Potvrdenie o vakcinovaných holuboch !!!!

Na základe požiadavky poľskej veterinárnej správy ako aj prepravcu holubov je potrebné mať pri preprave holubov na miesto štartu v Poľsku (WALCZ)zoznam holubov ( napr. priraďovací protokol o čípovaní prípadne evidencia holubov ) potvrdený obvodným vetrinárnym dokladom a tento si pri kontrole holubov vyžadujú. Nedodanie uvedených dokumentov hrozí zablokovaním štartu holubov a následnou finančnou sankciou.

Na základe uvedeného nariaďujeme všetkým chovateľom aby si dali svoje priraďovacie protokoly potvrdiť a pri nasadzovaní holubov ich dodali posádke auta v jednej obálke za NS. V opačnom prípade nebudú holuby naložené resp. všetky náklady spojené s represívnymi opatreniami poľských veterinárnych orgánov budú znášané priestupcom.

                                                                                                                                                výbor OZ