončí písomnou formou členstvo a v druhej bude riadne prijatý.( §4.od.3). Prestupujúci člen musí v ZO CHPH, do ktorej prestupuje predložiť potvrdenie podpísané štatutármi pôvodnej ZO CHPH, že má vyrovnané všetky záväzky v pôvodnej ZO CHPH. Žiadosť o prestup musí predložiť v pôvodnej ZO CHPH najneskoršie do 31. októbra bežného roka.

Ďalšie možnosti v spomínanom § Stanov.....

Ako dosiahnuť presnosť v zápise čísel holubov v pretekových výsledkoch ?

K tomu aby bolo čo najmenej reklamácií spojených s chybným uvedením údajov o holubovi ( číslo, pohlavie...) vie dopomôcť aj evidencia holubov, ktorá sa pred sezónou dá vložiť na stránku výsledkov PH - mypigeons.eu ( návod tu - https://www.mypigeons.eu/sk/guide/pigeon-listing ), k tomu potrebujete mať registrovaný účet prípadne presný zoznam holubov dodáte svojmu výpočtárovi v súbore excel. (https://www.mypigeons.eu/00-upload/pigeon-listing/pigeon-listing-sk.xls)